18. RÉSZ.

Papok jövedelme: Bálványozás. Igaz és hamis Próféta.

A Lévi nemzetségéből való Papoknak, és az egész Lévi nemzetségének ne legyen se része, se öröksége a több Izráellel, hanem az Úrnak tüzes áldozatjait és az * ő örökségét egyék.

2. Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő attyafiai között: Az Úr az ő öröksége, a mint megmondotta néki.

3. És e legyen a Papoknak törvények a nép között és azok között, kik áldoznak akár ökörrel, akár juhval, hogy a Papnak adják a * lapoczkáját, a két állát és a gyomrát.

4. A te gabonádnak, * borodnak és olajodnak első zsengéjét, és a te juhaid gyapjának eleit néki adjad:

5. Mert őtet * választotta a te Urad Istened minden nemzetségid közzűl, hogy állván szoláljon az Úrnak nevében, ő és az ő fijai minden időben.

6. Mikor pedig a Lévita eljövénd a te egész Izráelbeli városaidnak valamellyikéből, a hol ő jövevény lejénd és menénd az ő lelkének teljes kívánsága szerint arra a helyre, mellyet választánd az Úr:

7. Szolgáljon a te Uradnak Istenednek nevében, mind az ő több attyafiai a Léviták, kik ott állanak az Úr előtt;

8. Hasonló részt egyék a töb Papoknak részekkel, attól megválva a mit eladott valamellyik pénzen, az ő attyának reászállott örökségéből.

9. Mikor te bémenéndesz abba a földbe, mellyet a te Urad Istened adánd néked: ne tanulj * cselekedni a Pogányoknak utálatosságok szerint.

10. Ne találtassék te közötted, ki az ő fiját vagy leányát általvitetné a * tűzön, vagy # jövendőmondó, vagy napválogató, ## vagy madárszólásból jövendőlő avagy varázsló.

11. Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se jegymagyarázó, se * halottaktól tudakozó.

12. Mert utálja az Úr valaki ezekeet míveli, és ez illyen utálatosságokért * üzi ki a Pogányokat a te Urad Istened te előled.

13. Azért légy tökéletes a te Uraddal Isteneddel.

14. Mert ezek a Pogányok, kiket te bírni fogsz, hallgatják a varázslókat és jövendőmondókat; te pedig ne cselekedjél úgy: mert nem engedi néked a te Urad Istened;

15. Prófétát * támaszt néked a te Urad Itened te közzűled a te atyádfiai közzűl, a miképen engemet, azt hallgasátok!

16. Mind a szerint, a mint kérted a te Uradtól Istenedtől a Hóreb hegyén a gyülekezetnek napján, mikor ezt mondod vala: Ne halljam * többé az én Uramnak Istenemnek szavát: és az ő nagy tüzét többször ne lássam, hogy meg ne haljak.

17. És monda az Úr nékem: Jól szólották * a mit szólottak.

18. Prófétát támasztok nékik az ő attyokfiai közzűl * mint tégedet, és az én igémet # adom annak szájába, és megmond nékik ## mindeneket, a mellyeket parancsolándok néki.

19. És valaki nem hallgatándja az én beszédimet, mellyeket az én * nevemben szólánd, én megkeresem azon!

20. De az a Próféta, a ki kevélyen eselekedéndik és szólánd olly ígét, mellyet nem parancsoltam * néki az én nevemben szólani, és a ki szólánd idegen isteneknek nevében: meghaljon az a Próféta.

21. Ha pedig mondándod a te szívedben: Miképen esmérhetjük meg az ígét, mellyet az Úr nem mondott légyen?

22. Mikor szólánd a Próféta az Úr nevében, és bé nem teljesedik az a dolog, és meg nem lészen; ez a beszéd, mellyet az Úr nem szólott, hanem kevélységből mondotta azt a Próféta: Ne félj azért attól.