12. RÉSZ.

Mária és Áron Mózes ellen támadnak: Mária megbüntettetik hetednapig való poklossággal.

Mária * pedig és Áron szólának Mózes ellen az ő felesége miatt, mellet Kús tartományból vett vala feleségűl, hogy tudniillik Kús tartományból való asszont vett volna feleségűl.

2. És mondának: Avagy csak Mózes által szólott é az Úr? avagy nem szólott é mi általunk is? És meghallá az Úr.

3. (Maga az az ember, Mózes, igen szelíd ember vala, minden emberek felett, kik e föld színén valának.)

4. Mindjárt azért monda az Úr Mózesnek és Áronnak és Máriának; Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába; és kimenének ők hárman.

5. Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak ajtajánál: és mikor szólította volna Áront és Máriát, kimenének mindketten.

6. Kiknek monda: Halljátok meg most az én beszédimet: Ha valaki az Úrnak Prófétája lejénd ti közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.

7. Nem ollyanképen szólok az én szolgámnak Mózesnek, ki az én egész házamban * hív.

8. Szemtől szembe * szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban: nem homályos beszédek által: hanem az Urnak hasonlatosságát látja: Mi az oka azért, hogy nem féltetek szólani azén szolgám ellen, Mózes ellen?

9. És felgyulada az Úr haragja ő reájok és elméne.

10. És a felhő elméne a sátor felűl, és ímé Mária vala bélpoklos, fejér mint a hó; és tekinté Áron Máriát, és ímé bélpoklos vala.

11. Monda azért Áron Mózesnek; Kérlek édes Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt; mert bolondúl cselekedtünk é igen vétkeztünk!

12. Kérlek, ne legyen ollyan Mária mint a holt, mellynek húsának fele megemésztetik, mikor az őannyának méhéből kijő.

13. Mózes azért kiálta az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek gyógítsd meg most őtet!

14. Felele az Úr Mózesnek: Ha csak az attya pökött volna is az ő orczájára, avagy nem kelene é szégyenlenie azt hetednapig? Rekesztessék ki hét napon a táboron * kivűl, és annakutánna hívattassék vissza.

15. Annakokáért kirekeszteték Mária a táboron kivűl hét napig: És a nép ki nem indula helyéből, míg vissza hívattatnék Mária.