24. RÉSZ.

Elválás levele; és szeretet regulái.

Hogyha valamelly férjfiú feleséget vévén magának, közösködik ő vele: történjék pedig, hogy ne legyen kedves néki az asszony, mivelhogy talált volna benne valami rútságot; adjon annak elválásról * való bizonyságlevelet, és azt annak kezébe adván, bocsássa el őtet az ő házától.

2. Melly kimenvén az ő házából, ha elmenvén más férjfiúhoz menénd feleségül:

3. És az is, az utolsó férjfiú gyűlöléndi őtet és adánd néki elválásról való bizonyságlevelet, és adván azt az ő kezébe kiűzéndi őtet az ő házából, vagy ha meghalánd az a második férjfiú, a ki vette volt az magának feleségűl:

4. Az első férje, a ki kiűzte volt azt, másodszor ismét el nem veheti azt, hogy felesége legyen, minekutánna megfertéztetett: mert útálatosság az Úr előtt és ne vétkeztesd a földet, mellyet a te Urad Istened ád néked örökségűl.

5. Mikor valaki ujonnan hozándja feleségét; * hadba ki ne menjen, és semmi közüönséges terhet reá ne vessenek: egy esztendeig szabados legyen az ő házában, és vidámítsa meg az ő elvett feleségét.

6. Zálogba senki ne vegye a malomnak alsó és felső köveit: mert annak életét venné el zálogba.

7. Hogyha megkapattatik valaki, a ki embert * lopott volna az ő attyafiai közzűl, az Izráel fijai közzűl, és kereskedéndik vele, vagy elandándja azt; meghaljon az az emberlopó: és kitizstítsad a gonoszt te közzűled.

8. A bélpoklosságnak csapásában meglássad, hogy szorgalmatosan megőrízzed és mindenestől megtartsad, a * mire titeket tanítanak a Lévi nemzetségéből való Papok: a miképen megparancsoltam nékik, a képen cselekedvén megtartsátok;

9. Emlékezzél meg arról, mit cselekedett a te Urad Istened Máriával * az úton, minekutánna kijöttek Égyiptomból.

10. Mikor kölcsön adsz valamit a te felebarátodnak: ne menj bé az ő házába, hogy néki zálogát vegyed.

11. Kívűl állj,, és az ember, kinek a kölcsönt adtad, maga vigye ki hozzád az ő zálogát.

12. Hogyha az ember szegény lejénd; ne maradjon nálad éjjelre annak záloga.

13. Hanem megadjad * néki azt a zálogot mikor a nap elnyugszik, hogy aludjék az ő # ruhájában, hogy jót mondjon néked: és néked lészen ez igazság a te Urad Istened előtt.

14. A béresen, a szegényen és a szűkölködőn * erőhatalmat ne tégy, se a te atyádfiai közzűl valókon, se pedig a te jövevényiden, kik vagynak a te földedben, a te kapuid között:

15. Hanem azon napon megadjad néki az ő jutalmát, a nap el se nyugodják azon; mert ő szegény, és azzal táplálja az ő életét; ne kiáltson ellened az Úrra, és találtassék te bennned bűn.

16. Meg ne ölettessenek az atyák * a fiakért, se a fiak az atyákért: hanem kiki az ő bűnéért haljon meg.

17. Ne fordítsad el a jövevénynek és az árvánnak * igazságát; és az özvegynek ruháját ne vegyed zálogba.

18. Hanem megemlékezzél róla , hogy szolga voltál Égyiptomban, és megszabad1tott téged a te Urad Istened onnét: Annakokáért parancsolom néked, hogy így cselekedjél.

19. Mikor elvégezénded aratásodat a te meződben, és elfelejténdesz valami kévét a mezőben; * meg ne térj annak elvételére: a jövevénynek, az árvánnak, és az özvegynek engedjed, hogy megáldjon téged a te Urad Istened kezeidnek minden munkájában.

20. Mikor megrázándod a te olajfáidat, másodszor meg ne rázzad az ágakat, mellyeket immár elhagytál:  a jövevényé, árváé, és özvegyé legyen.

21. Mikor szőlődet megszeded, a melly gerezdeket utánnad elhagyándasz, meg ne szedjed; a jövevényé, árváé, és az özvegyé legyen.

22. És emlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptomnak földében: Annakokáért parancsolom néked, hogy így cselekedjél.