17. RÉSZ.

Áldozatra való állatok: Bálványimádók büntetése: Nehéz dolgoknak megítélése.

Ne áldozzál a te Uradnak Istenednek olly ökörrel vagy juhval, mellyben valami szeplő * vagy bénaság vagyon: mert utálatosság a te Urad Istened előtt.

2. Hogy ha találtatik te közötted valamelly kapuidon belől, mellyeket a te Urad Istened ád néked, vagy férjfiú vagy asszony, a ki * gonoszt cselekedéndik a te Uradnak Istenednek szemei előtt, megrontván az ő szövetségét;

3. És elmenénd és szolgálánd idegen isteneket, és imádándja azokat, akár a napot s akár a hodat, vagy valamellyet az égnek seregei közzűl, mellyet nem parancsoltam.

4. És megjelentetik néked és meghalándod: jól megtudakozzál róla; és hogyha igaz és bizonyos hír lészen, hogy az Izráelben lett, légyen illy utálatosság:

5. Akkor kivigyed azt a férjfiat vagy asszonyt, a ki azt a gonoszságot mívelte a te kapuidba, a férjfiat vagy az asszonyt, és megkövezzed őket, és meghaljanak.

6. Két * vagy három embernek bizonyságtételére megölettessék a ki meghalandó: de egy tanúnak bizonyságtételére meg ne haljon.

7. A tanúk keze legyen első * azon, hogy megölettessék, és annakutánna mind az egész sokaságnak kezei: És illyen módon kigyomláljad te közzűled a gonoszt.

8. Ha valamit * nem tudnál az ítéletben, a vér és vér között, ügy és ügy között, sérelem és sérelem között, vagy egyéb versengések között a te kapudban: akkor kelj fel, és menj el oda a helyre, mellyet választánd a te Urad Itened.

9. És menj el a Lévi nemzetségéből való Papokhoz és a Bíróhoz, ki az időben Bíró lészen; és kérd meg őket róla, ők megjelentik néked az igaz ítéletet.

10. És azoknak értelmek szerint cselekedjél, a mint megmondották néked a helyen, mellyet az Úr választott; és igyekezzél, hogy mind a szerint cselekedjél a mint tanítottak téged.

11. A törvény szerint, a mellyre tanítottak téged, és az ítélet szerint, a mellyet mondottak néked, cselekedjél, el ne hajolj attól az ígétől, mellyet megmondottak néked, se jobbra, se balra.

12. Ha pedig valaki kevélységből cselekéndik, hogy nem enged a Papnak, a ki ott a te Urad Istened előtt állván szolgál, vagy a Bírónak: meghaljon az ollyan ember, és ki tisztítsad a gonoszt Izráelből.

13. Hogy mind az egész sokaság hallja, és féljen; hogy senki azután * kevélyen ne cselekedjék.

14. Mikor bémenéndesz arra a földre, mellyet a te Urad Istened ád néked, és bírni fogod azt, és lakni fogándasz abban, és ott ezt fogod mondani: Királyt választok * magamnak, miképen egyéb népek, kik körűltem vagynak!

15. Azt válasszad magadnak királyúl, a kit a te Urad Istened választánd: A te atyádfiai közzűl rendelj magadnak Királyt: nem rendelhetsz magadnak idegen nemből való férjfiat, a ki nem atyádfia.

16. Csakhogy meg ne sokasítsa lovait, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy megsokasítsa magának lovait, kiváltképen ezért, hogy megmondotta az Úr néktek: Ne térjetek azután többször vissza az úton.

17. Feleségét se * sokasítsa meg, hogy el ne hajoljon az ő szive: se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.

18. És mikor az ő országának székibe ülénd, írja meg magának könyvbe e törvénynek mását, a Lévi nemzetségbeli Papok előtt való könyvből.

19. És legen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tudja félni a te Uradat Istenedet, hogy őrizze e Törvénynek minden ígéit, és a parancsolatokat, hogy azokat cselekedje.

20. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő attyafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól vagy * jobb vagy balkézre, hogy meghosszabbítsa idejét az ő országában az Izráel fijai között, mind ő maga, mind az ő gyermekei.