26. RÉSZ.

Törvény első gyümölcsi áldozatról a dézmákról:, emlékeztetés az Isten szövetségére.

Mikor pedig béméméndesz a földre, mellyet a te Urad Istened ád néked örökségűl, és bírni fogod azt, és lakándol abban:

2. Akkor a föld minden gyümölcsének első * zsengéjéből végy, mellyet vígy a te földedből, mellyet a te Urad Istened ád néked; és tegyed kosaradba, és menj oda a helyre, mellyet a te Urad Istened választánd, hogy az ő neve ott lakozzék.

3. És menj a Paphoz, melly lejénd az időben, és mondjad néki: Vallást tészek ma a te Urad Istened előtt, hogy bejöttem a földre, mellyet esküvéssel fogadott vala az Úr a mi * atyáinknak, hogy jövendőre nékünk adná azt.

4. És a Pap vegye el a kosárt kezedből, és tegye azt a te Uradnak Istenednek oltára eleibe.

5. És szólj és mondjad a te Urad Istened előtt: Az én atyám Mesopotámiában szeglny vala, ki Égyiptomba * ment volt alá és jövevény volt ott kevés férjfiakkal, és nevelkedett ott nagy, erős és sok néppé.

6. Bosszúsággal illetének pedig minket az Égyiptombeliek, és megnyomorgatának * minket, és vetének reánk kemény szolgálatot.

7. Annakokáért kiáltanánk a mi atyánknak Urához Istenéhez, és * meghallgatta az Úr a mi szónkat, megtekintette a mi nyomorúságunkat, a mi rabságunkat, és romlott voltunkat.

8. És kihozott minket az Úr Égyiptomból erős * kézzel, kinyújtott karral, nagy rettenetességgel, jegyekkel és csudákkal.

9. És béhozott minket e * helyre, és adta nékünk ezt a földet, téjjel és mézzel folyó földet.

10. Most azért ímé elhoztam a föld gyümölcsének első zsengéjét, mellyet adtál nékem Uram! És hagyjad azt a te Urad Istened előtt, és imádkozzál a te Urad Istened előtt.

11. És örvendezz minden jóban, mellyet adánd néked a te Urad Istened, és a te házadnépének; te és a * Lévita, és a jövevény, a ki te közötted vagyon.

12. Minekutánna megadándod minden te gyümölcsödnek * tizedét harmadik esztendőben, a tizednek esztendején, és adándod a Lévitáknak, a jövevénynek, az árvának, és özvegynek, és ejéndenek a te lapuid között és megelégesznek.

13. Akkor a te Urad Istened előtt ezt mondjad: ki adtam az Istennek szenteltetett dézmát házamból, és adtam azt a Lévitáknak, a jövevényeknek, az árvának és az özvegynek minden te * parancsolatod szerint, mellyet parancsoltál nékem: nem hagytam el a te parancsolatidbanegyet is, sem el nem felejtettem!

14. Nem ettem meg abban az én szükségemben, és nem költöttem el abban semmit valami köz dologra, nem is adtam abból semmit halottnak temetésére: Engedtem az és Uram Istenem beszédének: mind a szerint cselekedtem a mint parancsoltál nékem.

15. Tekints alá a te szentségednek lakhelyéből a mennyekből, és áld meg az Izráelt a te népedet, és a földet, mellyet adtál nékünk, miképen megesküdték a mi atyáinknak,a téjjel mézzel folyó földet.

16. E mai napon a te Ura Istened parancsolja néked, hogy e parancsolatok és törvények szerint cselekedjél: m,egőrizzed annakokáért, és a szerint cselekedjél, teljes szívedből * és teljes lelkedből.

17. Azt kívánád, hogy az Úr kötelezné magát * néked e mai napon, hogy legyen néked Istened, az ő útaiban járván, és az ő rendeléseit, parancsolatit, törvényeit megtartván, és az ő szavának engedvén.

18. Az Úr is azért azt kívánja, hogy köteleznéd magadat néki e mai napon, hogy lészesz néki * kiváltképen való népe, miképen szülütt néked: és hogy megőrizzed minden ő parancsolatit;

19. Hogy tegyen téged minden népeknél feljebb * valóvá, a mellyeket teremtett, dícsérettel, névvel, dicsőséggel, hogy a te Urad nak Istenednek légy szent népe, miképen megmondotta.