14. RÉSZ.

Halottak siratásáról: megengedett ételekről, és dézmákról való parancsolatok.

Ti a ti Uratoknak Istenteknek * fijai vagytok; annakokáért ne # metéljétek meg magatokat, se hajatokat ne szaggassátok ki a halottért;

2. Mert szent * népe vagy a te Uradnak Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden népek közzűl, kik a föld színén lakoznak.

3. Semmi utálatosságot meg ne egyél.

4. Ezek pedig az oktalan állatok, mellyeket * megegyetek: az ökröt, a juhot, a kecskét.

5. A szarvast, az őzet, bialt, vadkecskét, unikornist, vad bikát és a jávort.

6. És minden oktalan állatot, valamellynek körme meghasadt és a két körme hasadása kettős, és kérőt rág az oktalan állatok között, megegyetek.

7. De mindazáltal ezt meg ne egyétek azok közzűl, mellyek vagy csak * kérőt rágnak, vagy körmei két részre hasadtak: a tevét, a nyulat, és az ürgét: mert kérőt rágnak, de körmök meg nem hasadt: tisztátalanok legenek néktek.

8. És a disznót: mert két részre hasadt a körme, de kérőt nem rág: tisztátalan legyen néktek: azoknak húsokból ne egyetek, holttesteket ne illessétek.

9. Ezeket meegegyétek mind azok közzűl, mellyek a vízben vagynak: Valaminek szárnya * és héja vagyon, megegyétek.

10. Valaminek pedig nincsen szárnya és héja, meg ne egyétek; tisztátalan legyen az néktek.

11. Minden tiszta madarat megegyetek.

12. Ezek pedig a mellyeket meg ne egyetek: a saskeselyűt, ölyvöt, kányát.

13. Varjút, sast, héjat az ő nemével.

14. És semmi hollót az ő nemével egytembe.

15. Struczmadár fiat, baglyot, kakukot, karolyt az ő neme szerint.

16. Sólymot, éjjeli varjút és hattyút.

17. Pélikánt, porfiriomadarat, gémet.

18. Eszterágot, ökörbikát az ő neme szerint, büdösbabukot és denevért.

19. És minden csúszómászó szárnyas állat tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.

20. Minden tiszta szárnyas állatot megegyetek.

21. Semmi ő magától megholt állaot meg ne egyetek; (a jövevénynek, ki a te kapuidon belől vagyon, adjad azt, és egye meg azt, vagy pénzen add el az idegennek) mert szent népe * vagy te a te Uradnak Istenednek. Ne főzzed a # gödölyét az ő annyának tejében.

22. Esztendőről esztendőre megdézmáljad a te magodnak minden * jövedelmét, melly a te meződön terem.

23. És egyed a te Urad Istened előtt azon * a helyen, mellyet választánd, hogy az ő neve ott lakozzék, mind gabonádnak, borodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tudjad félni a te Uradat Istenedet minden időben.

24. Hogyha messzebb lejénd az út, hogy nem mind oda vihetnéd azokat, mivel hogy távol lészen tőled az a hely, mellyet a te Urad Istened választánd, hogy helyheztesse az ő nevét abban a helyben, mivelhogy megáldott téged a te Urad Istened:

25. Akkor add el pénzen, és kezedbe vévén az egybekötött pénzt, menj el oda a helyre, mellyet választánd a te Urad Istened.

26. És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked; ökrökért, * juhokért, borért és egyéb vídámító italért, és mindenekért valamiket kíván tőled a te lelked, és egyél ott a te Urad Istened előtt, és örvendezz a te # házadnépével egyetembe.

27. A Lévitát pedig, ki a te kapuidon belől lakozik, ne hagyd el: mert nincsen néki része sem * öröksége veled.

28. Minden haramadik esztendőben, annak az esztendőnek jövedelminek minden dézmáit válaszd el, és rakjad öszve a te kapuidon belől.

29. Mellyet, eljövén a Léviták, (a kiknek nincsn résezk és örökségek te veled,) és a jövevények, árvák és özvegyek, kik a te kapuidon belől vagynak, megegyenek, és meegelégedjenek: hogy megáldjon * téged a te Urad Istened a te kezednek minden munkájában, mellyt cselekeszel.