30. RÉSZ.

Fogadástételekről való törvények.

És szóla Mózse az Izráel fijai nemzetsége Fejeinek, mondván: Ez a beszéd, mellyet parancsolt az Úr:

2. A férjfiú mikor fogadást fogadánd az Úrnak, * vagy esküvéssel kötelezi magát, meg ne suegje az ő beszédét; hanem mind aszerint. cselekedjen, a mint az ő szájából kimeménd.

3. A leányzó pedig ha fogadánd fogadást az Úrnak, vagy megkötelezvén megkötelezéndi az ő attyának házában magát az ő gyermekségében;

4. És hallándja az ő attya az ő fogadáását, vagy kötelezését, mellyel kötelezte az ő lelkét, és veszteglénd arra a dologra az ő attya; akkor állandók legyenek minden ő fogadásai, és minden kötelezés, a mellyel kötelezéndi ön magát, erős legyen.

5. Hogyha pedig az ő attya felbontándja azt azon napon, a mellyen hallándja: semmi fogadása és maga kötelezése, mellyel megkötelezte volt az ő lelkét, nem lészen állandó, és az Úr megbocsájtja néki: mert az ő attya bontotta fel a fogadást.

6. Ha pedig férjhez ment lejénd a leányzó, és úgy kötelezi meg magát fogadással, vagy az ő ajkaival mondott valamit, mellyel kötelezte volt ő lelkét;

7. És hallándja az ő férje, és a napon a mellyen hallotta, hallgatánd; akkor állandók lésznek az ő fogadásai, és az ő kötelezései, mellyeket kötelezéndi az ő lelkét, erősek lésznek.

8. Hogyha azon napon, a melllyen hallándja a férje, felbontándja azt; erőtlenné teszi annak fogadását, a mellyel kötelezte volt magát, és az ő ajakinak szavát, mellyel kötelezte vala az ő lelkét; és az Úr mebocsátja néki.

9. Az özvegy asszonynak pedig és a férjétől megvettetettnek minden fogadása, mellyel kötelezéndi az ő lelkét, erős legyen.

10. Ha pedig az ő férjének házában fogadást téjend. vagy kötelezéndi valami kötésre az ő lelkét esküvéssel.

11. Ha hallotta az ő férje és veszteglett arra, és erőtlenné nem tette volt azt; akkor annak minden fogadásai állandók lésznek, és minden kötelezés, mellyel kötelezte az ő lelkét, állandó lészen.

12. Ha a férje mindenestől erőtlenné tészi azokat azon napon, a mellyen hallotta: az ő ajkainak semmi szava, semmi fogadása, vagy az ő lelkének kötelezése állandó nem lészen, az ő férje erőtlenné tette azokat, és az Úr mebocsátja néki.

13. Az asszonynak minden fogadását, és minden esküvéssel való kötelezését az ő lelkének megsanyargattatására, a férje tegye erőssé, és férje tegye azt erőtlenné.

14. Hogyha hallgatván hallgatand a férje egy naptól fogva más napig, akkor megerősíti minden kötelezéseit, a mellyek vagynak ő rajta: helyén hagyja azokat, mert veszteg hallgatott a napon, mellyen hallotta.

15. Hogyha felbontván felbontándja azokat minekutánna hallándja: ő hordozza annak bűnének büntetését.

16. Ezek a végzett dolgok, mellyeket parancsolt az Úr Mózesnek, a férjfiú között és az ő felesége között, az ő attya között és leánya között.az ő gyermekségében tudniillik míg az ő attyának házában vagyon.