7. RÉSZ.

A bálványimádástól őrizkedni kell.

Mikor béviszen téged a te Urad Istened a földre, mellyre te menendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népeket * kiűzénd te előled, tudniillik a Khitteusokat, Girgazeusokat, Emoreusokat Kananeusokat, Perizeusokat, Khiveusokat, és a Jebuzeusokat: hétféle népeket, náladnál nagyobbakat és erősbeket;

2. És adándja őket a te Urad Istened a te hatalmadba, és * megverénded őket: mindenestől fogva elveszessed őket, szövetséget vele ne tégy, és ne könyörűlj rajtok.

3. Sógorságot * is ne szerezz ő velek, a te leányodat ne adjad az ő fioknak, és az ő leányát ne vegyed a te fijadnak:

4. Mert elhajtja a te fijadat, hogy ne kövessen engemet és idegen Istent tisztelnek: annakokáért felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar elveszt titeket.

5. Hanem így cselekedjetek velek: az ő oltáraikat * elrontsátok, és az ő képeiket eltörjétek, és az ő berkeiket kivágjátok, és az ő bálványaikat tűzzel megégessétek?

6. Mert a te Uradnak Istenednek szent népe vagy te: téged választott a te Urad * Istened, hogy saját népe légy őnéki, minden népek közzűl, kik e földnek színén vagynak.

7. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem azért választott titeket, hogy minden népeknél többen volnátok: mert ti kvesben voltatok a több népek között:

8. Hanem hogy * szeretett titeket az Úr, és meg akarta őrizni az eskövést, mellyel a ti atyáitoknak megesküdt volt; azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és megszabadított téged a szolgáknak házokból, az égyiptombeli Faraó Királynak kezéből.

9. Tudjad azért, hogy te Urad Istened, csak egyedűl ő az Isten: Erős hívséges Isten, * ki megőrzi a szövetséget és az irgalmasságot azokhoz, kik őtet szeretik, és a kik az ő parancsolatit őrizik ezer íziglen.

10. És bosszúálló nyilván azokon, kik őtet gyűlölik, úgy hogy el is veszti őket: és nem * késik bosszút állani nyilván ahzon a ki őtet gyűlöli.

11. Megőrizzed azért a parancsolatot, a törvényeket és az ítéleteket, mellyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed.

12. Hogyha pedig hallgatándjátok ez ítéleteket, és őrizénditek és cselekedénditek azokat: a te Urad Istened is megőrzi néked * a szöveséget és az irgalmasságot, mellyről megesküdt a te atyáidnak.

13. Szeretni fog téged és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat és mustodat, a te olajadat, teheneidnek fajzását és juhaidnak nyájait azon a földön, mellyről megesküdt a te atyádnak, hogy néked megadja azt.

14. Áldottabb lészesz minden nemzetségnél: nem lészen te közötted * magtalan férjfiú és magtalan asszony, sem a te barmaid között meddő.

15. És elveszen a Úr te rólad minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz * nyavaláyit, a mellyeket tudsz: nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik téged gyűlölni fognak.

16. És megemésztesz minden népeket, kiket a te Urad Istened ád néked: ne kedvezzen a te szemed nékik és ne tizteljed az ő isteneit: mert tőrűl volna néked az.

17. Mikor azt mondándod a te szívedben: Többen vagynak e népek hogynem mint én, * miképen üzhetem ki őket?

18. Ne félj tőlők, hanem elmélkedve emlékezzél meg róla, mit cselekedett légyen a te Urad Istened Faraónak és mind az egész Égyiptombelieknek.

19. A nagy * kísértetekről, mellyeket láttak a te szemeid, és a jegyekről, csudákról a hatalmas # kézről, és a kinyujtatott karról, mellyel a te Urad Istened kihozott téged: azonképen cselekeszik a te Urad Istened minden népekkel, a kiktől te félsz.

20. Ennekfelette * darázsokat bocsát a te Urad Istened ő reájok mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejteztek te előtted.

21. Ne rettenj meg azért ő előttök: mert a te Urad Istened vagyon te közötted, ama nagy és rettenetes erős Isten!

22. És lassan-lassan üzi ki a te Urad Istened e népeket te előled; hirtelen őket meg nem emésztheted, hogy a mezei fenevadak meg ne sokasodjanak te ellened.

23. De a te Urad Istened birtokodba adja őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen ők teljességgel elvesszenek.

24. Az ő Királyaikat is kezeebe adja, hogy elvesszesed az ő neveket az ég alól: senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.

25. Az ő Isteneiknek bálványait tűzzel égesd meg, ne kívánjad az ezüstöt vagy aranyat, melly azokon vagyon, hogy magadnak vennéd, hogy tőrbe ne essél miatta; mert az a te Urad Istened előtt utálatosság.

26. Annakokáért bé se vigyed a te házadba azt az utálatosságot, hogy átok ne légyn, mint a bálványátok: hanem átkozván átkozzád, és utálván utáljad azt: mert ákozott.