13. RÉSZ.

A hamis Prófétát meg kell ölni: A bálványimádásért a várost is el kell rontani.

Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támadánd, és jegyet vagy természet ellen való csudát adánd néked;

2. Ha meglészen is a jegy vagy a csuda, mellyet megmondott néked, ezt mondván: Kövessünk idegen isteneket, kiket te nem esmertél, és tiszteljük azokat:

3. Ne engedj e féle jövendőmondó beszédének, vagy álomlátónak: mert a ti Uratok Istentek kísért * titeket, hogy megtudja, ha szeretitek é a ti Uratokat Istenteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből.

4. Csak a ti Uratokat Istenteket kövessétek és őtet féljétek, és az ő parancsolatit őrizzétek, és az ő szavának engedjetek, őtet tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.

5. Az * a jövendőmondó pedig vagy álomlátó megölettessék: mert a ti Uratok Istentek ellen elszakadást szólott, a ki kihozott titeket Égyiptomnak földéből, és megszabadított téged a szolgálatnak házából: és szólott, hogy elfordítana téged arról az útról, mellyet parancsolt néked a te Urad Istened hogy járnál azon. Azért a gonoszt kigyomláljad te közzűled.

6. Hogyha titkon idnítánd téged a te atyádfia, * a te anyádnak fija, vagy fijad, vagy leányod, vagy feleséged, ki a te kebeledben vagyon, vagy barátod, kit nem külömben szeretsz mint lelkedet, ezt mondván: Jer, menjünk el és tiszteljünk idegen isteneket, kiket nem esmértél sem te, sem a te atyáid!

7. A pogánynépeknek Istenek közzűl, kik körűlted vagynak, akár közel legyenek hozzád akár messze, a földnek egyik végétől fogva a másik végéig:

8. Ne engedj néki és ne hallgassad őtet; ne kedvezzen a te szemed néki, ne kedvezz néki, és el ne rejtsed őtet;

9. Hanem megölvén megöljed őtet: a te kezed legyen első rajta, hogy megöljed őtet, annakutánna mind az egész népnek keze.

10. Kövekkel kövezd meg őtet, hogy meghaljon: mert azon szándékozott,  hogy téged a te Uradtól Istenedtől elidegenítsen, ki téged kihozott Égyiptomnak földéből, a szolgáknak házokból.

11. Hogy az egész Izráel népei hallják és * megfélemljenek és annakutánna ne igyekezzenek valami ehez hasonló gonoszt cselekedni te közötted.

12. Ha valamelly város felől a te városaid közzűl, (mellyeket a te Urad Istened ád néked, hogy azokban lakjál), hallándod ezt, hogy valaki mondja:

13. Kijöttek te közzűled valami emberek, istentelenségnek fijai * kik kénszerítették az ő városoknak lakosait, ezt mondván: Jer, menjünk el és tiszteljünk idegen istenetek, a kiket nem esmértetek:

14. Akkor szorgalmatosan értekezzél és tudakozzál jól róla, hogyha igaz és bizonyos é az a hír, hogy a féle utálatosság találtatott te közötted;

15. És annak a városnak népét éles fegyverrel levágjad, elveszessed azt és valami abban vagyon, a barmát is levágjad éles fegyverrel.

16. És minden marháját az ő piaczának közepére hordjad, és mind a várossal egyetembe tűzzel megégessed azt a te Uradnak Istenednek; hogy mind örökké egy rakásban legyen, és soha meg ne építtessék.

17. Ne ragadjon semmi a te * kezedhez abból az átokból, hogy megtérjen az Úr az ő búsulásának haragjától és irgalmas legen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged miképen megesküdt a te atyáidnak.

18. Ha hallgatándod a te Uranak Istenednek szavát, hogy megőrizzed minden ő parancsolatit, mellyeket én ma parancsolok néked, hogy azt cselekedjed a mi igaz a te Uradnak Istenednek szemei előtt.