25. RÉSZ.

Bűnösök bűntetéséről, házasságról, szemérmességről s a t.

Ha visszavonulás lejénd valaki között, és törvénybe menéndenek, és őket a bírák megítélendik, és az igazat * megszabadítandják, a hamisat pedig kárhoztatandják;

2. Hogyha a hamís vereséget érdemel, a Bíró vonassa le azt, és verettesse meg maga előtt az ő hamíssága szerint, szám szerint való csapással.

3. Negyvent  üttessen rajtad, többet ne, hogy netalán ha több csapásokat üttet rajta, alávaló tetessék a te atyádfia előtted.*

4. Ne kössék fel száját a * gabonanyomtató ökörnek.

5. Ha az atyafiak együtt lakándanak, és meghalánd egy közzűlök, és annak fija nem lejénd: a megholtnak felesége ne menjen házasságra idegen férjfiúhoz: hanem a megholtnak * rokonsága menjen bé hozzá, és vegye el őtet feleségül magának, és atyafiúságot szerezzen  vele.

6. És az ő elsőszülöttét. az ő megholt attyafiának nevére nevezze, hogy annak neve el ne töröltessék az Izráel népe közzűl.

7. Hogyha az a férjfiú nem akarná elvenni az ő attyafiának feleségét, menjen el az asszony a kapuba a Vénekhez, és ezt mondja: Nem akar az én megholt * férjemnek attyafia magot támasztani az ő attyafiának az Izráelben, nem akar velem szerezni sógorságot:

8. Akkor hivassák azt annak a városnak Vénei, és minekutánna megintették, de ugyan nem akarja azt elvenni:

9. Járuljon annakutánna az asszony ahoz, a Véneknek szemek előtt és vonja le saruját annak lábáról, és köpjék az ő orczájára, és szóljon ezt mondván: Így kell cselekedni azzal a férjfiúval, a ki nem akarja az ő attyafia házát építeni.

10. És hivattassék annak háznépe az Izráelben, saruja megoldozottnak háznépének.

11. Ha két férjfiú egybe veszénd ás egyiknek felesége oda járulánd, hogy megszabadítsa az ő férjét attól, ki őtet veri, és kinyújtván kezét megfogándja annak szemérem testét:

12. Akkor elvágjad annak kezét, ne kedvezzen a te szemed néki.

13. Ne legyen néked a te zsákodban kétféle * mértéked, nagy és kicsiny.

14. Ne legyen néked a te házadban kétféle köblöd, nagy és kicsiny;

15. Teljes és igaz mértéked * legyen néked: teljes és igaz köblöd legyen néked; hogy meghosszabbítsák a te napjaidat azon a földön, mellyet a te Urad Istened ád néked;

16. Mert a te Urad Istened előtt útálatosság * valaki ezeket míveli; és minden, valaki a hamisságot cselekeszi.

17. Megemlékezzél arról, a mit cselekedett rajtad az Amálek * az útban, mikor Égyiptomból kijöttetek.

18. Hogy elődbe ment az útban, és a seregnek utolsó részét megverte, tudniillik mind az erőtleneket, kik valának te utánnad, mikor elepedtél,és elfáradtál volna, és nem félte az Istent.

19. Annakokáért mikor adánd néked nyugodalmat a te Urad Istened minden te ellenségeidtől, köröskörúl azon a földön, mellyet ád néked a te Urad Istened örökségűl, hogy bírjad azt: eltöröljed az Amáleknek * nevét az ég alól: el ne felejtsed azt!