21. RÉSZ.

Tudatlanságból való emberölés: - Rabasszonnyal való egybe házasodás Elsőszülöttnek igazsága: szófogadatlan fiú.

Mikor találtatik valamelly embernek holtteste azon földön, mellyet ád néked a te Urad Istened, hogy az örökségűl bírjad, melly holttest a földön fekszik, és nem tudhatják, ki ölte volna azt meg:

2. Akkor a te Véneid és a te Bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földet a városokig, mellyek vagynak a megöletett ember holttestének körűlötte.

3. És annak a városnak Vénei, melly közelebb lészen a megöletett embernek testéhez, vegyvenek egy üszőtinót a barom nyájból, mellyen semmi dolgot nem tettek, és a melly nem volt még járomban.

4. És annak a városnak Vénei vigyék az üszőtinót valami kietlen völgybe, mellyet soha nem szántottak, sem nem vetettek, és vágják el a nyakát az üszőtinónak a völgyben.

5. És oda járulván a Papok a Lévi fijai; (mert őket választotta a te Urad Istened, hogy szolgáljanak * néi, és hogy áldják a népet az Úrnak & nevébe, és a kiknek beszédek szerint # ítéltetik meg minden per és minden sérelem.)

6. És mindnyájan annak a városnak Vénei, kik közelebb lésznek a megöletett embernek holttestéhez, mossák meg kezeket a megöletett üszőtinó felett a völgyben.

7. És vallást tegyenek és ezt mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.

8. Légy kegyelmes a te népednek az Izráelnek, mellyet megszabadították Uram! és ne tulajdonoítsad az ártatlan vért az Izráelnek a te népednek! És nem tulajoníttatik nékik az ártatlan vérnek kiontása.

9. Te annakokáért az ártatlan vérnek kiontását közzűled kitisztítsad: mert így azt cselekeszed a mi az Úr előtt kedves.

10. Mikor hadba menéndesz ellenségeid ellen, és adándja a te Urad Istened őket a te kezedbe, és azok közzűl rabokat vejéndesz:

11. Látándasz pedig azok között szép ábrázatú asszonyt, és megszereténded azt, és vejénded magadnak feleségűl;

12. Vidd bé azt a te házadba, és nyirje meg a fejét, és körmeit metélje el.

13. És az ő fogságának ruháját vesse le róla, és megmaradjon a te házadban, és sirassa az ő attyát, annyát egész hónapig: és annakutánna menj bé hozzá, és légy az ő férje, és legyen néked feleséged.

14. Hogyha nem tetszéndik az néked, bocsád el őtet az ő kivánsága szerint: és semmiképen őtet pénzen el ne adjad, se ne kereskedjél vele; mivelhogy megrontottad őtet.

15. Mikor valakinek két felesége lejénd, az egyik szrelmes, a másik * gyűlölséges, és szüléndnek néki a szerelmes és a gyűlölséges feleségei fiakat, és a gyűlölségesnek fija lejénd az elsőszülött:

16. A napon, mellyen az ő fijait örökösökké teszi az ő jószágában, nem adhatja az ő elsőszülöttének igazságát a szerelmes felesége fijának, míg az ő gyűlölséges feleségétől való elsőszülötte él;

17. Hanem az ő gyűlölséges feleségének fiját esmérje elsőszülöttnek, és minden jószágából két * részt adjon annak: mert az ő erősségének # az a kezdete; annakokáért az elsőszületésnek méltósága arra néz.

18. Mikor valakinek gonosz erkölcsű és engedetlen fija lejénd, ki az ő attya és annya szavának nem enged, és megdorgálándják őtet, és nem engedénd nékik;

19. Akkor megfogván azt az ő attya és annya, vigyék őtet az ő városoknak Véneihez, és az ő lakhelyeknek kapujába.

20. És annak a városnak Véneinek ezt mondják: E mi fiúnk gonosz erkölcsű és ellenünk rúgodozó, nem engedelmes a mi szónknak: tobzódó és részeges:

21. Akkor annak a városnak minden emberei kövekkel megkövezzék azt, és meghaljon; és így kitisztítsad a gonoszt te közzűled hogy az egész Izráelnek népe meghallja, és megrémüljön.

22. Mikor valakiben halálra való bűn találtatik, és megölettik az, ha felakasztatod azt fára.

23. Ne maradjon éjjel az ő * holtteste a fán, hanem szorgalmatosan eltemessed őtet, azon a napon: Mert az Isten előtt átkozott # a ki fán függ; és meg ne fertéztessed azt a földet, mellyet a te Urad Istened ád néked örökségűl.