36. RÉSZ.

Leányi örökségekről való törvény.

Járulának pedig Mózeshez az atyáknak Fejedelmei a Gileád fijainak nemzetségéből , melly Gileád Mákirnak Manasse fijának fija vala, a József fijainak nemzetségéből, és szólának Mózes előtt, és az Izráel fijai attyainak Fejedelmei előtt.

2. És mondanak: Az én uramnak megparancsolta az Úr, hogy adná azt a földet örökségűl az Izráel fijainak sors által: egyetemben az én uramnak megparancsoltatott az Úrtól, hogy a mi atyánk fiának, Sélofhádnak örökségét adná az * ő leényainak.

3. Kik hogyha valakiknek az Izráel fijai közzűl, más nemzetség fijainak adatnak feleségűl: elszakasztetik az ő örökségek a mi atyáinknak örökségektől, és adatik az azoknak nemzetségeknek örökségekhez, a kikhez feleségűl mennek; és a mi örökségünk megkissebbedik.

4. És mikor eljövénd az Izráel fijai szabadságoknak esztendeje, mindazáltal az ő örökségek azoknak nemzetségének ürükségekhez * szakad, a kikhez feleségül mennek? és e képen a mi atyáink nemzetségeknek örökségéből elvétetik azoknak örökségek.

5. Parancsola azért Mózes az Izráel fijainak az Úr beszéde szerint mondván: a József fijainak nemzetsége igazat szól.

6. Ez a mit parancsolt az Úr a Sélofhád leányai felől mondván: A kikhez akarnak menni feleségül, azokhoz menjenek; de mindazáltal az ő attyok nemzetségének házanépéből valőkhoz menjenek feleségül.

7. Hogy el ne szakasztassék az Izráel fiainak örökségek egyik nemzetségtől, hogy nmás nemzetségnek adatnék: hanem az Izráel fijai közzűl valóhoz menjen feleségül, hogy örökségűl bírják az Izráel fijai kiki az ő attyoknak örökségét.

8. És minden leányzó, a mellybíránd örökséget az Izráel fijainak nemzetségei közzűl, az ő attya nemzetségének háznépe közzűl valóhoz menjen feleségűl, hogy örökségűl bírják az Izrál fijai kiki az ő attyoknak örökségét.

9. És ne szálljon az örökség, egyik nemzetségről más nemzetségre; hanem az Izráel fijaiinak mindenik nemzetsége az ő örökslglhez ragaszkodjék.

10. A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, a képen cselekedtek vala a Sélofhád * leányai.

11. Mert Makhla, Thirsa, és Hogla, és Milkha, és Noha, mind a Sélofhád leányai az ő attyok báttyainak fijaihoz mentek vala feleségűl.

12. Azokhoz tudniillik, a kik voltak a József fijának, Manassénak fijainak házoknépe közzűl; és lőn azoknak örökségek az ő attyok nemzetségének házanépéjé.

13. Ezek a parancsolatok és az ítéletek, mellyeket parancsolt az Úr Mózes által az Izráel fijainak, a Moáb mezőségén a Jordán mellett, Jérikhó elenébe.