26. RÉSZ.

A népnek ismét megszámlálása: Törvény a földnek elosztásáról.

És lőn a csapás után, monda az Úr Mózesnek és Eleázárnak az Áron Pap fijának, mondván:

2. Vegyétek summáját az Izráel * fijai egész Gyülekezetének, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő attyaiknak háznépek szerint; mindennek, valaki harczra kimehető az Izráeliták között.

3. annakokáért szóla Mózes és Eleázár Pap ő velek a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenébe, mondván:

4. Számláljátok meg az Izráel fijainak egész Gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és az Izráel fijainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.

5. A Rúben * elsőszülötte volt az Izráelnek: A Rúben fijai voltak ezek: Hánoktól volt a Hánokitáknak házoknépe: Pallutól volt a Palluitáknak házoknépe.

6. Hesrontól, a Hesroniták házoknépe: Kármitól a Kármitáknak házoknépe.

7. Ezek a Rúbenitáknak házoknépei; és lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.

8. És a Pallu fijai közzűl Eliáb.

9. Az Eliáb fijai pedig, Némuel és Dáthán és Abirám: Ezek a Dáthán és Abirám, a gyülekezetnek Fejedelmei, a kik támadtak vala * Mózes és Áron ellen, a Kóré hasonlásábna, mikor támadának ők az Úr ellen.

10. És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet: mikor megemészté a tűz a kétszáz és ötven férjfiakat, kik voltak mindnyájan példáúl.

11. A Kóré fijai pedig nem halának meg.

12. A Simeon fijai az ő házoknépe szerint: Némueltől a Némuelitáknak házoknépe: Jámintól a Jáminitáknak házoknépe: Jakintól a Jakinitáknak házoknépe.

13. Zerákhtól a Zerákhitáknak házoknépa.

14. Ezek a Simeonitáknak házoknépei, huszonkét ezer és kétszáz.

15. A Gád fijai az ő házoknépe szerint, Sefontól a Sefonitáknak házoknépe: Haggitól a Haggitáknak házoknépe, Súnitól a Súnitáknak házoknépe.

16. Oznitól az Oznitáknak házoknépe, Eritől az Eritáknak házoknépe.

17. Arodtól az Aroditáknak házoknépe, Arélitől az Arélitáknak házoknépe.

18. Ezek a Gád fijaiank házoknépei, az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.

19. A Júda fijai Er és Onán: és meghala Er * és Onán a Kanaán földében.

20. És voltak a Júda fijai az ő házoknépe szerint: Seláhtól * a Seláhitáknak házoknépe: Pérestől a Péresitáknak házoknépe: Zeráhtól a Zeráhitáknak házoknépe.

21. Voltak pedig a Péres fijai: Hesrontól * a Hesronitáknak házoknépe: Hámultól a Hámulitáknak házoknépe.

22. Ezek a Júda nemzetségének háznépei, az ő számok szerint hetvenhat ezer ötszáz.

23. Az Issakhár fijai az házoknépe szerint: Thólától a Thóláitáknak házoknépe: Puváfól a Puvitáknak házoknépe.

24. Jásubtól a Jásubitáknak házoknépe: Simrontól a Simronitáknak házoknépe.

25. Ezek az Issakhár háznépei az ő számok szerint hatvannég ezer háromszáz.

26. A Zebulon fijai az házoknépe szerint: Séredtől a Sérediták házoknépe: Elóntól az Elóniták házoknépe: Jahléeltől a Jahléeliták házoknépe.

27. Ezek a Zebuloniták háznépei, az ő számok szerint hatvan ezer ötszáz.

28. A József fijai az ő házoknépe szerint: Manasse és Efraim.

29. A Manasse fijai: Mákirtól a * Mákiriták házoknépe: Mákir nemzé Gileádot: Gileádtól a Gileáditák házoknépe.

30. Ezek a Gileád fijai: Jézertől a Jézeriták házoknépe: Hélektől a Hélekiták házoknépe.

31. És Asrieltől az Asrieliták házoknépe: Sékemtől a Sékemiták házoknépe.

32. És a Sémidától a Sémidáták házoknépe; és Héfertől a Héferiták házoknépe.

33. És Sélofhádnak a Héfer * fijának nem voltak fijai, hanem leányai: és a Sélofhád leányainak ezek neveik: Makhla és Nóha, Hogla, Milkha és Thirsa.

34. Ezek a Manasse háznépe: az ő számok pedig ötvenkét ezer és hátszáz.

35. Ezek az Efráim fijai az ő házoknépe szerint: Sutheláktól a Suthelákhiták házoknépe: Békertől a Békeriták házoknépe: Tahántól a Tahániták házoknépe.

36. És ezek a Suthelákh fijai: Erántól az Erániták házoknépe.

37. Ezek az Efraim fijainak házoknépei, az ő számok szerint harminczkét ezer és ötszáz. Ezek a József fijai az ő házoknépe szerint.

38. A Benjámin fijai az ő házoknépe szerint: Bélától a Béláiták házoknépe: Asbeltől az Asbeliták házoknépe: Ahirámtól az Ahirámiták házoknépe.

39. Sefufámtól a Sefufámiták házoknépe: Hufámtól a Hufámiták házoknépe.

40. Valának pedig a Béla fijai Ardé és Nahamán: Ardétól az Arditák házoknépe: Nahamántól a Nahamániták házoknépe.

41. Ezek a Benjámin fijai az házoknépe szerint, és számok szerint negyvenöt ezer és hatszáz.

42. Ezek a Dán fijai az ő házoknépei szerint: Suhámtól a Suhámiták házoknépe: Ezek a Dán háznépei, az ő házoknépe szerint.

43. A Suhamitáknak minden házoknépe az ő számok szerint, hatvannégy ezer és négyszáz.

44. Az Áser fijai az házoknépe szerint: Jimnától a Jimniták házoknépe; Jisvitől a Jisviták házoknépe: Bérihától a Bérihiták házoknépe.

45. A Bériha fijaitól, Hébertől a Héberiták házoknépe: Málkieltől a Málkieliták házoknépe.

46. Az Áser leányának pedig neve vala Sérah.

47. Ezek az Áser fijainak házoknépei, az ő számok szerint ötvenhárom ezer és négyszáz.

48. A Naftháli fijai az ő házoknépe szerint: Jakhezéeltől a Jakhezéeliták házoknépe: Gúnitól a Gúniták házoknépe.

49. Jésertől a Jéseriták házoknépe: Sillemtől a Sillemiták házoknépe.

50. Ezek a Naftháli házoknépei az ő házoknépe szerint: Az ő számok pedig negyvenöt ezer, és négyszáz.

51. Ezek az Izráel fijainak méegszámláltattai, hatszáz * egyezer, hétszáz harmincz.

52. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

53. Ezeknek osztassék el az a föld örökségűl, az ő neveiknek számok szerint.

54. A kik többen vagynak, * azoknak adj nagyobb örökséget, és annak a ki kevesebb lészen, megkissebbítsed az ő örökségét; minden háznépnek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.

55. De sorssal osztassék el a föld, az ő attyok nemzetségeinek neveik szerint vegyék az örökséget.

56. A sorsok szerint osztassék annak öröksége, mind sok között s mind kevés között.

57. Ezek pedig a Lévitáknak számláltattai, az ő házoknépe szerint: * Gersontól a Gersoniták házoknépe: Kéhától a Kéhátiták házoknépe: Méráritól a Méráriták házoknépe.

58. Ezek a Léviták házoknépei: a Libniták házoknépe: Hebroniták házoknépe: Makhliták házoknépe: Músiták házoknépe: Kóriták házoknépe; Kéhát pedig nemzé Amrámot.

59. Az Amrám feleségének pedig neve Jokebéd a Lévi * leánya, a kit szült Lévinek az ő felesége Égyiptomban: és a ki szülte Amrámnak Áront és Mózest, és Máriát az ő nénnyeket.

60. És születtetének Áronnak Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.

61. És meghalának Nádáb és * Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.

62. És vala azoknak számok huszonhárom ezer, mind féjfiak egy hónapitól fogva s feljebb: mert nem voltak számláltatva * az Izráel fijai közzé: mivel örökség nem adatott nékik az Izráel fijai között.

63. Ezek Mózestől és Eleázár Paptól megszámláltattak, mikor megszámlálák az Izráel fijait a Moáb mezőségében, Jérikhó ellenében a Jordán mellett.

64. Ezek köziött pedig nem volt senki a Mózestől és Áron Paptól * megshzámláltattak közzűl, mikor megszámlálták vala az Izráel fijait a Sinai pusztájában.

65. Mert az Úr mondotta vala ő felőlök: Meghalván meghalnak a * pusztában: és senki azok közzűl nem élt, hanem csak Káleb a Jefunné fija, és Jósué a Nun fija.