6. RÉSZ.

Nazareusok törvénye: Közönséges áldás.

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2. Szólj az Izráel fijainak és mond meg nékik: Mikor féjfiú vagy asszony fogadást tészen, és esküvéssel a Nazareusságra kötelezi magát, hogy tudniillik az Úrnak Nazareusságra szentli magát:

3. Bortól és részegítő italtól elszakassza magát, a boreczetet és a részegítő állatnak eczetjét ne igya, és semmi megvizuesített szőlőből csinált italt ne igyék, sőt még új szőlőt se egyék, se pedig asszúszőlőt:

4. Az ő Nazareusságának minden napjain semmit a félét ne igyék, valmai lészen a szőlőtőről, a szőlőmagvától fogva a shzőlőhajáig.

5. Az ő Nazareussága fogadásának minden napjain * beretva az ő fejére nem menjen, míglen bé nem teljesednek a napok, mellyeken fogadással Nazareusságra szentelte magát az Úrnak: szent legen, hagyja nevekedni az ő fejének haját.

6. A napokon, mellyeken fogadássál Nazareusságra szenteli magát az Úrnak; a megholtnak testéhez bé ne menjen.

7. Sőt se az ő attyának, e az ő annyának, se az ő attyafiának, se az ő nénnyének holtesstekkel meg ne fertéztesse magát, mikor meghalándanak: mert az ő Istenének Nazareusságát viseli az ő fején.

8. Az Nazareusságának minden napjain szent legyen az Úrnak.

9. Hogyha pedig valaki meghalánd ő nála hirtelenséggel, és megfertézteti az ő Nazareusságának fejét, nyírje meg az ő fejét az ő tisztulásának napján, hetedik napon nyírja meg azt.

10. Nyolczadik napon pedig vigyen két gerliczét * vagy két galambfiat a Papnak a gyülekezet sátora ajtajához.

11. És áldozza meg a Pap egyiket a bűnért, a másikat pedig egészen égőáldozatúl, és tisztítsa meg azt abból, hogy vétkezett a hottest miatt; és szentelje meg annak fejét azon napon.

12. És ujonnan fogadást tévén az Úrnak az ő Nazareusságra való magaszentelésének napjáról, vigyen az ő bűnéért egy esztendős bárányt; az előtt való napok pedig haszontalanok legyenek; mert megfertéztetett volt az Nazareussága.

13. E legyen pedig az Istennek Nazareusságra szenteltetett embernek törvénye, a melly napon bételjesedik az Nazareusságának napja, menjen a gyülekezet sátorának ajtajához.

14. És vigye fel az ő áldozatját az Úrnak, egy esztendős ép hím bárányt egészen megégetendő áldozatra, és egy esztendős nőstvény ép bárányt, bűnért való áldozatra, és egy ép kost hálóadó-áldozatra.

15. Ezek felett egy kosár kovász nélkűl való kenyereket, olajjal meghintett zsemlyebéleseket, és kovász nélkűl való pogácsákat olajjal megkenetteket, azoknak Minhájokkal és italiáldozatjokkal.

16. Vigye azokat a Pap az Úr eleibe, és áldozzék annak bűnéért való áldozatot, és egészen megégetendő áldozatot.

17. A kost is áldozza meg háláadóáldozatúl az Úrnak, a kovász nélkűl valókkal egyetemben, mellyek a kosárban lésznek: áldozza meg a Pap annak Minháját és italiáldozatját is.

18. Akkor a Nazareus nyírje meg * az ő Nazareusságának fejét a gyülekezet sátorának ajtajánál, és vegye az ő Nazareusságának haját, és tegye azt a tűzre, melly vagyon a háláadásért való áldozat alatt.

19. Vegye annakutánna a Pap a kosnak megfőtt lapoczkáját, és egy kovász nélkül való bélest a kosárból, és egy kovász nélkűl való pogácsát, és tegye a Nazareusnak kezére, minekutánna elnyírettetik az ő Nazareussága.

20. És emelje fel a Pap azokat az Úr előtt; a Papnak szenteltetett ez, a felemeltetett szegynek és felemeltetett lapoczkának felette, és annakutánna igyék bort a Nazareus.

21. Ez a Nazareusnak törvénye, a ki fogadást tejénd, és az ő Nazareusságáért az Úrnak fogadott áldozatjának törvénye, azonkivűl a mit szabad akaratja szerint ajándékoz: Az ő fogadáa szerint, mellyet fogadott, a képen cselekedjék, az ő Nazareusságának törvénye szerint.

22. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

23. Szólj Áronnak és az ő fijainak, mondván: Így áldjátok meg az Izráel fijait, mondván nékik:

24. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.

25. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtas:

26. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.

27. És az én nevemet vessék az Izráel fijaira, és én megáldom őket.