5. RÉSZ.

A tábornak tisztán tartása: Elidegenített marhának visszaadása: Feleségére gyanús férjfiunak csendesítése.

És szóla az Úr Mozesnek, mondván:

2. Parancsold meg az Izráel fijainak, hogy kiüzzenek a táborból* minden bélpoklost, és mindent valakinek férjfiúi magva # kifoly, és mindent, valaki megundokíttatott holttestnek illetése miatt.

3. Mind férfiakat, mind asshzonyokat kiüzzetek, a táboron kivűl üzzétek őket, hogy meg ne undokítsák az ő táborokat azok, a kik között * én lakozom.

4. És úgy cselekedének az Irzáel fijai és kiüzék azokat a táboron kivűl, a miképen meghagyta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekdének az Izráel fijai.

5. Szóla annakfelette az Úr Mózesnek, mondván:

6. Parancsold meg az Izráel fijainak: Akár féjfiú, * akár asszony, mikor cselekdéndenek az embereknek bűnök közzűl valamellyet, vétkezvén az Úr ellen, és bűnt cselekedéndik valamelly lélek;

7. Megvallják az ő bűnöket, a mellyet cselekdtek, és * fizesse meg azt a miben vétekezett épen, és annak ödörészét adja arra felűl, és adja annak, a ki ellen vétekezett.

8. Ha nem lejénd annak a férjfiúnak attyafia, a kinek megfizetné a kárt: adja azt az Úrnak, és legyen a Papé a megtisztitásra való koson kivűl, mellyel megtisztítja őtet a Pap.

9. Az Izráelitáktól Istennek szenteltetett állatokból való felemeltetett ajándék azé a Pap legyen, a kihez azt viszik:

10. És kinek-kinek megszenteltetett állati azé legenek, a mikor adándja azokat az ember a Papnak, azé legyenek.

11. Szóla annakfelette az Úr Mózesnek, mondván:

12. Szólj az Izráel fijainak, és mond meg nékik: Mikor elhajol valakinek felesége, és vétkezéndik az ő férje ellen;

13. És hálánd valaki ő vele, melly dolog az ő férjétől eltitkolva és elfedezve vagyon, hogy az ő felesége megfertéztetett: bizonyság pedig nem lejénd ő ellene, mivelhogy a bűnön nem kapták.

14. Ha felindúl ő benne az ő feleségéhez való kétség, annyira hogy kételkedjék az ő feleségéhez, melly immár tisztátalanná lett; vagy felindúl ő benne az ő feleségéhez való kétsége, annyira hogy feleségéhez kételkedjék, jóllehet az meg nem fertéztetett:

15. Akkor vigye a férjfiú az ő feleségét a Paphoz; és vigye el az ő áldozatjára való ajándékát azzal egyetemben, tudniillik egy Efa árpalisztnek tizedrészét: de öntsön arra olajat és ne tegyen arra temjént; mert házasságban való tisztaság megromlásának gyanúságánakáldozatja, és emlékeztetésnek áldozatja, melly eszébe juttatja az embernek a gonoszságot.

16. És az asszonyt hívja elő a Pap, és állassa őtet az Úr eleibe.

17. És vegyen a Pap szent vizet földből csinált edénybe, a porból is, a melly lejénd a sátornak pádimentomán, vegyen a Pap és bocsássa azt a vízbe.

18. És állassa a Pap az asszonyt az Úr eleibe, és az asszonynak fejét mezítelenitse meg, és tegye annak az asszonynak kezére az emlékezetnek ajándékát, melly áldozat házasság tisztasáághoz való gyanuságnak ajándéka; és a Papnak kezében legyenek keserű vizek, átoknak vizei.

19. És esküvéssel kénszerítse őtet a Pap, és azt mondja az asszonynak: Hogyha valaki te veled nem közösködött, és hogyha el nem hajlottál tisztátalanságra a te férjed kivűl, ne ártson néked a keserű átkozott víz.

20. Ha pedig elhajlottál a te férjed kivűl, és megszeplősíttettél, és más férjfiúval közösültél a te férjed kivűl:

21. Esküvéssel kénszerítse, mondom, azt az asszonyt a Pap, átoknak esküvésével, és ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká, és példává a te népedig között, minekutánna az Úr megszáraztja a te tomporodat, és a te méhedet dagadással megveri.

22. És bémenjenek ez átkozott vizek a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod; és az asszony mondja: Ámen! Ámen!

23. És írja fel a Pap az átkokat valami kártára, és törölje el annakutánna azokat a keserű vizekkel.

24. És itassa meg az asszonynyal a keserű átkozott vizet: és bémennek ő belé az átkozott és keserű vizek.

25. Annakutánna vegye el a Pap az asszonynak kezéből a házasságbeli tisztasághoz való gyanúságnak áldozatját és emelje fel azt az Úr előtt, és áldozzék azzal az oltáron.

26. És a Pap egy teljes marokkal vévén abból az ajándékból, áldozza meg azt jóillatúl az oltáron, és annakutánna adja meginni az asszonynak a vizet.

27. Megitassa, mondom, vele a vizet, és ha megszeplősíttetett lejénd, és ha vétkezett valóba az ő férje ellen: tehát bémennek azok az átkozott vizek ő belé, mellyek fordulnak keserűségre és megdagad az ő méhe, és megszárad az ő tompora, és lészen az az asszony átkozott az ő népe között.

28. Hogyha meg nem szeplősíttetett az asszony, hanem tiszta lejénd: tehát ártatlan lészen és tenyésző lészen.

29. Ez a házasságbeli tisztasághoz való gyanúságnak törvénye, mikor elhajol az asszony az ő férjétől és megszeplősíttetik.

30. Vagy ha felindúl valakiben a kételkedés, annyira, hogy kételkedjék feleségéhez, és az ő feleségét állatja az Úr eleibe, és a Pap cselekszik azzal mind e törvény szerint.

31. És illyen módon ártatlan lészen a férjfiú a bűntől, de az asszony az ő bűnének terhét hordozza.