31. RÉSZ.

Az Izráeliták elrabolják és levágják a Midiánitákat: a préda megosztatik.

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2. Álljad meg * bosszújokat az Izráel fijainak a Midiánitákon, azután takaríttatol a te népeidhez.

3. Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsetek embereket a hadba, kik legyenek a Midiániták ellen, hogy a Midiánitákon állják meg az Úrnak bosszúját.

4. Minden nemzetségből válasszatok ezeret-ezeret; hogy az Izráelnek minden nemzetségéből menjenek a hadba.

5. Mikor azért az Izráel sokságának mindenik nemzetségéből választottak volna ezeret-ezeret, tudniillik tizenkét ezer készülteket a viadalra:

6. Elbocsátá azokat Mózes, minden nemzeségből ezeret-ezeret a hadba, és ő velek Fineást az Eleázár Papnak fiját a hadba; és a szent edények és a hangos kürtök valának az ő keze alatt.

7. És harczolának a Midián ellen, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden féjfiat * megölének.

8. A Midián Királyait is megölék, azoknak levágott népekkel egybe, Evit és Rékemet, a Sőrt, a Húrt, és Rebát Midiánnak öt Királyait; és Bálámot is * a Beór fiját megölék fegyverrel.

9. Elvivék pedig fogva az Izráel fijai a Midiánitáknak feleségeiket, és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmaikat, és minden juhaikat, és minden marháikat elprédálák.

10. És minden városaikat az ő lakhelyek szerint, és minden házaikat tűzzel megégeték.

11. És elvivék minden ragadományokat és minden prédájokat mind emberekből s mind barmokból.

12. És vivék Mózeshez és Eleázár Paphoz, és az Izráel fijainak Gyülekezetéhez a rabokat, és a prédát, és a ragadományokat a táborba, melly a Moáb mezőségében vala a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.

13. Kimenének azért Mózes és Eleázár Pap, és a Gyülekezetnek minden Fejedelmei ő elejekbe a táboron kivűl.

14. És megharagvék Mózes a hadnak Fejedelmeire, az ember emberek előtt járókra és Századosokra, a kik megjőnek vala a harczról.

15. És monda nékik Mózes: Megtartottátok é életben mind az asszonyokat;

16. Ímé ők adtak okot az Izráel * fijainak Bálám tanácsából, hogy vétkeznének az Úr ellen a Peór dolgában: és lőn csapás az Úr Gyülekezetében.

17. Most azért a kisdedek közzűl a férjfiakat mind öljétek meg; és minden asszonyot, a melly férjfiat esméert férjfiúval való hálásával, megöljetek.

18. A leánygyermekeket pedig, kik nem háltak * férjfiúval, tartsátok elevenen magatoknak.

19. Ti pedig maradjatok a táboron kivűl hét nap: minden valaki megölt valami személyt, és valaki illetett megölettet, * megtisztítsátok magatokat harmad és hetednapon, mind azokkal egybe kiket fogva hoztatok.

20. Minden ruházattal és minden bőrből való eszközzel, és kecskéknek szőriből csinált minden szerszámmal, és minden faedámmyeé egybe megtisztítsátok magatokat.

21. És monda Eleázár Pap a vitézeknek, a kik mentek vala e hadba: Ez a törvényi rendelés, mellyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:

22. Az aranyat és ezüstöt, érczet, vasat, fejér és fekete ónat.

23. Azaz, valami tűzben olvasztatik meg, tűzzel olvasszátok meg és megtisztíttatik, de mindazálta a tisztításnak vizével tisztítassék meg; valami pedig a tüzet le nem szenvedi, vízzel mossátok meg.

24. Annakfelette megmossátok a ti ruháitokat hetedig napon, és tiszták lesztek; és annakutánna bémehettek a táborba.

25. Szóla annakfelette az Úr Mózesnek, mondván:

26. Vegyed summáját a prédának, mind embereknek mind barmoknak, te, és Eleázár Pap, és a Gyülekezet attyainak Fejei.

27. És osszad a prédát két részre * a hadakozók között, a kik e harczra kimentek, és az egész Gyülekezet között.

28. És végy a hadakozó férjfiaktól az Úrnak részt, azoktól a kik mentek e harczra ötszázból egyet, az emberek közzűl és az ökrök közzűl, és a szamarak közzűl, és a juhok közzűl.

29. Azoknak fele részéből vegyetek, és abból adjatok ajándékot az Úrnak, az Eleázár Pap kezébe.

30. És az Izráel fijainak fele részekből egy foglyot végy ötvenből, az emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden barmokból: és adjad azokat a Lévitáknak, kik őrizik az Úr Sátorának őrizetit.

31. És cselekedék Mózes és Eleázár Pap, és miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

32. És vala az a préda, a prédának tudnillik maradéka, azon kivűl a mit elköltötttek vala a vitézek, a juhoknak számok hatszáz hetvenöt ezer.

33. És az ökröknek számok hetvenkét ezer.

34. És a szamaraknak számok hatvanegy ezer.

35. Az emberi lelkeknek számok a leányok közzűl, kik nem esmértek vala férjfival való egyesülést, mind azoknak a lelkeknek számok harminczkét ezer.

36. Vala pedig hasonfele, tudniillik azoknak részek, kik kimentek vala a viadalra, a juhoknak számok háromszáz harminchét ezer és ötszáz.

37. Vala pedig az Úrnak ajándéka a juhokból, hatszáz és hetvenöt.

38. És az ökröknek s teheneknek számok harminchat ezer; és azokból az Úrnak része hetvenkettő.

39. És a szamaraknak számok harmincz ezer és ötszáz: azokból az Úrnak része hatvanegy.

40. És az emberi lelkeknek számok tizenhat ezer; azokból pedig az Úrnak része harminczkét lélek.

41. És adá Mózes az Úrnak adott ajándék részét Eleázár * Papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

42. És az Izráel fijainak hasonfele részéből, mellyet az osztás után vett vala Mózes az emberektől, a kik e hadba mentek vala.

43. )Vala pedig a nyereségnek hasonfele, melly a Gyülekezeté vala, a juhokból háromszáz harminczhét ezer és ötszáz.

44. És az ökröknek s teheneknek számok harminczhat ezer.

45. És a szamaraknak számok harmincz ezer és ötszáz.

46. Az emberi lelkeknek számok tizehat ezer.)

47. Az Izráel fijainak, mondom fele részéből vett Mózes egy foglyot ötvenből mind az ameberekből, mind a barmokból; és adá azokat a Lévitáknak, a kik őrizik az Úr sátorának úrizetit: a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

48. És járulának Mózeshez annak  viadalnak ezerei előtt járó Hanagyok, az Ezeredesek és Századosok.

49. És mondának Mózesnek: Mi, te szolgáid, megszámláltuk a hadakozó férjfiakat, kik a mi birtokunkban voltak, és senki közzűlünk el nem veszett.

50. Annakokáért hoztunk az Úrnak ajándékot kiki a mit talált, aranyedényeket, kariékességeket, aranypereczeket, gyűrűket, fülre való ékességeket, függő öveket, a mi lelkünk megtisztítására az Úr előtt.

51. És elvevé Mózes és Eleázár Pap az aranyat ő tőlök, és mind az aranyból csinált edényeket.

52. És vala mind az aranya, a mellyet vivének az Úrnak, tizenhat ezer hétszáz és ötven siklus, mellyet hoztak vala az Ezeredesek és Százaosok;

53. Mert a hadakozó féjfiak közzűl kiki mind a mit kaphatott vala, magának tartotta.

54. És mikor elvette vona Mózes és Eleázár Pap az aranyat az Ezeredesektől és Századosoktól, bévivék azt a Gyülekezetnek sátorába, az Izráel fijainak az Úr előtt való emlékezetére.