28. RÉSZ.

Áldásoknak igérete a Törvény megtartóinak: Fenyegetések az engedetleneknek.

Ha pedig szorgalmatossággal hallgatándod * a te Uradnak Istenednek szavát, hogy megőrizzed és megteljesítsed minden parancsolatit, mellyeket én parancsolok ma néktek: tehát téged a te Urad Istened e földnek minden népénél feljebb valóvá tészen.

2. És szállanak reád mind ez áldások, * és megkörnyékeznek téged, csak hogy engedj a te Urad Istened szavának.

3. Áldott lészesz a városban, és áldott lészesz a mezőben.

4. Áldott lészen a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzások és a te juhaidnak nyájok.

5. Áldott lészen a te kosarad, és a te kenyértartó * edényed.

6. Áldott lészesz mikor bémenéndesz, és áldott lészesz mikor kimenéndesz.

7. Az Úr azt míveli, hogy a te ellenségeid, kik ellened támadnak, te előtted elhulljanak: egy úton jőnek ki reád, és két úton futnak előtted.

8. Parancsol az Úr néked áldást a te csűreidben és mindenekben, valamikre bocsátándod kezedet: és megáld téged a földön, mellyet a te Urad Istened ád néked.

9. Az Úr választ magának * szent néppé téged, miképen megesküdt néked: ha megőrizénded a te Uradnak Istenednek parancsolatit, és járándasz az ő útain.

10. Akkor a földnek minden népei megértik, hogy az Úrnak * nevéről neveztetel te: és félnek tőled.

11. És bővölködővé tészen téged az Úr minden * jóval, a te méhednek gyümölcsével, a te barmodnak gyümölcsével, és a te földednek gyümölcsével, azon a földön, mellyről megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy jövendőre megadja néked.

12. Megnyitja néked az Úr az ő jó kincsét az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas * időben, és megáldja kezednek minden munkáját; és kölcsönt adsz sok népeknek, te pedig nem vész kölcsönt.

13. És tészen téged az Úr fővé nem farkká, és mindenkor feljebb való lészesz és nem alábbvaló: ha engedelmes lészesz a te Urad Istened parancsolatinak, mellyeket én parancsolok e mai napon néked, hogy megőrizzed, és azok szerint cselekedjél:

14. És ha el nem téréndesz minden ő ígéitől, mellyeket én ma parancsolok néktek, se jobbkézre, * se balkézre, járván idegen istenek után, hogy tiszteljétek azokat.

15. Viszontag ha nem engedéndesz * a te Urad Istened beszédének, hogy megőrizzed és megtartsad minden parancsolatit és rendeléseit, mellyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megkörnyékeznek téged.

16. Átkozott lészesz a városban és átkozott a mezőben.

17. Átkozott lészen a te kosarad és a te kenyeres edényed.

18. Átkozott lészen a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzások, és a te juhaidnak nyájok.

19. Átkozott lészesz mikor bémenéndesz, és átkozott lészesz mikor kimenéndesz.

20. Bocsát az Úr te reád * átkot, romlást és veszedelmet mindenben, valamit kezdesz vagy cselekeszel; mígnem eltöröltetel, és gyorsasággal elvesz a te cselekedetidnek gonoszságáért, mellyek által elhagytál engemet.

21. Hozzád ragasztja az Úr a * döghalált, míg megemészt téged arról a földről, mellyre bémenéndesz, hogy örökségűl bírjad azt.

22. Megver téged az Úr szárazbetegséggel, hidegleléssel, * gyulasztó és izzasztó beteséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával: és mind addig kergetnek ezek téged, mig elveszéndesz.

23. És lésznek a te egeid,  mellyek vagynak fejed felett, ollyanok mint * az ércz, és a föld, melly te alattad vagyon mint a vas.

24. Az Úr az eső helyében a te földedre ád port és hamvat: az égből száll reád mind addig, míg teljeséggel elveszéndesz.

25. Az Úr a te ellenségeid előtt * megver téged; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton szaladsz ő előtte, és lészen a föld minden országainak csudájára.

26. Lészen annakfelette a te * holttested eledele minden égi madaraknak és a föld vadainak, és nem lészen a ki elűzné azokat.

27. Megver téged az Isten * Égyiptomnak fekélyével és süllyel, varral és viszketeggel, mellyekből meg nem gyógyíttathatol.

28. Megver téged az Isten * balgatagsággal és vaksággal, és szívednek búsulásával;

29. És tapogatni fogsz délben, miképen tapogat a vak a setétségben: és szerencsétlen lészes a te útaidban, és lészesz erőszak és bosszúság szenvedő minden időkben, és nem lészen megszabaditó.

30. Feleséget jegyzesz magadnak, és más férjfiú hál azzal, házat épitesz, és nem lakol benne: szőlőt ültetsz, és nem veszed annak hasznát.

31. A te ökröd szemed előtt megölettetik, és nem eszel abban: a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér meg hozzád: a te barmaid ellenségeidnek adattatnak, és nem lész megszabadítód.

32. A te fijad és leányaid adattatnak más népnek, és a te szemeid látni fogják és megepednek azok miatt egész napon, és nem lészen erősség a te kezedben.

33. A te földednek gyümölcsét, és minden munkádat megeszi * olly nép, mellyet nem esmértél, és lészesz megromlott és megnyomoríttatott minden időben.

34. És álmélkodni fogsz azokon, mellyeket látni fognak a te szemeid.

35. Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeidben, és keresztcsontaidban, annyira, hogy meg nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva mind tetédig.

36. Az Úr elviszen * téged és a te Királyodat, a kit választasz magadnak, olly nép közzé, mellyet nem esmértél sem te, sem a te atyáid; és tisztelsz ott idegen isteneket, fát és követ.

37. És lészesz álmélkodásra, * példabszédre és csúfságra minden népeknek, a mellyek közzé viszen téged az Úr.

38. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset * takarsz bé: mert megemészti azt a sáska.

39. Szőlőkeet ültetsz és azokat míveled, de bort nem iszol és nem szedsz: mert megemészti azt a féreg.

40. Olajfáid lésznek néked minden határidban; de olajjal magadat nem kened: mert elhúll * a te olajfádnak gyümölcse:

41. Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lésznek tiéid; mert fogságra vitetnek.

42. Minden fáidat, és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.

43. A jövevény, melly közötted vagyon, ellened felnevekedik: te pedig felette igen alászállasz.

44. Ő fog néked kölcsönt adni, és te nem fogsz kölcsönt néki adni; ő fő * lészen te pedig fark lészesz.

45. Szállanak pedig reád mind ez átkok, és téged kergetni fognak, és hozzád ragaszkondka, míglen elvesz. Annakokáért, mert nem engedtél a te Urad Istened szavának, hogy megőriznéd az ő parancsolatit és az ő rendeléseit, mellyeket parancsolt néked.

46. És lésznek az átkok te közötted jegyűl és csudáúl, és a te magod között mind örökké.

47. Annakokáért, mert nem tiszteled a te Uradat Istenedet szívednek * örömében és vígságában, mivelhogy mindennel bővölködtél.

48. És szolgálsz a te ellenségeidnek, kiket bocsátand * az Úr ellened, éhen és szomjan, mezítelen és minden állatnak szükségében: és vasigát vet a te nyakadra, míglen elveszt téged.

49. Hoz az Úr ellened népet * megszünnen, a földnek utolsó részéről, nem különben a mint repül # sas; olly népet, a kinek nyelvét nem érted.

50. Szemtelen népet, ki nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez. *

51. És megemészti a te barmondak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem elvesz: melly nem hágy néked a te gabonádban, borodban, olajodban,és a te teheneidnek fajzásában, juhaidnak nyájában, mígnem elveszt téged.

52. És körűlvészen téged minden városaidban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, mellyekben bízol, minden te földedben; körűlvészen, mondom, téged minden városaidban és minden földedben, mellyet a te Urad Istened adott néked.

53. És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fijaidnak * és leányidnak húsokat, mellyeket a te Urad Istened adott néked, a megszálláskor és a megszorításkor, mellyel a te ellenséged téged megszorongat.

54. A te közötted való gyeng és kedvére nevekedett férjfiúnak irigy lészen a szeme az ő attyafiára, és az ő szerelmes feleségére, és megmaradott fijaira, a kik megmardtak:

55. Hogy ne adjon azok közzűl senkinek az ő fijainak húsokban, mellyeket megeszik; mivelhogy semmi annál egyéb nem maradott a megszálláskor és a megkörnyékezéskor, mellyel megkörnyékez téged a te ellenséged minden városaidban.

56. A gyenge és kedvére nevekedett asszony te közötted, (ki az ő lábának is talpát csak alig bocsátotta a földre, a nagy gyönyörűségben való lakás és gyengeség miatt) irígy lészen az ő szerelmes férjére és az ő fijára, és az ő leányára.

57. Az ő apró gyermekeire is irígy lészen, mellyek tőle származnak, és az ő fijaira, kiket szülénd; mert * megeszi őket a nagy szükség miatt titkon a megszálláskor, a szorongatáskor, mellyel megkörnyékez téged ellenséged a te városaidban.

58. Hogy ha meg nem őrizénded, és bé nem teljesíténded e törvénynek minden ígéit, mellyek meg vagynak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, tudniillik, a te Uradat Istenedet.

59. Csudálatosképen megöregbíti az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait, nagy és maradandó csapásokat, gonosz betegségeket és szüntelen valókat.

60. És reád fordítja Égyiptomnak minden * betegségét, mellyektől féltetted magadat, és ugyan hozzád ragadnak azok.

61. Minden betegséget és minden csapást, melly e törvénynek könyvében nincsen megírva, hoz reád az Úr, mígnem elveszt téged.

62. És kevesen maradtok * ti, kik annak előtte sokan # voltatok mint az égnek csillagai: mert nem engedtél a te Urad Istened beszédének.

63. És miképen örvendezett az Úr rajtatok, jól cselekedvén veletek, és megsokasítván titeket: a képen örvendezni fog az Úr rajtatok, * elvesztvén és eltörölvén titeket: és kigyomláltattok arról a földről, mellyre te bémégy hogy örökségűl bírjad azt.

64. És elhint * téged az Úr minden népek közzé a földnek egyik végétől fogva a földnek másik végéig: és tisztelni fogsz ott idegen isteneket, kiket sem te nem esmértél, sem a te atyáid, fát és követ.

65. A pogányok között is nem nyugszol meg, és nem lészen lábad talpának nyugodalma: mert ád ott az Úr néked * rettegő szívet, és szemeidnek fogyatkozását, és lelkednek keserűségét.

66. És lészen a te életed kétséges előtted; és rettegni fogsz éjjel és nappal, és életedet nem hiszed.

67. Reggel azt mondod: Ki tudja, ha estvét érjük? és estve azt mondod: ki tudja, ha reggelt érjük? a te szívednek rettegése miatt, mellyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, mellyet látándasz.

68. És visszaviszen téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, * mellyről szólottam néked, hogy többé nem látnád azt; és áruljátok magatokat a ti ellenségeiteknek szolgáúl és szolgálóleányúl, de nem lészen ki megvegyen.