28. RÉSZ.

Az Áldozatokról való törvények, újabban előszámláltatnak.

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2. Parancsold meg az Izráel fijainak és mond meg nékik: Az én * kenyerimnek áldozatját, mellyek nékem jóillatú áldozatúl tűzzel megemésztetnek, megőrizzétek, hogy áldozzatok azokkal nékem az ő idejében

3. Mond meg annakfelette nékik: Ez a tüzes áldozat, mellyet áldozzatok az Úrnak: esztendős báránykákat, makula nélkül valókat minden * napon kettőt, szüntelen naponként egészen megemésztendő áldozatra.

4. Egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt a két estve között áldozd meg.

5. Annak felette egy Efa zsemlyelisztnek tizedrészét Minhának, melly meg legyen elegyítve egy Hin megtört olajnak negyedrészével.

6. És az egészen megemésztendő szüntelen való áldozat, melly először szereztetett volt a Sinai hegy alatt, tűzzel megemésztendő jüóillatú áldozatúl az Úrnak.

7. Továbbá annak italiáldozatja, legyen egy Hinnek * negyedrésze mindenik bárányhoz, mellyet a szenthajlékban adj italiáldozatúl, jó borból az Úrnak.

8. A másik bárányt áldozd  a két estve között, a reggeli áldozat szerint, és az ő italiáldozatja szerint cselekedjél, tüzes jóillatú áldozatúl az Úrnak.

9. Szom batnapon pedig áldozzál két bárányokat, esztendősöket, makula nélkül valókat, egy Efa zsemlyelisztnek két tizedével Minhának, melly olajjal elegyített legyen, az ő italiáldozatjával egybe.

10. Ez a Szombatnak tüzes áldozatja, mellynek minden szombaton kell lenni, a szüntelen való tüzes áldozaton kivűl, az ő italiáldozatjával egybe.

11. Azonképen a ti hónapitoknak kezdetiben áldozzatok az Úrnak egészen megemésztendő * áldozatot, két gyermekded tulkot, egy kost, esztendős báránykákat hetet, makula nélkül valókat.

12. És mindenik tulok mellé olajjal megeeelegyített wg Efa zsemlyelisztnek három tizedét Minhának; és minden kos mellé olajjal elegyített egy Efa zsemlyelisztnek két tizedét Minhának.

13. És mindenik bárány mellé olajjal megelegyített egy Efa zsemlyelisztnek egy tizedét: tűzzel egészen megemésztendő jóillatú áldozat ez az Úrnak.

14. Ezek pedig az italiáldozati azoknak a borból; egy Hinnek harmadrésze a kos mellé: és a Hinnek harmadrésze legyen mindenik bárány mellé. Ez minden hónapnak tűzzel megemésztendő áldozatja, a hónapnak kezdetében, az esztendőnek minden hónapján.

15. És egy kecskebakot is áldozzatok bűnért való áldozatúl az Úrnak, a szüntelen való áldozaton kívül, az ő italiáldozatjával egybe.

16.Az első hónapban pedig a hónapnak tizennegyedik * napján az Úrnak Páskhája vagyon.

17. És e hónapnak * tizenötödik napján is innep vagyon, hét napon kovász nélkül való kenyeret egyenek

18. Első * napon legyen szent gyülekezet: semmi szolgai munkát ne cselekedjetek.

19. Áldozzatok pedig tűzzel épen megemésztendő áldoizatot az Úrnak, két gyermekded tulkot, egy kost, és esztendős bárányokat hetet; mellyek makula nélkül valók legyenek.

20. És azoknak Minhájok legyen olajjal megelegyített zsemlyeliszt, tudniillik egy Efának három tizedrésze mindenik tulok mellé, és két tizedrészt tegyetek mindenik kos mellé.

21. Minden bárány mellé egy-egy tizedsrészt tegyetek, a hét bárányok szerint.

22. És bűnért való áldozatúl egy bakot, a ti megtisztíttatástokra.

23. A reggeli egészem megemésztendő áldozaton kivűl, (melly szüntelen tűzzel megemésztendő áldozat) míveljétek ezt:

24. Ezek szerint cselekedjetek a hét napok közzűl minden napon, tűzzel megemésztendő jóillatú eledelűl az Úrnak: a szüntelen való tűzzel emésztendő áldozat kívűl legyen, az ő italiáldozatjával egybe.

25. Hetednapon pedig legyen néktek szent gyülekezetetek: semmi szolgai munkát ne cselekedjetek.

26. Továbbá a gabonának első zsengéjének napján, mikor * az új Minhával áldoztok az Úrnak, a ti hét heteitek után: szent gyülekezetetek legyen néktek: semmi szolgai dolgot ne míveljetek.

27. És áldozzatok tűzzel épen megemésztendő áldozattal az Úrnak jóillatú áldozatúl, két gyermekded tulkot, egy kost, és esztendős bárányokat hetet.

28. És azok mellé Minhának olajjal megelegyített zsemlyelisztet, tudniillik egy Efának három tizedét minden tulok mellé; két tizedet a kos mellé.

29. Mindenik bárány mellé egy-egy tizedrészt, a hét bárányok szerint.

30. Egy kecskebakot is a ti megtisztítatástokra.

31. A szüntelen tűzzel épen megemésztendő áldozaton kivűl, és annak Minháján kivűl cselekedjétek; makula nélkül valók legyenek pedig, azoknak italiáldozatjokkal egybe.