33. RÉSZ.

Előszámláltatnak az Izráel fijainak Égyiptomból fogva mind a Kanaán földéig való 42 megszállások: és megparancsolja Isten nékik, hogy a Kananeusokat kiüzzék.

Ezek az Izráel fijainak szállásaik, kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregek szerint Mózes és Áron keze által.

2. (Megírá pedig Mózes az ő kijöveteleket az ő menetelek szerint, az Úrnak beszéde szerint.) Ezek mondom az ő menetelek, az ő kijövetelek szerint.

3. Elindulának pedig Ramesesből első hónapban, az első hónap tizenötödik napján, a Páskha után való napon jövének ki az Izráeliták hatalmas kézzel, az Égyiptombelieknek mind szemek láttokra.*

4. (Az Égyiptombeliek pedig azonközben temetik vala azokat, a kiket megölt vala az Úr * ő közzűlök, minden elsőszülötteket; az ő Isteneken is pedig tett vala az Úr itéleteket.)

5. És elindulának, mondom az Izráel fijai Ramesesből, és tábort járának Sukhótban.

6. Elmenvén pedig Sukhótból tábort járának * Ethámban, melly vagyon a pusztának utólsó végében.

7. Elmenvén * Ethámból, megtérének Pihakhiróthba, melly vagyon Raálséfon előtt, és tábort járának Migdol előtt.

8. Elmenvén pedig Pihakhiróthból, általmenének a tenger közepén a pusztába; és járának három napi útat az Ethám pusztáján, * és tábort járának Márában.

9. Elmenvén pedig Márából, * jutának Elimbe; Elimben pedig valának tizenkét kútfejek és hetven pálmafák; és tábort járának ott.

10. És elmenvén Elimből, tábort járának a veres tenger mellett.

11. Elmenvén pedig a veres tngertől, tábort * járának a Sin pusztájában.

12. És elmenvén a Sin pusztájából, tábort járának Dofkában.

13. És elmenvén Dofkának, tábort járának Alusban.

14. És elmenvén Alúsból, tábort járának * Rafidimban, holott nem vala a népnek inni való vize.

15. Azért elmenvén Rafidimból, tábort járának a Sinai * pusztájában.

16. És elmenvén pedig a Sinai pusztájából tábort járának * Kibrót Thaavában.

17. És elmenvén Kibrót Thaavából, tábort járának * Háseróthban.

18. És elmenvén Háseróthból, tábort járának Rithmában.

19. Elmenvén pedig Rithmából, tábort járának Rimmonpéresben.

20. Elmenvén pedig Rimmonpéresből, tábort járának Libnában.

21. Elmenvén pedig Libnából, tábort járának Rissában.

22. És elmenvén Rissából, tábort járának Kehelátban.

23. Ismét elmenvén Kehelátból, tábort járának a Séfer hegyénél.

24. És elmenvén a Séfer hegyétől, tábort járának Haradában.

25. És elmének Haradából, és tábort járának Makelótban.

26. És elmenvén Makelótból, tábort járának Tahátban.

27. Elmenvén pedig Tahátból, tábort járának Tharában.

28. Elmenvén Tharából, tábort járának Mitkában.

29. Ismét elmenvén Mitkából, tábort jrának Hásmonában:

30. És elmenének Hásmonából, és tábort járának Móserótban.

31. És elmenvén Móserótból, tábort járának Benejaakánban.

32. És elmenvén Benejaakánból, tábort járának Hór Gidgádban.

33. És elmenvén Hór Gidgádból, tábort járának Jotbathában.

34. Elmenvén pedig Jótbathából, tábort járának Abronában.

35. Elmenvén pedig Abronából, tábort járának Esiongáberben.

36. És elmenének Esiongáberből, és tábort járának a * Tzin pusztájában melly a Kádes.

37. És elmenének Kádesből, és tábort járának a * Hór hegyénél, az Edom földének határában.

38. (Felméne pedig Áron Pap a Hor hegyére az Úrnak beszéde szerint, és meghala ott negyvenedik esztendőben, hogy kijöttek az Izráel fijai Égyiptom földéből, ötödik hónapban, első napján ő hónapnak.

39. Vala pedig Áron száz és huszonhárom esztendős, mikor meghala a Hór hegyén.)

40. Meghallá pedig a Kaneneus az Arad Királya, * (e pedig lakozik vala dél felől a Kanaán földén) hogy az Izráel fijai elközelgetnének.

41. És elmenvén a Hór hegyétől, tábort járának Sálmonában.

42. Elmenvén pedig Sálmonából, tábort járának Púnonban.

43. És elmenvén Púnonból, tábort járának Obothban.

44. Ismét elmenvén * Obothból, tábort járának Ijeabarimban, a Moág határában.

45. Ismét elmenvén Ijeabarimból, tábort járának Dibongádban.

46. Ismét elmenvén Dibongádból, tábort járának Almondiblathaimban.

47. Annakfelette elmenvén Almondiblathaimból, tábort járának az Abarim hegyeinél * Nébó ellenében.

48. És elmenvén az Abarim hegyeitől, tábort járának a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.

49. Annakutánna tábort járának a Jordán mellett, Bethjésimóthtól fogva mind Abelsittimig, * a Moáb mezôségében.

50. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Moáb mezőségében, a Jordán mellett Jerikhó ellenében, mondván:

51. Szólj az Izráel fijainak és mond meg nékik: Mikor általmenéndetek a Jordánon a Kanaán földére;

52. Kiüzzétek* a földnek minden lakóit a ti színetek előtt, és elveszessétek nékik minden írott képeiket, és minden ő # öntött képeiket elveszessétek, és minden magas hegyen való kápolnáikat elrontsátok.

53. Kiüzzétek, mondom, a földnek lakóit, és lakozzatok abban: mert néktek adtam azt a földet, hogy azt örökségűl bírjátok.

54. Örökségűl bírjátok pedig azt a földet sorsvetés által a ti nemzetségeitek szerint: a kik felesben vagynak, * meghobbítsátok azoknak örökségeket, és a kik kevesben vagynak, azoknak kisebb örökséget adjatok: azon a helyen legyen mindenik öröksége, a hol a sors hozza; a ti atyáitoknak nemzetségei szerint osszátok az örökséget.

55. Hogyha ki nem üzénditek annak a földnek lakosait a ti színetek elől, tehát e kövekezik, hogy a kiket hagyándotok ő közzűlök, legyenk mint a tövisek a * ti szemeitekben, és ösztönök a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lésznek néktek a földben, mellyen ti lakoztok.

56. És a miképen gondoltam hogy cselekeszem azokkal, úgy cselkeszem veletek.