6. RÉSZ.

Intések sokféle jó cselekedetekre.

E pedig a parancsolat, és ezek a törvények és az ítéletek, a mellyeket parancsolt a ti Uratok Istentek, hogy megtanítanálak titeket, mit kelljen cselekednetek a földön, mellynek bírására ti általmentek.

2. Hogy féljed a te Uradat Istenedet, és megőrízzed minden ő törvényit, és parancsolatit, mellyeket én parancsolok néked, te és a te fijad, és a te unokád, teljes életedben: és hogy hosszú ideig élhess.

3. Hallgasd meg azért Izráel, és eszedbe vegyed, hogy megcselekedjél, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál, miképen megígérte a te attyáidnak Ura Istene néked a tejjel és mézzel folyó földet.

4. Halljad * Izráel: a mi Urunk Istenünk egy Isten !

5. Szeressed * azért a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből.

6. És ez ígék, mellyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

7. És * gyakoroljad azokat a te gyermekeid előtt; és szólj ezekről mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor ágyadba lefekszel, és mikor fölkelsz.

8. És a te kezedre kössed * azokat jegyűl, és homlokodon függjenek a te szemeid között.

9. És megírjad azokat a te házadnak küszöbeire, a te kapuidra.

10. És mikor bévijénd téged a te Urad Istened a földre, mellyről megesküdt a te atyáidnak,Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak, hogy megadja néked azt: a nagy szép városokat, * mellyeket nem te építettél.

11, És minden jószággal megrakott házakat, mellyeket nem te raktál, és az ásott kútakat, mellyeket nem te ástál, a szőlő és olajfa hegyeket, mellyeket nem te plántáltál; és mikor ejéndel és megelégedéndel;

12. Meglásd el ne felejtkezzél * az Úrról, ki téged kihozott Égyiptomnak földéből, a szolgáknak házakból .

13. Féljed * a te Uradat Istenedet, és őtet tiszteljed: és az ő nevére # esküdjél.

14. Ne kövessetek idegen * Isteneket, azoknak a népeknek Isteneit mondom, kik körűltetek vagynak.

15. Mert a te Urad Istened bosszúálló erős Isten te közötted, hogy a te Uradnak Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne veszessen téged a földnek sz1néről.

16. Ne * kísértsétek a ti Uratokat Istenteket, miképen megkísértétek # Massában.

17. Szorgalmatosan megőrizzétek a ti Uratoknak Istenteknek parancsolatit, és az ő bizonyságit és törvényit, mellyeket parancsolt néked.

18. És azt míveljed a mi igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bémehess és bírhassad a jó földet, mellyről megesküdt az Úr a te atyáidnak.

19. Hogy távol űzze minden ellenségidet a te színed elől, miképen az Úr megmondotta.

20. Ha mikor a te fijad megkérdend téged ezután, ezt mondván: Mire valók e bizonyságtételek, és micsoda parancsolatok és törvények ezek, mellyeket a mi Urunk Istenünk parancsolt néktek.

21. Akko azt mondjad a te fijadnak; Szolgái voltunk Égyiptomban Fáraónak; de kihozott minket az Úr Égyiptomból hatalmas kézzel.

22. És tőn az Úr Égyiptomban nagy veszedelmes * jegyeket és csudákat Faraón és az ő egész Háznépén, a mi szemeink láttokra.

23. Minket pedig kihoza * onnét, hogy bévinne minket és adná nékünk azt a földet: mellyről megesküdt a mi atyáinknak.

24. Annakokáért parancsolta nékünk az Úr, hogy cselekednénk mind a törvények szerint, és hogy félnénk a mi Urunkat Istenünket a mi hasznunkra teljes életünkben, hogy megtartana minket az életben, miképen a mai napon is.

25. És e lészen nékünk igazságunk, ha megőrízzük és megtartjuk mind e parancsolatokat, a mi Urunk Istenünk előtt, miképen megparancsolta nékünk.