22. RÉSZ.

Külömb-külömbféle törvények.

Ha látándod a te atyádfiának * ökrét a vagy juhát tévelygeni: ne menj el azok mellől, hanem haza vigyed azokat a te attyádfiának.

2. Hogyha pedig közel nincsen te hozzád a te atyádfia, vagy nem esméred őtet; hajtsad a barmokat a te házadhoz, és legyenek a te házadnál, míglen megkeresse a te atyádfia azokat, és akkor add meg azokat néki.

3. És e képen cselekedjél szamarának is, azonképen ruhájával is, és így cselekedjél a te atyádfiának minden elveszett marhájával, amelly elveszett volna ő tőle és megtaláltad volna szt: el ne titkoljad azokat.

4. Ha látándod a te * atyádfiának vagy szamarát, vagy ökrét az úton eldűlve feküdni: el ne menj mellőlök; hanem vele egyetembe emeld fel azokat.

5. Az asszony ne viselje a fárjfiú fegyverét, se a férjfiú ne öltözzék asszonyember ruhájába: mert a te Urad Istened előtt útálatos, valaki azt míveli.

6. Mikor madárnak fészkére találkozol az úton, akárminémű fán vagy földön, mellyben vagynak madárfiak, vagy madártojások, és az annyok ülénd az ő fijain, vagy tojásain; ne végyed el az annyokat mind * fijaival egybe;

7. Hanem bocsásd el az annyokat, és a fijait vedd el, hogy jól legyen néked dolgod, és napjaidat meghosszabbítsad.

8. Mikor új házat építesz, a te házadnak padlásain köröskörűl könyöklőt csinálj, hogy meg ne fertéztessed vérrel a te házadat, ha valaki onnét leeséndik.

9. Ne vess a te szőlőd közzé külömbféle magot, * hogy valami módon meg ne fertéztessék az elvetett magnak termése, és a szőlőnek gyümölcse.

10. Ne szánts az ökrön és a szamáron együtt.

11. Ne öltözzél külömb-külömbféle állatból csinált öltözetbe; mint gyapjúból és lenből csinált ruhába:

12. A te ruhádnak négy szegletin, mellyel lepedzel csinálj * sallangokat.

13. Mikor valaki feleséget vejénd, és meggyülöléndi azt, minekutánna vele egyesült.

14. És szidalomra való alkalmatosságot adánd, és gonosz hírbe névbe keveri azt és ezt mondja: E feleséget vettem magamnak, és hozzá bémenvén nem találtam ő benne szüzességet:

15. Akkor vegye azt a leánynak attya és annya és vigyék a leány szüzességének jeleit a ő városoknak Vénei eleibe a városnak kapujába.

16. És a leány attya mondja ezt a Véneknek: Az én leányomat adtam feleségül e férjfiúnak. és gyűlöli őtet.

17. És ímé ő rágalmazásra való alkalmatosságot adott, ezt mondván: Nem találtam a te leányodban szüzességet: és ímhol vagynak az én leányom szüzességének jelei. És terítsék ki a ruhát a városnak Vénai előtt.

18. Akkor a városnak Vénei fogják meg azt a férjfiat, és ostorozzák meg őtet:

19. És bírságolják meg száz ezüst siklussal, mellyet adjanak a leény attyának, mert gonosz hírbe, névbe keverte az Irzáelbeli szűzet: és legyen annak felesége, mellyet el nem hagyhat teljes éltében.

20. Ha pedig igaz lejénd a vádolás és nem találtatik szűzesség a leányban:

21. Akkor vigyék ki a leányt az ő attya házának eleibe, és annak a városnak emberei kövekkel * kövezzék meg azt, és meghaljon: mert gonoszságot cselekedett Izráelben, paráználkodván az ő attya házánál:.És illyen módon tisztítsd ki közzűled a gonoszságot.

22. Mikor valaki találtatik olly aszonnyal, kinek * férje vagyon: akkor mindketten azok is meghaljanak; a férjfiú a ki közösködött # az asszonnyal, és az asszony is: és e képen kitisztítsad a gonoszt Izráelből.

23. Mikor a leányzó férjfiúnál vagyon jegyben, és találándja valaki azt a városban, és közösködik vele.

24. Mind a kettőt a városnak kapuja eleibe kivigyétek, és kövekkel megkövezzétek őket, és meghaljanak: A leányzót * azér, hogy nem kiáltott abban a városban, és a férjfiat # azért hogy megrontotta az ő felebarátjának feleségét; és e képen kitisztítsad a gonoszt Izráelből.

25. De hogyha a férjfiú találándja a jegyben való leányzót a mezőben, és megfogándja őtet a férjfiú és közösködik vele: csak maga a férjfiú haljon meg, a ki közösködött azzal.

26. A leányzót pedig meg ne öljed, mivelhogy annak nincsen halálos bűne: mert a mint támad valaki felebarátjára és azt megöli, azonképen lett e dolog;

27. Mert e mezőben találta őtet: kiáltott a jegyben való leányzó, de senki jelen nem volt, a ki őtet megoltalmazta volna.

28. Mikor valaki leányzóra találkozik, a melly jegyben nem volna, és megfogándja azt és közösködik vele és megfogattatnak.

29. Akkor a férjfiú, a ki közösködött azzal, a leányzó attyának adjon * ötven siklust, és legyen a leányzó néki felesége. Azért hogy megrontotta azt, nem hagyhatja el teljes életében.

30. Ne vegye el senki az ő * attyának feleségét, és fel ne fedezze az ő attya szemérmének fedezőjét.