13. RÉSZ.

Mózes küld a Kanaán földének megkémlelésére.

Annakutánna pedig elméne a nép Haseróthból, és tábort járának Páránnak pusztájában.

2. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3. Bocsáss férjfiakat, a kik * megkémleljék a Kanáan földét, mellyet én adok az Izráel fijainak; az ő attyaiknak mindenik nemzetségéből egy-egy férjfiat küldjetek, kik közzül mindenik Főember legyen ő közöttök.

4. Elküldé azért őket Mózes a Párán pusztájából az Úrnak beszéde szerint; és mindnyájan azok a férjfiak az Izráel fijai között Főemberek valának.

5. Ezek pedig azoknak neveik: a Rúben nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fija.

6. A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fija.

7. A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fija.

8. Az Issakhár nemzetségéből Igál, a József fija.

9. Az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nún fija.

10. A Benjámin nemzetségéből Pálthi, a Rafú fija.

11. A Zebulon nemzetségéből Gaddiel, a Zsódi fija.

12. A József nemzetségéből, a Manasse nemzetségéből Gaddi, a Súsi fija.

13, A Dán nemzetségéből Ammiel, a Gemálli fija.

14. Az Áser nemzetsége közzül Sethúr, a Mikael fija.

15. A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a Voffi fija.

16.A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fija.

17. Ezek a fárjfiaknak neveik, kiket bocsátott Mózes a füldnek kémlelésére: És nevezé Mózes Hoseát a Nun fiját Jósuénak.

18. Elbocsátá azért őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, mondván nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjátok által a hegyeket.

19. És szorgalmatosan meglássátok a füldet, minémú legyen: és a népet a ki lakozik abban: hogyha erős é vagy erőtlen, hogyha kevés é vagy sok?

20. Minémú legyen a föld, mellyben lakozik, hogyha jó á vagy hitván; és minémű városok, a mellyekben lakozik, hogyha táborban é vagy erősségekben lakik?

21. Ismét minémű a föld, hogyha kövér é vagy sovány; hogyha vannak é abban élőfák vagy nincsenek; és legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből: azok pedig a napok valának a szőlőzsendülésnek napjai.

22. Felmenének annakokáért és megkémlelék a földet a Tzin pusztájától fogva mind Rehóbig, a mellyen Hamáth felé mennek.

23. És felmenének dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fijai: (Hebron pedig hét esztendővel építettett Égyiptomnak Soán nevű városa előtt.)

24. Jutának * annakokáért az Eskol völgyéig, és lemetszenék ott egy szőlővesszőt egy fürtszőlővel, és ketten vivék azt rúdon,és a pomagránátokból is és a figékből is szakasztának.

25. Az a hely hivattaték Eskol völgyének fürtszőlőért, mellyet lemetszettek vala onnét az Izráel fijai.

26. Megtérének pedig a földnek megkémlelésébőlm negyven nap elmulván.

27. És menének Mózeshez és Áronhoz, és az Izráel fijainak egész Gyülekezetéhez, a Párán pusztájában Kádesbe: és megvivék nékik e dolgot és az egész Gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.

28, És megbeszélék azok, és azt mondák: Elmentünk vala arra a földre, mellyre küldöttél vala minket, és bizonyára téjjel és * mézzel folyó, és ez az ő gyümölcse!

29. Csakhogy erős a nép, a ki lakja azt a földet, és a városok erősek és felette nagyok; ezeknek felette az Anák fijait is láttuk ott.

30. Amálék lakik a dél felől való földben, és Hitteus, és Jebuzeus és Emoreus laknak a hegyeken, Kananeus pedig lakik a * tenger mellett, és a Jordán partján.

31. És jóllehet Káleb hallgatásra inté a népet Mózes előtt; (mert azt mondja vala: Valóban elmenjünk, hogy örökségül bírjuk azt a földet: mert kétség nélkül megvehetjük azt.)

32. Mindazáltal a férjfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen: mert nálunk erősebb.

33. És alázák azt a földet, a mellyek megkémleltek volt, az Izráel fijai előtt, mondván: Az a föld, a mellyen általmentünk hogy megkémlelnénk azt, olly föld, melly megemészti az ő lakóit: az emberek is mind a kiket láttunk ő közöttök, magas termetű emberek-

34. Annakfelette láttunk ott Óriásokat az Anák fijait, az Óriások neme közzül; és láttatunk vala magunknak ollyanoknak, mint a sáskák, azonképen az ő szemek előtt is ollyanoknak láttatunk vala.