3. RÉSZ.

Az Izráel népe száraz lábbal általmegyen a Jordánon.

Felkele azért Jósué jó reggel, és elindulának * Sittimből, és menének a Jordán vizéig, ő és mind az Izráelnek fijai; és meghálának ott minekelőtte általmennének.

2. És lőn harmadnap után, általmenének a hadnagyok a táboron.

3. És megparancsolák a népnek, mondván: Mikor látjátok a ti Uratoknak Istenteknek frígy * ládáját, és a Lévi nemzetségéből való Papokat hogy viszik a ládát: ti is menjetek ki helyetekből, és menjetek a láda után;

4. Úgy mindazáltal, hogy mérték szerint, úgymint kétezer singnyi közbevetés legyen közöttetek és a láda között: közel hozzá ne menjetek, hogy eszetekbe vehessétek az útat, mellyen kell mennetek? mert nem mentetek által azon az úton soha ez előtt.

5. Megmondotta vala pedig Jósué a népnek: Készítsétek hozzá magatokat: mert holnap az Úr közöttetek * csudákat cselekszik.

6. És monda ismét Jósué a Papoknak illyen szóval: Vegyétek fel a frígy ládáját, és menjetek által a nép előtt; Felvevék annakokáért a frígy ládáját, és járának a nép előtt.

7. Mondotta vala pedig az Úr Jósuénak: E napon kezdlek * téged felmagasztalni az egész Izráelnek szemei előtt, hogy megtudják miképen voltam Mózessel, a képen leszek veled is.

8. Te annakokáért parancsold meg a Papoknak, kik hordozák a frígy ládáját mondván : Mikor bémenéndetek a Jordán vizének szélibe, megálljatok a Jordánban.

9. És monda Jósué az Izráel fijainak: Jöjjetek ide, és halljátok meg a ti Uratok Istentek szavát.

10. És monda Jósué: Ebből esméritek meg, hogy az élő Isten közöttetek vagyon, és hogy kétség nélkül kiűzi a ti orczátok elől a Kananeust, a Hitteust és a Hiveust, a Perizeust, Girgazeust, Jebuzeust és az Emoreust.

11. Ímé egész földön urslkodónak frígyládája általmegyen előttetek a Jordán vizén.

12. Most annakokáért válasszatok magatoknak tizenkét * fárjfiakat az Izráel nemzetségiből, egy-egy férjfiat, egy-egy nemzetségből.

13. Mert mihelyt megnyugovándnak a Jordán vizében a Papok lábainak talpai, kik az egész földön uralkodó Úrnak frígyládát hordozzák: a Jordán vizei kétféle szakadnak, és a felül aláfolyó vizek megállanak * egy rakásban.

14. És lőn, hogy mikor a nép menne az ő sátorából, hogy általmenne a Jordánon, a Papok, kik hordozzák vala a frígy ládáját, előtte valának anépnek.

15. Mikor pedig jutottak volna azok kik a ládát * viszik vala, a Jordánhoz, és a Papoknak, kik a ládát viszik vala, lábaik értek volna a vízeknek külső szélibe; (a Jordán pedig minden partjai felett # rakva szokott vala lenni minden aratásnak idején.)

16. Megállának a vízek, mellyek felül aláfolynak vala, és nevekedének egy nagy magas rakásban, nagy messze Ádám városátóé, melly Czarthánnak oldala felől vala: és a mellyek azon alól folynak vala a pusztának tengerébe, azaz a sóstengerbe, megemésztetének és elfolyának; a nép őedig általméne Jérikhó ellenében.

17. Állanak vala pedig a Papok,  kik az Úr frígyládáját viszik vala, szárazon a Jordán közepében bátorsággal: és az egész Izráel által megyen vala szárazon, míg mind az egész nemzetség a Jordánon való általmenetelben véget tőn.