19. RÉSZ.

Tisztulásnak módja a veres tehén által.

Szóla annakfelette az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2. Ez a törvényi végezés, mellyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj az Izráel fijainak,hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, mellyben ne legyen szeplő, mellynek nyakán iga nem volt.

3. És ajtáok azt Eleázár Papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kviűl és ölettesse meg azt ő előtte.

4. És Eleázár Pap vegyen annak véréből az ő ujjával, és hintsen a Gyülekezet sátora elei felé annak véréből hétszer.

5. Annakutánna égettesse meg azt a tehenet az ő szemei előtt: annak bőrét és húsát, és vérét az ő ganéjával együtt égettesse meg.

6. Akkor vegyen a Pap czédrusfát, izsópot és veres gyapjat, és vesse az égő tehénre.

7. És mossa meg a Pap az ő ruháit, az ő testét is megmossa vízzel, és annakutánna menjen bé a táborba; és tisztátlan legyen a Pap estvéig.

8. Az is, a ki megégetendi azt, az ő ruháit mossa meg vízzel, és az ő testét is mossa meg vízzel, és tisztátalan lészen estvéig.

9. A ki pedig tiszta lejénd, szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyheztesse azt a táboron kivűl tiszta helyen, hogy az Izráel fijai Gyülekezetének tartassék meg a kirekesztetteknek tisztulásokra való hintő víznek: mert bűntől való megtisztulásnak vize az.

10. És a a ki felszedéndi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan lészen estvéig; és legyen ez az Izráel fijainak és a jövevénynek, a ki ő közöttök lakik, örök végezésűl.

11. A ki illeténdi a * holtat, akár melly holtembernek testét, tisztátalan lészen hét napon.

12. Az ollyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, és tiszta lészen; hogyha harmadnapon meg nem tisztíttatik, hetedik napon is nem lészen tiszta.

13. Valaki illeténdi a holtat, a megholt ember testét, és meg nem tisztulánd, az Úrnak sátorát megfertéztette; és kivágattatik az a lélek Izráelből: mert a tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lészen, még az ő tisztátalansága rajta vagyon.

14. E legen annak törvénye, mikor valaki meghalánd a sátorban: Valaki bémenénd a sátorba, é minden, valaki lejénd a sátorban, tisztátalan lészen hét napon.

15. Ismét minden megnyitott edény, a mellyen nem lejénd fedél, tisztátalan.

16. És minden, valaki illeténdi a mezőn fegyverrel megöletettet, vagy megholtat, vagy embernek tetemét, vagy koporsót, tisztátalan lészen hét napon.

17. És vegyenek a tisztátalanért a bűnért megégetett tehénnek porából, és töltsön arra élő vizet edénybe.

18. Vegyen ismét * izsópot és mártsa a vízbe azt a tiszta férjfiú, és hintse meg a sátort és minden edényeket, és minden embereket, a kik ott lejéndenek; és azt is a ki valamelly tetemet, vagy a megöletett, vagy a megholtat, vagy a koporsót illeti.

19. Hintse meg, mondom, a tiszta a tisztátalant harmad és hetednapon, és tisztítsa meg őtet hetednapon: annakutánna mossa meg az ő ruháit, mossa meg magát is vízzel, és tiszta lészen estve.

20. A férjfiú pedig, a ki tisztátalan lejénd, és nem tisztítándja meg magát, kivágattatik az a lélek e gyülekezet közzűl: mert az Úrnak szenthajlékát megfertéztette, a megtisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan.

21. E legen ő nálok örök rendelés: mind a ki hinténdi a megtisztulásnak vizét, mossa meg az ő ruháit; mind a ki illeténdi a megtisztulásnak vizét, tisztátalan lészen estvéig.

22. És valamit illeténd a tisztátalan, tisztátalan lészen az: és az a lélek a melly illeténdi azt, tisztátalan lészen estvéig.