3. RÉSZ.

Az Og Király ellen való diadalom, és a megyett földnek elosztatása: Mózes nem megyen bé az igért földre.

Megtérvén pedig * felmenénk a Básán útán, és kijöve előnkbe a Básánbeli Og Király minden ő népével egyetembe, hogy megharczolna velünk Edreiben.

2. De az Úr monda nékem: Ne félj tőle: mert te kezedbe adtam őtet minden ő népével és földével egyetembe: és úgy cselekedjél ő vele, a mint cselekedtél Sihonnal * az Emoreusok Királyával, ki Hesbonban lakik vala.

3. Kezünkbe adá annakokáért a mi Urunk Istenünk a Básánbeli Og Királyt is minden ő népével egyetembe: és annyira megverénk őtet, hogy egy sem maradna elevenen bennek.

4. Azon időben megvevénk minden ő városait: Nem volt csak egy város is, mellyet meg nem vetünk volna ő tőlök: hatvan várost, Argóbnak * minden tartományát, a Básánbeli Og Királynak országában.

5. Ezek a városok pedig mind meg valának erősíttetve magas kőfalakkal, kapukkal és zárokkal, egyéb kőfal nélkűl való sok városoktól megválva.

6. Mellyeket elrontánk, a mint cselekedtünk vala a Hesbonbeli Sihon Királlyal, elrontván minden várost, és levágván férjfiakat, asszonyokat és a kisdedeket.

7. De minden barmokat és a városoknak minden ragadományait elprédálánk magunknak.

8. Elfoglalánk annakokáért az időben ezt a földet az Emoreusok két Királyainak kezekből, melly a Jordán vizén innét vala, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig.

9. (A Sidon városbeliek a Hermont Sirjonnak, és az Emoreusok Senirnek hívják.)

10. A síkmezőségnek minden városait és egész Gileádot, és Básánt mindenestől fogva Salkáig és Edreig, mellyek a Básánbeli Og Király országának városai voltak.

11. Mert csak egyedűl a Básánbeli Og Király maradt volt a több Óriások közzűl: Ímé az ő ágya vasból csináltatott ágy, melly nemde nem itt Rabbátban az Ammon fijainál vagyon é? mellynek hosszasága, férjfiúi könyöknek mértéke szerint, kilencz sing, széle pedig négy sing.

12. Azt a földet pedig, mellyet * akkor örökségűl megvettünk vala, Aroertől fogva, melly vagyon az Arnon patak mellet, és a Gileád hegyének hasonfelét, és annak városait adám a Rúben és Gád nemzetségeinek.

13. Gileádnak pedig maradékát, és az egész Básánt az Og Királynak országát adán a Manasse fél nemzetségének, Argóbnak minden tartományát egész Básánnal egyetembe, melly Óriások földének hívattatik vala.

14. Jair, * Manassének fija elfoglalá Argóbnak egész tartományát, a Gessuriták és Maakátiták határáig: és nevezé azokat a Básánnal együtt az ő nevéről Jair faluinak mind e mai napig.

15. Továbbá Mákirnak * adtam Gileádnak megmaradott részét.

16. A Rúben és a Gád nemzetségeinek pedig adtam, Gileádtól fogva Arnonnak patakáig, a víz között való földet határával egybe a Jabbók patakáig, melly azAmmon fijainak határok.

17. A lapáczot is és a Jordán vizét határával egybe, Kinnerettől fogva a lapácznak tengeréig, tudniillik a Sós tengerig, a Fásga hegy alatt való forrásokig napkelet felé.

18. És * parancsolék akkor néktek, és mondék: A ti Uratok Istentek adja néktek ezt a földet hogy bírjátok azt: Felfegyverkezvén annakokáért menjetek által az Izráel fijai előtt, a ti atyátokfijai előtt, valamennyin hadakozásra valók vagytok.

19. Csak a ti feleségeitek és a ti kicsinkéitek, és a ti barmaitok (mert tudom hogy sok barmaitok vagynak,) maradjanak a ti városaitokban, mellyeket én néktek adtam.

20. Míglen nyugodalmat adánd az Úr a ti atyátokfiainak, miképen néktek, hogy bírhassák ők is a földet, mellyet a ti Uratok Istentek ád nékik a Jordánon túl; azután térjetek ismét hátra, kiki az ő örökségébe, mellyet néktek adtam.

21. Jósuénak is * parancsolék az időben, és mondék: Szemeiddel látod mind azokat, mellyeket cselekedett a ti Uratok Istentek ama két Királyokkal: a képen cselekeszik az Úr minden országokkal, a mellyekre általmégy.

22. Ne féljetek tölők: Mert a ti Uratok és Istenetek lészen az, a ki ti éretettek hadakozik.

23. Könyörögék is az Úrnak az időben, illyenképen:

24. Uram Isten, te kezdetted megmutatni szolgádnak a te nagyságodat, és hatalmas kezedet!* Mert kicsoda az Isten vagy menyben vagy földön, a ki követhetné a te cselekedeteidet, és a te erősségedet?

25. Engedd meg kérlek, hogy mejek által, és lássam ama jeles földet, melly a Jordánon túl vagyon, és amma jeles hegyet, és a Libánust!

26. Megharagudt* vala pedig az Úr én reám ti miattatok, annakokáért nem halgata meg; hanem ezt mondá az Úr nékem: Legyen elég ez tenéked. Ne szólj nékem többet ezután e dolog felől.

27. Menj fel a Pisga* hegyének tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugot felé, és lásd meg a te szemeiddel: mert nem mégy által a Jordánon.

28. Hanem parancsold meg Jóusénak, és bátorísd meg ötet és erősítsd meg ötet: mert ő megyen által a nép előtt, és ő adja birtrokok* alá a földet, a mellyet látándasz.

29. És úgy telepedénk meg e völgyben, melly Beth-Peor ellenében vagyon.