12. RÉSZ.

A tartományok és mind a Királyok, mellyeket Mózes és azután Jósué megvert és megvett.

Ezek pedig a földnek Királyai, kiket megvertek az Izráel fijai, és bírták földökeet a Jordánon túl napkelet felől: az Arnon patakától fogva a Hermon hegyig, és a napkelet felől való egész mezőséget.

2. Sihon az Emoreusoknak Királya, ki lakik vala Hesbonban; és ki uralkodik vala Aróertől * fogva, melly vala az Arnon pataknak partján, és a pataknak közepétől és Gileádnak felétől fogva mind a Jabbók # patakig, melly az Ammon fijainak határok.

3. És a sík mezőségtől fogva a Kinneróth tengeréig napkelet felé, és a pusztának tengeréig, azaz a sóstengerig napkelet felé, holott vagyon a Bethhajesimót nevű út; és délről, a Pisga halomból támadott víznek folyásáig.

4. Továbbá Ognak * a Básán Királyának határa, ki a Réfaim maradékai közzűl való vala, ki lakik vala Astarótban és Edreiben.

5. Ki uralkodik vala a Hermon hegyén és Salkában, és az egész Básánban Gessúrnak és Maakáthnak határáig, és Gileádnak feléig, és a Hesbón Királyának Sihonnak határáig.

6. Mózes az Úrnak szolgája, és az Izráel fijai * verték meg azokat: és adta azt a földeet Mózes az Urnak szolgája örökségűl a Rúben és Gád menzetségeinek, és a Manasse félnemzetségének.

7. Ezek pedig a földnek Királyai, kiket megvert Jósué és az Izráel fijai, a Jordánon * innét napnyugot felől, Baálgádtól fogva, melly vagyon a Libánon mezejében, a kopasz # hegyik, mellyen mennek Seir felé: és adá azt Jósué az Izráel nemzetséginek, hogy bírják kinek-kinek az ő részét.

8. A hegyes * helyekben, a lapáczon és a mezőségen, és Asedóthban, és a pusztában, és a délről való részben, a Hitteus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Hiveus és Jebuzeus földöket.

9. Jérikhónak * Királya egy; Ainak ki Béthelnek oldala felől vala, # Királya egy;

10. Jérusálemnek * Királya egy: Hebronnak # Királya egy:

11. Jármutnak * Királya egy; Lákisnak Király egy;

12. Eglonnak * Királya egy; # Gézernek Királya egy;

13. Débirnek * Királya egy; Arádnak Királya egy;

14. Hormánek Királya egy; Arádnak Királya egy;

15. Libnának * Királya egy; Adullámnak Királya egy;

16. Makkedának * Királya egy; Béthelnek Királya egy;

17. Tappuáhnak Királya egy, Lassáronnak Királya egy;

18. Afeknek Királya egy; Lassáronnak Királya egy;

19. Mádonnak * Királya egy; Hásornak Királya # egy;

20. Simron * Méronnak Királya egy; Aksáfnak Királya egy;

21. Thaanáknak Királya egy; Mégiddónak Királya egy;

22. Kédesnek Királya egy; Jókneámnak és Kármélusnak Királya egy;

23. Dórnak * és Dór tartományának Királya egy; a Gilgálnál való pogányoknak Királyok egy;

24. Thirsának Királya egy. Mind a Királyok harminczegyen.