7. RÉSZ.

Az Izráel nemzetsége tizenkét Fejedelmeinek, a szenthajlék és az oltár felemeltetések után lett ajándékok.

És lőn a melly napon elvégezé Mózes a Sátornak * felemelését, megkené azt és megszentelé minden edényeivel egybe, az oltárt is és annak minden edényeit megkené és megszentelé.

2. Akkor ajándékokat vivének az Izráel Fejedelmei az ő attyok házának fejei; ezek valának a nemzetségek Fejedelmei, és ugyanezek valának a megszámláltattaknak fejei.

3. És vivék az ő ajándékokat az Úr eleibe, hat borított szekereket, és tizenkét ökröket, egy szekeret két Fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt: és ajándékon vivék azt a sátor eleibe.

4. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

5. Vedd el ő tőlök és szolgáljanak azok a gyülekezet sátorának szolgálatjában: és adjad azokat a Lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálatja szerint.

6. Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a Lévitáknak.

7. Két szekeret és négy ökröt a Gerson fijainak az ő szolgálatjok szerint.

8. Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fijainak az ő szolgálatjok szerint, Ithamárnak Áron Pap fijának keze alá.

9. A Kéhát fijainak pedig semmit nem ada; mert a szentséges állatok körűl való szolgálat vala ő rajtok, mellyet vállokon viselnek vala.

10. Vivének annakokáért a Fejedelmek az oltárnak megszentelésére azon napon, a mellyen megkenettetett volt, vivének mondom, ajándékokat a Fejedelemnek az oltár eleibe.

11. És monda az Úr Mózesnek: A Fejedelmek egyenként, külön-külön napon vigyék az ő ajándékokat az oltárnak megszentelésére.

12. És vivé első napon az ő ajándékát Naasson, az Amminádáb fija, Júda nemzetségéből.

13. Vala pedig az ő ajándéka, egy ezüsttál, száz és harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár hetven siklus nyomó, a szent siklus * szerint, és mind a kettő teljes vala Minhának való olajjal meghintett zsemlyeliszttel.

14. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

15. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy ezsntedős bárány egészen megégetendő áldozatra.

16. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

17. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárányok esztendősök. E volt Naasonnak Amminádáb fijának ajándéka.

18. Másodnapon ajándékot vive Néthanéel, Suárnak fija, Issakhár nemzetségének Fejedelme.

19. Elővivé az ő ajándékát egy ezüsttálat, melly száz és harmincz siklus nyomó vala, egy ezüstpohárt, melly hetven siklus nyomó vala, a szent siklus * szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhának való zsemlyeliszttel.

20. Egy aranykalán, tíz siklust nyomót, teljest jóillatra való szerszámokkal.

21. Egy gyermekded tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

22. Egy kecskebakot a bűnért való áldozatra.

23. És a háláadásnak áldozatjára két ökröt, öt kost, öt bakot, esztendős bárányokat ötöt. E volt Néthanéelnek a Suár fijának ajándéka.

24. Harmadik napon a Zebulon fijainak Fejedelmek Eliáb, a Hélon fija.

25. Az ő ajándéka pedig volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklusnyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valánakolajjal meghintett Minhának való zsemlyeliszttel.

26. Egy aranykalán tíz siklus nyomó, jóillatra való szerszámokkal teljes.

27. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

28. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

29. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Eliábnak, Hélon fijának ajándéka.

30. Negyedik napon a Rúben fijainak Fejedelmek Elisúr, Sedeúrnak fija.

31. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus noymó, a szent siklus szerint, mellyek teljsek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

32. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, jóillatra való szerszámokkal teljes.

33. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

34. Egy kecskebak bűnért való áldozatra.

35. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Elisúrnak, Sedeúr fijának ajándéka.

36. Ötödnapon a Simeon fijainak Fejedelmek Elúmiel, Surisaddai fija.

37. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus noymó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

38. Egy aranykalán, tíz siklus érő, teljes jóillatra való szerszámokkal.

39. Egy gyermekded tulok, egy kos, esztendős bárány egy, tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

40. Egy kecskebak bűnért való áldozatra.

41. És háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Selúmielnek, Surisaddai fijának ajándéka.

42. Hatodnapon a Gád fijainak Fejedelmek Eliásáf, a Déhuel fija.

43. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklu nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus * szerint, mellyek teljesek valának olajjl meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

44. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

45. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

46. Egy kecskebak bűnért való áldozatra.

47. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Eliásáfnak, Déhuel fijának ajándéka.

48. Hetednapon az Efraim fijainak Fejedelmek Elisáma, az Ammihúd fija.

49. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

50. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

51. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

52. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

53. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Elisámának, Ammihúd fijának ajándéka.

54. Nyolczadnapon a Manasse fijainak Fejedelmek Gámliel, Pédasúr fija.

55. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

56. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

57. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

58. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

59. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Gámlielnek, a Pédasúr fijának ajándéka.

60. Kilenczednapon a Benjámin fijainak Fejedelmek Abidán, a Gideóni fija.

61. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

62. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

63. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

64. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

65. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Abidánnak, Gideóni fijának ajándéka.

66. Tizedik napon a Dán fijainak Fejedelmek Ahiézer, az Ammisaddai fija.

67. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

68. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

69. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

70. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

71. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Ahiézernek, az Ammisaddai fijának ajándéka.

72. Tizennegyedik napon az Áser fijainak Fejedelmek Págiel, Okrán fija.

73. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

74. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

75. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

76. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

77. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Págielnek, Okrán fijának ajándéka.

78. Tizenkettődik napon a Nafthali fijainak Fejedelmek Ahira, Enán fija.

79. Az ő ajándéka volt egy ezüsttál, száz harmincz siklus nyomó, egy ezüstpohár, hetven siklus nyomó, a szent siklus szerint, mellyek teljesek valának olajjal meghintett Minhára való zsemlyeliszttel.

80. Egy aranykalán, tíz siklus nyomó, teljes jóillatra való szerszámokkal.

81. Egy gyermekded tulok, egy kos, egy esztendős bárány tűzzel egészen megemésztetendő áldozatra.

82. Egy kecskebak a bűnért való áldozatra.

83. És a háláadásnak áldozatjára két ökör, öt kos, öt bak, esztendős bárány öt. E volt Ahirának, az Enán fijának ajándéka.

84. E volt az oltárnak megszentelése, a napon, mellyen megkenettetett, Izráelnek Fejedelmeitől: Tizenkét ezüsttálak, tizenkét ezüstpoharak, tizenkét aranykalánok.

85. Szá és harmincz siklus nyomó vala egy ezüsttál, és egy ezüstpohár hetven siklus noymó: az edényeknek minden ezüstjei kétezer négyszáz siklus, a szent siklus szerint:

86. Tizenkét aranykalánok jóillatra való szerszámokkal teljesek, tíz-tíz siklus nyomók valának a kalánok a szeint siklus szerint: A kalánoknak minden aranya, száz húsz siklus.

87. A tűzzel egészen megemésztetetndő áldozatra való minden ökrök, tizenkét gyermekded tulkok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő az ő Minhájokkal egybe; és tizenkét kecskebakok bűnért való áldozatra.

88. A háláadás áldozatjának pedig minden ökrei huszonnégy tulkok, hatvan kosok, hatvan bakok, esztendős bárány hatvan. E volt az oltárnak megszentelése, minekutánnak megkenettetett volt.

89. Mikor pedig bémegyen vala Mózes a gyülekezetnek sátorába, hogy szólana ő vele az Isten, hallja vala szavát annak a ki vele szól vala a kegyelem táblájának felső * részéről, melly vala a Bizonyságtételnek ládáján, a két Kérubimok közzűl, és szól vala néki.