19. RÉSZ.

Szabadságnak városai: Határvetések: Hamis tanúk érdemlett büntetése.

Mikor a te Urad Istened kivágándja a pogányokat, * kiknek földöket a te Urad Istened adja néked, és bírni fogod őket, és lakándasz az ő városaikban, és az ő házaikban.

2. Három * várost válassz magadnak a te földed közepében, mellyet a te Urad Istened megád néked, hogy azt örökségűl bírjad.

3. Csinálj útakat azokra a városokra, és három részre osszad a te földednek határát, mellyet a te Urad Istened örökségűl ád néked; azok erre valók legenek, hogy minden * gyilkos odaszaladjon.

4. E pedig a gyilkosnak törvénye a ki oda szalad, hogy életét megtartsa. Ki az ő felebarátját * nem akaratja szerint öléndi meg és azt nem gyűlölte az előtt.

5. Mint a ki elmenénd az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és az ő kezét erőltetvén a favágásban, kieséndik a fejsze az ő nyeléből, és találván az ő felebarátját, meghalánd az: e városok közzűl egyikbe fusson, hogy éljen.

6. Ha annak a vérnek rokonsága, * az ő szívének búsulásából űzéndi azt el, ne érje őtet, ha az út hosszú lejénd, és meeg ne ölje; holott nem méltó volt a halálra; mivel annak előtte nem gyűlölte azt.

7. Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válassz magadnak.

8. Ha mikor pedig a te Urad Istened kiterjeszténdi a te határodat, miképen megesküdt a te atyáidnak, és néked adándja mind az egész * földet, mellyet mondott hogy a te atyáidnak megád.

9. (Hogyha megőrizénded mind e parancsolatokat, hogy megcselekedjed azokat, a mellyeket én parancsolok néked ma, tudniillik hogy szeressed a te Uradat Istenedet, és járj az ő utain minden időkben,) akkor e három városhoz ismét válassz * három várost.

10. Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földedben, mellyet a te Urad Istened ád néked örökségűl, és hogy te oka ne légy a vérontásnak.

11. De hogyha lejénd valaki, a ki az ő felebarátját * gyűlölvén, meglesi őtet, és reá támadván halálra veréndi azt, és meghalánd, ha futánd e városok közzűl valamellyikbe:

12. Akkor annak a városnak Vénei küldjenek el, és vonják ki onnét, és adják azt a megholt ember attyafiának kezébe, hogy ölettessék meg.

13. Ne kedvezzen a te szemed néki, hanem kitisztítsad az ártatlan vérontást Izráelből, és jól * lészen néked dolgod.

14. A te felebarátodnak határát * el ne foglald, a melly határt vetettek a régiek a te örökségedben, mellyet örökségűl bírni fogsz abban a földben, mellyet a te Urad Istened ád néked, hogy örökségűl bírjad azt.

15. Semminémű hamisságban és semmi bűnben, akárminémű bűnben vétkezzék valaki, ne állhasson egy tanú valaki ellen; hanem két * vagy három tanú szája vallásán álljon meg minden dolog.

16. Ha valaki ellen hazug tanú állánd, hogy hamis tanúságot szóljon ő ellene:

17. Akkor mindketten azok, kiknek perek vagyon, álljanak az Úr eleibe, azaz, a Papok és * a Bírák eleibe, kik az időben lésznek:

18. És a Bírák szorgalmatosan tudakozzanak a dolog felől és ha a tanú hazug lejénd, ha hazugságot szólott az ő felebarátja elen:

19. Úgy cselekedjetek azzal,  a mint ő gondolta * volt, hogy cselekedjék az ő attyafiával; és kitisztítsad közzűled a gonoszt;

20. Hogy a kik megmaradnak és hallani fogják azt, megfélemljenek: * és többször ne merjenek te közötted hasonló gonoszságot cselekedni.

21. Ne kedvezzen a te szemed néki; lelket * lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.