18. RÉSZ.

Áronnak é a Lévitáknak tisztek és jövedelmek.

És monda az Úr Áronnak: Te és a te fijadik, és a te atyádnak háza te veled, viseljétek a szent hajléknak vétkét. Te is és a te fijaid te veled, viselitek a ti Papságtoknak vétkét.

2. És a te atyádfiait, Lévinek a te atyádnak nemzetségét vegyed melléd, melletted legyenek és néked * szolgáljanak: te pedig # és a te fijaid veled, szolgáljatok a Bizonyságtételnek sátora előtt.

3. És őrizzék a te őrizetedet és az egész sátornak * őrizetit: de a szenthajléknak edényeihez és az oltárhoz ne járuljanak, hogy meg ne haljanak mind ők s mind ti.

4. És emlletted legyenek és őrizzék őrizetit a Gyülekezet sátorának, a sátornak minden szolgálatjában: de kivűlvaló ne járuljon ti hozzátok.

5. Őrizzétek azért a szenthajléknak őrizetit, és az oltárnak őrizetit, és nem lészen ennekutánna harag az Izáel fijai ellen.

6. Mert én választottam a ti atyátokfiait a Lévitákat az Izráel fijai közzűl néktek ajándékúl, kik adattak volt az Úrnak, hogy szolgáljanak a Gyülekezet sátorának szolgálatjában.

7. Te pedig és a te fijaid te veled, őrizzétek a ti Papságtokat mindenekben, a mellyek az oltárhoz tartoznak, és a superláton belől vagynak, hogy azokban szolgáljatok: mert a ti Papságtoknak tisztit adtam néktek ajándékon: annakokáért a kivűlvaló, a ki oda járulánd, meghaljon.

8. Szóla annakfelette az Úr Áronnak: Ezeknek felette ímé én néked adtam az én áldozatimnak őrizetit; valamit az Izráel fijai nékem szentelnek, néked adtam a Papi méltóságra való megkenetésért, és a te fijaidnak örökkévaló rendelésűl.

9. E legyen tiéd a szentséges áldozatokból, azokból, mellyek tűzzel meg nem égettetnek: Minden ő ajánékjok, akár legen az ő Minhájok, akár bűnért való áldozatjok, akár pedig vétekért való áldozatjok a mit adnak nékem, szentségeknek szentsége az, tiéd lészen és a te fijaidé.

10. A szentségesb helyben * egyed meg azt, hogy a féjfiak egyék azt; szentség legyen tenéked.

11. Ez is tiéd lészen az ő áldozatjoknak ajándékából: minden felemelt * ajándék, az Izráel fijainak minden megingattatott ajándékaival egybe, néked adtam azokat és a te fijaidnak, és a te leányidnak, örökkévaló törvényűl: minden a ki tiszta lészen a te házadban eheti azt.

12. Az olajnak mind kövérségét, és minden kövérségét a bornak és a gabonának, azoknak első zsengéit, mellyeket adnak az * Úrnak, tenéked adtam.

13. Mindeneknek első gyümölcsei az ő földökben, mellyeket visznek az * Úrnak, tiéid lésznek, minden a ki tiszta lészen a te házadban egye azokat.

14. Minden valmai fogadásból * Istennek szentelteik Izráelben, tiéd # lészen.

15. Minden, valami az élő állatok közzűl az ő annyának méhét eőször megnyitja, mellyet az Úrnak * visznek, mind emberekből s mind egyéb állatokból, tiéd lészen: te megváltasd az embernek elsőszülöttét, a tisztátalan állatnak is előszülöttét megváltassad.

16. A mellyek pedig váltságosok, mikor egy hónapiak, akkor váltassanak meg a te becsülésed szerint, * tundiillik öt ezüst sikluson: a szenthajléknak siklusa szerint; # Húsz fillér érő a siklus.

17. De mindazáltal a tehénnek első fajzását, vagy a juhnak első fajzását, vagy a kecskének első fajzását, meg ne váltsad; mert Istennek szenteltettek, azoknak véreket hintsed az oltára, és azoknak kövérit megáldozzad, hogy legyen tűzzel megemésztett jóillatú áldozatja az Úrnak.

18. És azoknak húsok tiéd lészen: a miképen a felemelésnek * szegye, és a mint a jobblapoczkája tiéd lészen.

19. Minden szent állatoknak áldozatit, mellyeket áldozándanak az Úrnak az Izráel fijai, néked adtam és a te fijaidnak, és a te leányidnak örökkévaló végezésűl: sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, néked és a te magodnak veled egyetemben.

20. Monda pedig az Úr Áronnak: Az ő földökből örökséged nem lészen, sem részed nem lészen néked ő * közöttök: Én vagyok a te részed és a te örökséged az Izráel fijai között.

21. A Lévi fijainak pedig imé adtam minden tizedet Izráelben örökségűl az ő szolgálatjokért, mellyet ők cselekesznek az ő szolgálatjokban a Gyülekezetnek sátorában.

22. És ne járuljanak ezután az Izráel fijai a Gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek és meg ne haljanak.

23. De a Léviták cselekedjék a Gyülekezet sátorának munkáját, és ők viseljék az ő bűnöket: örökkévaló végzés legyen a ti utánnatok valóknál, hogy az Izráel fijai között ne bírjanak örökséget:

24. Mert az Izráel fijainak dézmájokat, mellyeket visznek az Úrnak ajándékúl, adtama Lévitáknak örökségűl: Annakokáért végeztem ő felőlők, hogy az Izráel fijai között ne bírjanak * örökséget.

25. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

26. A Lévitáknak szólj, és mond meg nékik: Mikor az Izráel fijaitól dézmát vesztek, mellyet adtam néktek azoktól, néktek örökségtekre, akkor adjatok azokból ajándékot az Úrnak, a dézmából * dézmát.

27. És az a tiajándékotok tulajdoníttatik néktek, mint a gabona a szérűről, és mint a teljes sajtóból a bor.

28. A képen vigyetek ti is ajándékot az Úrnak minden dézmátokból, mellyet vesztek az Izráel fijaitól, és adjatok abból ajándékot az Úrnak, az Áron Papnak.

29. Minden ti ajándékaitokból vigyetek az Úrnak áldozatot, mindennek a kövéréből, és azokból megszenteltetett részt.

30. Mond meg annakfelette nékik: Mikor annak a javát vijénditek az Úrnak, tulajdoníttatik a Lévitáknak, mintha az ő szérűjökről, és sajtójokból adnák.

31. Megegyétek pedig ti azt minden helyen, a ti házatok népvel egybe: mert jutalmatok néktek a Gyülekezet sátorában való szolgálatotokért.

32. És nem lésztek bűnösök a miatt, ha annak a javából adtok ajándékot: és e képen az Izráel fijainak megszentelt állatit meg nem undokítjátok, és meg nem haltok.