23. RÉSZ.

Polgári  társaságbeli és hadi törvények.

Akinek szemérem teste megtörettetett vagy elmetszetett, ne számláltassék az Úrnak Gyülekezetébe.

2. A fattyú ne menjen bé az Úrnak Gyülekezetibe: még tizedíízig is ne menjen bé az Úrnak Gyülekezetibe.

3.  Az Ammoniták * és Moábiták ne menjenek bé az Úrnak Gyülekezetibe: még tizedízig is ne menjenek bé az Úrnak Gyülekezetibe, soha örökké.

4. Azért, mert nem jövének ti előtökbe kenyérrel és vízzel az útra, mikor kijöttetek Égyiptomból: és mivelhogy pénzzel * bérlette ellened Bállámot És Beór fiját, Mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozna téged.

5. De a te Urad Istene nem * akarta meghallgatni Bálámot: és fordította a te Uradat Istenedet az átkot néked áldásodra: mivelhogy szeretne téged a te Urad Istened.

6. Ne keresd az ő velek való békességet és az ő javokat, soha életednek minden idejében.

7. Ne útáljad az Edomeust; * mert az atyádfia: Ne útáljad az Égyiptombelit; Mert jövevény voltál az ő földében.

8. Az ollyan fiak, kik születtetnek nékik, harmad nemzetségben bémehetnek az Úrnak Gyülekezetibe.

9. Mikor táborba szállasz a te ellenséged ellen: megőrízzed magadat * minden gonosztól.

10. Ha valaki volna te közötted a ki tiszta nem volna álmában rajta * esett dologért: kimenjen a táboron kívűl, és abba bé ne menjen;

11. És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és mikor a nap elnyugszik, menjen bé a táborba.

12. És a táboron kivűl valami helyed legyen néked, és oda kimenj szükség tenni.

13. És legyen néked ásócskád a te fegyvered mellett. és mikor le akarsz ülni, azzal áss vermet: és felkelvén béfeddjed a mi tőled elment;

14. Mert a te Urad Istened jár a te táborodban, hogy * megszabadítson tléged, és a te ellenségedet adja kezedbe: legyen azért a te táborod tiszta, és ne lásson köztetek valami rútságot, és el ne forduéjon tőled.

15. Ne add kezébe a szolgát az ő urának, melly az ő urától hozzád szaladott;

16. Veled lakjék te közötted azon a helyen. mellyet választánd a te városaid közzűl egyikben, valahol őnéki tetszéndik: meg ne nyomorítsad * azt hatalommal.

17. Ne legyen parázna az Izráel leányai közzűl; se pedig ne legyen parázna férjfiú az Izráel fijai közzűl.

18. Ne vigyed a paráznának jutalmát, és az ebnek árát a te Uradnak Istenednek házába akárminémű fogadásért: mert mind a kettőt a te Urad Istened útálja.

19. A te atyádfiának uzsorára *  ne adj: pénznek, eleségnek, és egyéb akárminémű marhának uzsorájára, a melly uzsorára szokott adatni.

20. Az idegennek adj uzsorára, de a te atyádfiának uzsorára ne adj: hogy megáldjon téged a te Ura Istened mindenben, valamire kinyújtándod kezedet azon a földön, mellyre bémenendő vagy:, hogy azt örökségül bírjad.

21. Mikor fogadásból * ígérsz valamit a te Uradnak Istenednek: ne halasszad azt megadni; mert megkeresi a te Urad Istened azt rajtad, és bűnűl tulajdoníttatik az néked.

22. Ha pedig fogadást nem tejéndesz nem lészesz bűnös.

23. De a mi származik a te ajakidból, megteljesítsed * és úgy cselekedjél, a miképen fogadtat szabad akaratból a te Uradnak Istenednek, minekutánna száddal ígéretet tettél.

24. Mikor bémenéndesz a te feleberátodnak szőlőjébe; egyél szőlőt eleget kívánságod szerint, de valami edénybe azt ne rakjad.

25, Mikor bemenéndesz a te feleberátod gabonája közzé, kezeddel * szaggas gabonafejeket; de sarlóval fel ne arass felebarátodnak gabonájában.