20. RÉSZ.

Hadakról való törvények.

Mikor hadba menéndesz elelnségeid ellen, és látándod a lovakat, szekereket, és a náladnál nagyobb népet: ne félj tőlök, mert a te Urad Istened vagyon veled, ki téged felhozott Égyiptomnak földéből.

2. És mikor ütközetre mentek, a Főpap oda járuljon és szóljon a népnek.

3. És ezt mondja: Hallgasd meg Izráel, ma megütköztök ellenségeitekkel: A ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féjetek, és meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek ő előttök;

4. Mert a ti Uratok Istentek megyen el veletek, hogy harczoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket:

5. És a népnek előljárói szóljanak a népnek, mondván: Kicsoda közzületek olly férjfiú, a ki újonnan épített házat és abban még nem lakott volna? Menjen el és térjen meg az ő házába, hogy valamimódon meg ne haljon e harczon, és más valaki lakjék abban.

6. És kicsoda olly férjfiú, a ki szőlőt plántált, és nem vette annak hasznát? Menjen el és térjen az ő házába; hogy valamimódon meg ne haljon e harczon, és más valaki vegye annak hasznát.

7. És kicsoda olly férjfiú, a ki * feleséget jegyzett magának, és azt haza nem vitte? Menjen el és térjen meg házához, hogy valamimódon meg ne haljon e viadalban, és más valaki vegye azt el.

8. Ennekfelette a népnek előjárói szóljanak a népnek, és ezt mondják: Kicsoda olly férjfiú, a ki félemes * és gyengeszívű volna? Menjen el, és térjen meeg házhoz, hogy az ő attyafiaiknak szívek úgy meg ne olvadjon mint az ő szíve.

9. És minekutánna a nép előljárói véget vetnek a népnek vaó szólásban, azután a sereg Fejedelmeit állassák a nép eleibe.

10. Mikor valamelly város alá menéndesz hogy azt megvegyed, először békességgel kináljad azt.

11. Ha békességgel felel néked, és az egész nép, melly vagyon a városban, megnyitja néked a kaput: adófizetők legyenek és szolgáljanak néked.

12. Ha pedig beékességet nem szerez te veled, hanem viadalt tart veled, és körűlvejénded azt:

13. És adándja a te Urad Istened azt kezedbe: akkor mind a férjfiakat * vágd le abban a városban, fegyver élivel.

14. Csak az asszonyokat és a kicsinkéket, és az oktalan állatokat, és valami lejénd a városban minden jószágát magadnak prédáljad: és megegyed * a te ellenségidnek ragadományait, kiket kezedbe adánd a te Urad Istened.

15. Igy cselekedjél minden városokkal, a mellyek tőled mesze lesznek, a mellyek nem e * népeknek városai közzűl valók.

16. Csak e népeknek * városaiban, mellyeket a te Urad Istened ád néked örökségűl, ne hagyj élni csak egy lelket is;

17. Hanem mindenestől fogva elveszessed őket: a Hitteust, Emoreust, Kananeust és Perizeust és Hiveust és Jebuzeust, a miképen parancsolta néked a te Urad Istened.

18. Ne tanítsanak titeket cselekedni mind az utálatosságok * szerint, mellyeket ők cselekesznek az ő isteneiknek, hogy vétkezzetek a ti Uratok # Istentek ellen.

19. Mikor valamelly város alatt hosszú ideig fekszel, hadakozván az ellen, hogy megvegyed azt, ne vesszesd el annak élőfáit, fejszével azokat levágván: mert azoknak gyümölcséből fogsz élni: annakokáért azokat le ne vágjad; mert valyon ember é a mezőnek élőfája, hogy bémenjen előtted az erősségbe?

20. De mindazáltal a melly fákat esméréndesz, hogy nem gyümölcstermők, elveszessed és kivágjad, és építs erősséget ellene annak a városnak, melly te ellened hadakozik, mind addig míg megveszed azt.