16. RÉSZ.

Innepekről: Birákról: faragott képről.

Eszedbe vegyed az Abib hónapot, és szerezz a te Uradnak Istenednek * Páskhát: mert az Abib hónapban hozott ki téged a te Urad Istened Égyiptomból éjjel.

2. És áldozzál Páskhával a te Uradnak Istenednek, juhaid és ökreid közzűl a helyen, mellyet a te Urad Istened választánd, hogy oda helyheztesse az ő nevét.

3. Ne egyél azzal semmi * kovászost, hanem hét napokon egyél azzal kovásztalan pogácsákat, nyomorúságnak kenyerét, (mert sietséggel jöttél ki Égyiptomnak földéből) hogy megemlékezzél a napról életednek minden idejében, melylben kijöttél Égyiptomnak földéből.

4. És ne látassék semmi kovászos a hét napokon minden te határodban: és az első napon estve megáldoztatott * húsban, semmi viradtáig ne maradjon.

5. Nem áldozhatsz Páskhát a te városaid közzűl valamellyikben, * mellyeket a te Urad Istened adánd néked;

6. Hanem azon a helyen, mellyet választánd a te Urad Istened, hogy az ő nevét oda helyheztesse: ott áldozzál Páskhával estve napnyugotkor az időben, mellyben kijöttél * Égyiptomból.

7. Megsüssed pedig és megegyed ott a helyen, mellyet választánd a te Urad Istened, és reggel visszafordulván, menj haza a te hajlékidba.

8. Hat napokon egyél * kovásztalant; hetednapon pedig a te Uradnak Istenednek Innepe lészen, ne tégy akkor semmi munkát.

9. Számlálj azután magadnak * hét heteket, attól fogva kezdjed számlálni a hét heteket, hogy sarlódat a gabonába bocsátod.

10. Annakutánna megszenteljed a * hetes Innepet a te Uradnak Istenednek, a te kezednek szabad akaratjából való értéke szerint legyen a mivel áldozol. a mennyiben megáldott téged a te Urad Istened.

11. És örvendezz a te Urad Istened előtt, te és a te fijad, és a te leányod, szolgád, szolgálóleányod, és a Lévita, ki a te kapuidon belől vagyon a jövevény, az árva és az özvegy, a kik lésznek te közötted, ott a helyen, mellyet választánd a te Urad Istened, hogy ott helyheztesse az ő nevét.

12. És megemlékezzél róla, hogy te is szolga voltál * Égyiptomban: annakokáért őrizzed meg, és cselekedjél a parancsolatok szerint.

13. A leveles sátoroknak Innepét hét napon szenteljed, mikor bégyüjtöd a te életedeet a te szérűdről és sajtódról.

14. És vígadj az Innepen te és a te fijad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a Lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, kik a te kapuidon belől lakoznak.

15. Hét * napokig üljed az Innepet a te Uradnak Istenednek ott a helyen, mellyet választánd az Úr: mikor megáldánd téged a te Urad Istened minden mezei jószágidban, és kezeidnek minden munkájában; ezokáért # vigadj!

16. Minden esztendőben * háromszor láttassék meg minden férjfiúimag a te Urad Istened előtt ott a helyen, mellyet választánd: A kovásztalan kenyereknek Innepén, a heteknek Innepén, és a leveles sátoroknak Innepén: De senki üresen ne látassék az Úr előtt.

17. Kiki az ő értéke szerint, és a te Uradnak Istenednek áldása szerint, abból a mit adánd néked, adjon ajándékot.

18. Bírákat és Tiszttartókat szerezz minden te kapuidban, mellyeket a te nemzetséged szerint, kik ítéljék a népet igaz ítélettel.

19. El ne fordítsad a törvényt: személyt se * válogass; ajándékot # se végy: mert az ajándék a bölcseket megvakitja, és elfordítja az igazaknak szavokat.

20. Az igazságot, az igazságot kövessed: hogy élhess és örökségűl bírhassad azt a földet, mellyet a te Urad Istened ád néked.

21. Ne plántálj magadnak berket valamelly fákból, a te Uradnak Istenednek oltára mellett, mellyet építesz magadnak.

22. Faragott képet se emelj magadnak, mellyet a te Urad Istened gyűlöl.