8. RÉSZ.

A Főpapnak tiszte a szent hajlékban: és felszenteltetések a Lévitáknak.

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2. Szólj Áronnak és mond meg néki: Mikor meggyujtod a * szövétnekeket a gyertyatartó ellenében, mindenfelé világosságot tegyenek a hét szövétnekek.

3. És cselekedék a képen Áron, és úgy tevé fel a szövétnekeket, hogy a gyertyatartónak ellenében világosságot tennének, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

4. És a gyertyatartónak az ő * alkotványa merő aranyból veretett vala, mind a szára, mind pedig a virága merőn veretett vala, a példa szerint, # mellyet mutatott volt az Úr Mózesnek, ollyan képen csinálá a gyertyatartót.

5. Szóla annakfelette az Úr Mózesnek, mondván:

6. Vegyed a Lévitákat az Izráel fijai közzűl és tisztítsd meg őket.

7. Így cselekedjél pedig ő velek hogy megtisztítsad őket: hintsed ő reájok a megtisztulásnak vizét, és mind az egész testeket beretválják meg, és mossák meg az ő ruháikat, és tisztíttassanak meg.

8. Azután vegyenek egy gyermekded tulkot Minhájával egybe, tudniillik olajjal meghintett zsemlyeliszttel: és más gyermekded tulkot is vegyenek bűnért való áldozatra.

9. Akkor vigyed a Lévitákat a gyülekezetnek sátora eleibe, és gyüjtsed egybe az Izráel fijainak minden gyülekezetit.

10. Vigyed, mondom, a Lévitákat az Úr eleibe, és az Izráel fijai tegyék az ő kezeiket a Lévitákra.

11. És Áron vigye a Lévitákat ajándékon az Izráel fijaitól az Úrnak, hogy szolgáljanak az Úr szolgálatjában.

12. A Léviták pedig tegyék az ő kezeiket a tulkoknak fejekre: Annakutánna áldozd meg egyiket bűnért való áldozatúl, a másikat pedig tűzzel egészen megemésztetendő áldozatúl az Úrnak, a Lévitáknak megtisztíttatásokra.

13. És állassad a Lévitákat Áron eleibe és az ő fijai eleibe, és adjad őket ajándékon az Úrnak.

14. És válaszd el a Lévitákat az Izráel fijai közzűl: hogy legyenek a * Léviták enyimek.

15. Azután menjenek el a Léviták a gyülekezetnek sátorában való szolgálatra, minekutánna megtisztítod őket, és ajándékon viszed őket az Istennek.

16. Mert adattak nékem az Izráel fijai közzűl mind azokért, kik az ő annyok méhét először megnyitják, azaz az Izráel elsőszülettei helyett vettem őket magamnak.

17. Mert az Izráel fijai között enyim minden * elsőszülött mind emberek közzűl, mind oktalan állatok közzűl: a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet az Égyiptom földében, magamnak szenteltem azokat.

18. Vettem pedig magamnak a Lévitákat minden elsőszülöttek helyett az Izráel fijai között.

19. És adtam a Lévitákat ajándékon Áronnak és az ő fijainak az Izráel fijai közzűl, hogy az Izráel fijainak tisztekben járjanak a gyülekezetnek sátorában, és megtisztítsák az Izráel fijait, és ne legen az Izráel fijaiban csapás, ha az Izráel fijai a szenthelyhez iözel menéndenek.

20. Úgy cselekedék annakokáért Mózes és Áron, és az Izráel fijainak egész gyülekezete a Lévitákkal; mind a szerint valamint parancsolta vala az Úr Mózesnek a Léviták felől, ollyanképen cselekedének ő velek az Izráel fijai.

21. És megtisztíták magokat a Léviták és megmosák az ő ruháikat, és vivé őket Áron ajándékon az Úr eleibe, és megtisztítá őket Áron, hogy tisztákká tenné őket.

22. Ezek mikor elvégeztettek volna, elkezdék a Léviták az ő tiszteket a gyülekezetnek sátorában Áron előtt és az ő fijai előtt, a miképen parancsolt vala az Úr Mózesnek a Léviták felől, ollyanképen cselekedének velek.

23. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

24. Még ez is a Léviták tisztkhez való, hogy huszonöt esztendő skorától fogva és annak felette, menjen bé minden Lévita, hogy a gyülekezet sátorának szolgálatjában vitézkedjék.

25. Minekutánna pedig ötven esztendős lészen, megtértjen e szolgálatnak vitézségéből, és annakutánna ne szolgáljon.

26. Hanem szolgáljon az ő attyafiaival egyetemben a gyülekezetnek sátorában, hogy azok az ő tisztekben eljárjanak; de a szolgálatban ne szolgáljon; E képen cselekedjél a Lévitákkal az ő szolgálatjokban.