9. RÉSZ.

A Páskha vagy Húsvétibárány; és az Izráel népének úta.

Szóla pedig az Úr Mózesnek, a Sinai pusztájában, második ezstendőben, hogy kijöttek Égyiptom földéből, első hónapban, mondván:

2. Az Izráel fijai megszerezzék a * Páskhát az ő idejében.

3. Ez hónapnak tizennegyedik napján, a két estve között készítsétek el azt az ő idejében: Minden rendtartásai szerint, és minden czeremóniái szerint szerezzétek meg azt.

4. Szóla annakokáért Mózes az Izráel fijainak, hogy megszerzenék a Páskhát.

5. És megszerzék a Páskhát az első hónapban, ugyanazon hónak tizuennegyedik napján a két estve között, a Sinai pusztájában; Mind azok szerint cselekedének az Izráel fijai, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

6. Valának pedig némellyek, kik mivelhgoy tisztátalanok valának valmai holtembernek illetése miatt, nem szerezheték meg a Páskhát azon napon: annakokáért menének Mózes eleibe és Áron eleibe azon napon.

7. És mondának azok az emberek néki: Mi tisztátalanok vagyunk holtembernek illetése miatt; miért tiltattatunk meg hogy az Úrnak ne vigyünk áldozatot az ő idejében az Izráel fijai között?

8. És monda nékik Mózes: Legyetek veszteg, míglen megértem mit parancsoljon az Úr ti felőletek.

9. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

10. Szólj az Izráel fijainak, mondván: Ha valaki ti közöttetek tiztátalan lejénd is holtembernek illetése miatt, vagy messze úton lejénd közzűletek, vagy a ti nemzetségtek közzűl, mindazáltal az Úrnak megszerezze a Páskhát.

11. A második hónapnak tizennegyedik napján, a két estve között szerezzék meg azt: kovásztalan kenyerekkel és keserű füvekkel egyék meg azt.

12. Ne hagyjanak abban semmit reggelig, és tetemét annak meg ne törjék: a Páskhának minden rendtartásai * szerint szerezzék meg azt.

13. A melly ember pedig tiszta, vagy útban nem lejénd, és megszünéndik a Páskhának megszerzésétől, kivágattassék az a lélek az ő népe közzűl: mert az Úrnak áldozatját nem vitte fel az ő idejében, az ő bűnének terhét viselje az a férjfiú.

14. Hogyha pedig jövevény lejénd ti köztetek és szerzénd Páskhát az Úrnak: a Páskhának rendi * szerint és annak rendtartástok legyen néktek, mind jövevénynek, mind a föld lakosának.

15. A melly nap pedig felemelteték a sátor, béfedezé a * felhő a sátort a Bizonyságtételenk hajlékát: és estve a sátor felett vala mint a tűznek ábrázatja mind reggelig.

16. Úgy vala szüntelen: A felhő borítja vala azt bé; de tűznek ábrázatjában éjjel.

17. Mikor pedig elmegyen vala * a felhő a sátorról, annakutánna elindulnak vala az Izráel fijai, és a helyen, holott a felhő megáll vala, ott járnak vala tábort az Izráel fijai.

18. Az Úrnak beszéde szerint mennek vala az Izráel fijai, és az Úrnak beszéde szerint járnak vala tábort, mind addig míg a felhő áll vala a sátoron, ott a helyen maradnak vala táborban.

19. Mikor pedig a felhő a sátoron sok napig nyugszik vala, akkor megtartják vala az Izráel fijai az Úrnak őrizetit, és elébb nem mennek vala.

20. Mior pedig a felhő kevés napokon  marad vala a sátoron, az Úrnak * szava szerint maradnak vala azon helyben, és az Úrnak szavára indulnak vala.

21. Mikor pedig a felhő estvétől fogva reggelig volna, reggel pedig a felhő elmenne, akkor indulnak vala: Vagy pedig mikor mind nappal, mind éjjel megyen vala a felhő, ők is mind addig mennek vala.

22. Vagy két nap, vagy egy hónapon, vagy esztendeig, a mennyire * késik vala a felhő a sátoron, megmaradnak vala az Izráel fijai is, és nem mennek vala tovább: mikor pedig az elmegyen vala, ők is elmennek vala.

23. Az Úrnak beszéde szerint járnak vala tábort, és az Úrnak beszéde szerint indulnak vala. Az Úrnak őrizetét megtartják vala, az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.