25. RÉSZ.

Az Izráelitáknak leki és testi paráználkodások, Fineásnak e miatt indult buzgósága.

Mikor pedig valameddig lakott volna az Izráel Sittimben, kezde a nép paráználkodni * a Moáb leányaival.

2. És hívák a népet az ő Isteneik áldozatira; és evék a nép, és imádák azoknak Isteneiket.

3. És adá magát az Izráel a * Bál-Peórhoz; és felgerjede az Úr haragja az Izráel ellen.

4. És monda az Úr Mózesnek: Vedd fel e népnek minden Fejedelmeit, és * akasztasd fel őket az Úrnak a nap előtt; és elfordúl az Úr haragjának felgerjedése az Izráeltől.

5. Monda azért Mózes az Izráel Bíráinak: Kiki ölje meg az ő birtoka alatt való féjfiakat, a kik adták magokat a Bál-Peórhoz.

6. És ímé egy néminémű az Izráel fijai közzűl eljöve, és hoza az ő attyafiai felé egy Midiánbeli asszonyt Mózes szeme láttára, és az Izráel fijai egész Gyülekezetének szemei előtt: ők pedig sírnak vala a Gyülekezet sátorának ajtaja előtt.

7. Mellyet mikor látott volna Fineás, az Eleázár fija, a ki Áron Papnak fija vala, felkele a Gyülekezet közzűl és vevé dárdáját kezébe.

8. És béméne az Izráelita után a sátorba, és általveré mindkettőt, az Izráelből való férjfiat és az asszonynak hasát; * és megszünék a csapás az Izráel fijai köizött.

9. És * meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.

10. Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:

11. Fineás az Eleázár fija, a ki * Áron Pap fija volt: elfordította az én haragomat az Izráel fijaitól, mivelhogy az én bosszúmat megállotta ő közöttök: hogy ne emészteném meg az Izráel fijait bosszúmban.

12. Annakokáért mond meg néki: * Ímé én adom az én szövetségemet őnéki, tudniillik békességnek szövetségét.

13. És lészen ő nála és az ő magvánál ő utánna az * örökkévaló Papságnak szövetsége; mivelhogy az ő Istenéért bosszút állott, és megtisztította az Izráel fijait.

14. Továbbá a megöletett Izráelitának neve, a ki megölettetett Midiánbeli asszonynyal együtt, vala Zimri, a Sállu fija, a Simeon nemzetsége háznépének Fejedelme.

15. A megöletett Midiánbeli asszonynak pedig neve Kozbi, a Súr * leánya, ki a Midiániták között az ő attya háza nemzetségének Fejedelme vala.

16. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

17. Úgy cselekedjél * mit ellenséggel a Midiánitákkal, és verjétek meg őket.

18. Mert ők úgy cselekedtek ti ellenetek, mint ellenségek, álnokságokkal, mellyekkel álnokúl cselekedtek ti ellenetek a Peórnak dolgában, és az ő hugoknak Kozbinak a Midián Fejedelme leányának dolgában, a ki megölettetett a Peórért való csapásnak napján.