27. RÉSZ.

Emlékezetre való kőoszlopok. Áldás és átok.

És parancsola Mózes és az Izráelnek Vénei a népnek, mondván: Megőrizzétek mind e parancsolatot, mellyet én parancsolok ma néktek.

2. És a melly napon általmenéndetek a Jordán vizén, hogy menjetek a földre, mellyet a te Urad Istened ád néked: Nagy köveket * álass fel, és azokat meszeld meg.

3. És írd fel azokra e törvénynek minden ígéit mikor általmenéndesz, hogy bémenj a földre, mellyet a te Urad Istened ád néked, a téjjel mézzel folyó földre, mellyet a te Urad Itened ád néked, a téjjel mézzel folyó földre, miképen szólott néked a te atyáidnak Ura Istene.

4. Azt mondon azért, hogy mikor általmentek a Jordánon, felállassátok azokat a köveket, mellyeket én e mai npaon parancsolok néktek, az Ebál * hegén; és azokat megmeszeljed.

5. Ugyan ott építs a te Uradnak Istenednek oltárt kőből: ne faragd # meg vassal a köveket.

6. Ép kövekből építsed a te Uradnak Istenednek oltárát: és áldozzál azon tűzzel megemésztendő áldozatot a te Uradnak Istenednek.

7. És áldozzál háláadó-áldozattal, és egyél ott * és vigadozz a te Urad Istened előtt.

8. Annakokáért e Törvénynek minden ígéit írjad a kövekre, nyilván és világos betűkkel.

9. És szóla Mózes és a Lévi nemzetéből való Papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelmezzél rá és hallgassad Izráel: E mai napon lettél a te Uradnak Istenednek * népévé.

10. Hallgasd azért a te Uradnak Istenednek szavát, és cselekedjél az ő parancsolati és rendelkezései szerint, mellyeket én parancsolok ma néked.

11. És parancsola Mózes azon napon a népnek, mondván:

12. Ezek álljanak a népnek megáldására a * Garizim hegyén, mikor általmenéndetek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Issakhár, József és Benjámin.

13. Ezek álljanak pedig az átkoziásra az Ebál hegéyn: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.

14. Szóljanak pedig a Léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval:

15. Átkozott a férjfiú, valamelly csinálánád faragott és öntött képet az Úr előtt való utálatosságot, az ácsmester kezének munkáját, és helyhezteténdi azt rejtekbe: És mind a sokaság feleljen, és mondjá, Ámen!

16. Átkozott valaki megszidalmazza az ő attyát vagy * annyát: És az egész sokaság mondja, Ámen!

17. Átkozott valaki az ő felebarátjának határát elfordítja: És mondja mind az egész sokaság, Ámen!

18. Átkozott valaki tévelygésre viszi a vakot * az úton: És mondja az egész sokaság, Ámen!

19. Átkozott valaki elfordítja a jövevénynek, * árvának és özvegynek törvényét: És mondja az egész sokaság, Ámen!

20. Átkozott valaki az ő attya feleségével * közösködik; mert felfedezte az ő attya szemérmének fedelét: És mondja az egész sokaság, Ámen!

21. Átkozott a ki közösködik akárminémű * oktalan álattal: És mondja mind a sokaság, Ámen!

22. Átkozott valaki közösködik az ő hugával, * az ő attyának vagy az ő annyának leányával: És mondja mind a sokaság, Ámen!

23. Átkozott valaki közösködik napával: És mondja mind a sokaság, Ámen!

24. Átkozott valaki az ő felebarátját titkon * megöli: És mondja mind a sokaság, Ámen!

25. Átkozott valaki ajándékot vészen, hogy az ártatlannak vérét kiontsa: És mondja mind a sokaság, Ámen!

26. Átkozott valaki bé nem * teljesíti cselekedettel e törvénynek ígéit: És mondja mind a sokaság, Ámen!