20. RÉSZ.

Víz ered a kősziklából: Edom nem bocsátja által a népet az ő országán: Áron meghal.

Eljutának az Izráel fijai az egész Gyülekezet a Czin pusztájába első hónapban és megmarada a nép Kádesben, hol meghala Mária, és eltemetteték ott.

2. És mikor nem volna vize a Gyülekezetnek, összevegyülének Mózes és Áron ellen.

3. És feddőzék a nép Mózessel, és mondának illyen módon: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt.

4. És * miért hoztátok az Úrnak Gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink?

5. És miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy hoznátok minket e rosz helyre? nem vetésnek helyére, figéknek és szőlőknek és pomagránátoknak helyére, mellyen semmi víz nincsen italra való.

6. Elmenének azért Mózes és Áron a Gyülekezetnek színe elől, a Gyülekezet sátorának ajtaja eleibe, és arczal leborúlának; és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége.

7. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

8. Vegyed ezt a vesszőt, és gyüjtsd öszve ezt a Gyülekezetet te, és Áron a te atyádfia, és szóljatok * ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; és vizet hozván nékik e kősziklából, adj inni e Gyülekezeetnek és az ő barmaiknak.

9. Vevé annakokáért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, a miképen parancsolta vala néki.

10. És öszvegyüjtk Mózes és Áron a Gyülekezetet * a kőszikla eleibe, és monda nékik: Halljátok meg most ellenem tusakodók. Avagy e # kősziklából hozunk é néktek vizet?

11. És felemelé Mózes az ő kezét, és üté a kősziklát az ő vesszejével két ízben: akkor * kijövének sok vizek, és ivék a Gyülekezet és az ő barmaik.

12. És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: * Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megszentelnétek engemet az Izráel fijainak szemeik előtt: azért nem # viszitek bé a Gyülekezetet a földre, mellyel adtam nékik.

13. Ezek a versengésnek vizei, a mellyekért feddzőtek az Izráel fijai az Úrral; és megszentelte magát ő bennek.

14. És külde Mózes követeket Kádesből az Edom Királyához; kik így szólanának: Ezt mondja a te atyádfia * az Izráel: Te tudod minden nyomrúságinkat, mellyek mi rajtunk estek;

15. Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok napig laktunk Égyiptomban: Megnyomorítának * pedig minket az Égyiptombeliek, és a mi atyáinkat.

16. És kiáltottunk az Úrhoz, * a ki mghallgatta a mi szónkat, és # elbocsátván Angyalát, kihozott minket Égyiptomból; és ímé immár vagyunk Kádesben a te határodnak városában.

17. Kérlek engedd meg, hadd menjünk által a te földeden, nem megyünk által senki mezején, sem szőlőjn, és senki kútjának vizét nem isszuk: az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbkézre sem balra, míg általmegyünk a te határodon.

18. Kinek felele Edom: Semmiképen ne menj által az én földemen, hogy fegyverrel ne támadjak ellened!

19. És mondának néki az Izráel fijai: A járt úton megyünk fel: Hogyha a te vízeidet isszuk, én és az én barmaim, megadom * árrát azoknak: Semmit nem kérünk egyebet, hanem csak hogy gyalok menjünk által.

20. Monda pedig: Nem mégy által. És kiméne ő eleibe Edom sok néppel és nagy erővel.

21. Nem akará azért Edom engedni az Izráelnek, hogy * általmenne az ő határán: annakokáért eltére az Izráel ő tőle.

22. És * elmenvén Kádesből jutának az Izráel fijai, mind az egész Gyülekezet a Hór hegyére.

23. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, az Edom földének határában, ezt mondván:

24. Áron az ő népeihez takaríttatik: mert nem megen bé a földre, mellet adtam az Izráel fijainak, ivelhogy az én számnak engedetlenek voltatok a versengésnek vizénél.

25. Vegyed * Áron és Eleázárt, az főját, és parancsold meg, hogy menjenek fel a Hór hegyére.

26. És Áront vetkeztessed le az ő ruháiból és öltöztesd fel azokba Elezárát az ő fiját: mert Áron takaríttatik az ő népéhez, és meghal ott.

27. És úgy cselekedék Mózes, a miképen parancsolta vala az Úr, és felmenének a Hór hegyére az egész Gyülekezet szeme láttára.

28. És Mózes levetkezteté Áront az ő ruháiból és felöltözteté azokba Eleázárt az ő fiját: és meghala Áron ott a hegynek tetjén: akkor leszálla Mózes és Eleázár a hegyről.

29. Látván pedig az egész Gyülekezet, hogy megholt volna Áron, siratá Áront harmincz * napig az Izráelnek egész háza.