34. RÉSZ.

A Kanaán földjének határai, és annak elosztása.

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2. Parancsold meg az Izráel fijainak és mond meg nékik: Mikor bémenéndetek a Kánaán földébe; (ez a föld, amelly esuk néktek örökségűl, tudniilik a Kánaán földe az ő határa szerint.)

3. Legyen* néktek a dél felől való rész, a Tzin pusztájából fogva Edmonak határáig, legyen mondom néktek a dél felől való határ, a Sós tengernek végétől fogva napkelet felől.

4. És kerül a határ dél felől mind az Akrabbímusok hágójáig, és általmegyen mind a Tzinig, és kimegyen Kádes- Barneáig; és onnét megyen* Hazár- Adáig, és általmegyen mind Asmonig.

5. Ennekfelette kerűl a határ Asmontól fogva Égyiptomnak* folyóvizéig, a hol lészen a határ vége napnyugot felé.

6. A napenyészeti határok pedig legyen néktek a nagy tenger, e határ mondom, legyen néktek napenyészeti határ.

7. E legyen pedig néktek az északai határotok: a nagy tengertől fogva jegyezzétek magatoknak határúl a Hór hegyét.

8. És a Hór hegyétől fogva jegyezzétek határúl azt a földet, mellzen Hamáthba mennek; és legyenek annak a határnak kimenetelei Sedádig.

9. És onnét kimegyen a határ Zifronig és lészen a határ vége Hazarenán. E legyen néktek az északi határotok.

10. Annakfelette jegyezzétek magatoknak a napkeleti határt Hazarenántól fogva Sefámig.

11. És alámegyen a határ Séfámtól fogva mind Ribláig, Ainnak napkelet felől való részéről; és alátér e határ,és megyen a Khinerét tenger partja mellé napkelet felé.

12. És alámegyen e határ a Jordán vizére, és lészen ez határnak vége a Sós tenger. E legyen néktek a föld az ő határai szerint körös körül.

13. Megparancsolá pedig Mózes az Izráel fijainak mondván: Ez a föld, mellyet sors által fogtok örökséggűl bírni, és a mellzet parancsolt az Úr, hogy adnék kilencz nemzetségnek, és a fél nemzetségnek;

14. Mert elveték a Rúbeniták fijainak nemzetségek az ő attyainak házok szerint, és a Gáditák fijainak nemzetségek az ő attyainak házok szerint, és a Manasse fél nemzetsége, elvették mondom az ő örökségeket.

15. Két nemzetségek és egy fél nemzetség elvették az ő* örökségeket a Jordánon innét, Jérikhó ellenébe napkelet felöl.

16. Szóla az Úr Mózesnek, mondván:

17. Ezek a férfijaknak neveik, kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Elezár Pap* és Jóusé a Nun fija.

18. Es minden nemzetség közzűl egy Fejedelmet vegyetek mellétek annak a földnek elosztására.

19. Ezek a férjfiaknak neveik: a Júda nemzetségből Káleb, Jefunné fija.

20. A Simeon fijainak nemzetségéből Sámuel, az Ammihud fija.

21. A Benjámin nemzetségből eldád a Kislon fija.

22. A Dán fijainak nemzetségekből Bukki Fejedelem, a Jógli fija.

23. A József fijai közzűl, a Manasse fijai nemzetségekből Hanniel Fejedelem, az Efód fija.

24. Az Efraim fijainak nemzetségekből Kámuel Fejedelem, a Siftán fija.

25. És a Zebulon fijai nemzetségekből Elisáfán Fejedelem, Párnak fija.

26. És az Issakhár fijainak nemzetségekből Páltiel Fejedelem, az Azzán fija.

27. És az Áser fijai nemzetségekből Akhihúd Fejedelem, a Selomi fija.

28. És a Nafthali fijai nemzetségekből Pádael Fejedelem, az Ammihud fija.

29. Ezek a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget osztanának az Izráel fijainak, a Kanaán földében.