13. RÉSZ.

A Kanaán földének elosztatása.

Mikoron pedig Jósué immár megvénhedett volna é igen megidősödött volna, monda az Úr néki: Te megvénhedtél és megídősödtél, és felette sok föld maradott, mellyet bírni kellene.

2. E pedig a föld, melly elmaradott, tudniillik a Filiszteusoknak minden határok, és Gessúrnak minden földe.

3. A Sikhór patakától fogva, melly vagyon Égyiptom határában. Ekronnak határáig észak felől, a Kananeusnak tulajdoníttatik: melly a Filiszteusoknak öt Fejedelemségekre * osztatik Azzatheusok, Asdodeusok, Askeloneusok, Gitteusok, Ekroneusok és az Aveusok földe.

4. Délről a Kananeusnak egész földe, és Meára, melly a Sídonbelikenek földe Afekig, az Emoreusoknak határáig.

5. És a Gibli * földe, és az egész Libánon, napkelet felől, Baálgádtól fogva, melly vagyon a Hermon hegy alatt, míg jutnál Hamáthig.

6. Mind a hegynek lakói a Libánontól fogva a Misrefót vizéig: mind a Sídoniusokat kiüzöm az Izráel fijainak orczájok elől: csakhogy osszad sorssal az Izráelnek örökségűl, a mint megparancsoltam néked.

7. Most annakokáért oszd el ezt a földet örökségűl kilencz nemzetségeknek, és a Manasse félnemzetségének.

8. Mellynek a más félnemzetségével, Rúbennek és Gádnak nemzetségei elvették az ő részeket, mellyet adott nékik * Mózes túl a Jordánon napkelet felől, a miképen adta vala nékik Mózes az Úr szolgája.

9. Aróertől fogva, melly vagyon az Arnon folyóvíznek partja mellett, és a várost, melly vagyon a víz között, és Medebának minden síkmezejét Dibonig.

10. És minden városait Sihonnak, az Emoreusok Királyának, ki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fijainak határokig.

11. És Gileádot, és Gessurinak és Mahakátinak határát, és az egész Hermon hegyét, és az egész Básánt Salkáig.

12. Egész országát Ognak Básánban, ki uralkodik vala Astarótban és Edreiben: ez maradt vala meg a Réfaim maradékából: és megveré * őket Mózes, és kiüzé őket.

13. Nem üzék ki pedig az Izráel fijai a Gessúrt és Mahakátit: annakokáért lakik a Gessúr és Mahakáti az Izráel között mind e mai napig.

14. Csak a Lévi nemzetségének nem ada örökséget; az Izráel Urának Istenének áldozati az ő öröksége, a miképen szólott * néki.

15. Adott vala pedig Mózes a Rőben fijai nemzetségének az ő házok népe szerint örökséget.

16. És vala az ő határok Aróertől fogva, melly van az Arnon nevű folyóvíz partja mellett, és a város, melly vagyon a víz között, és az egész lapáczföld, melly vagyon Médeba mellett.

17. Hesbon és annak minden városai, mellyek valának a mezőföldön; Dibon és Bámothbaál, és Bethbaálmeon;

18. És Jahása, és Kedemót és Méfaát.

19. És Kirjáthaim, és Sibma, és Sérethsáhár, a völgy mellett való hegyen.

20. És Beht-peór, és Asdót, Pisga, és Beth-jésimóth.

21. És minden mezővárosok, és egész országa Sihonnak az Emoreusok Királyának, ki uralkodik vala Hesbonban, mikor Mózes megverte volna őtet, és * a Midiánnak Fejedelmeit, Evit és Rékemet, Súrt és Húrt, és Rébát, Sihonnak Hadnagyait, kik azon a földön laknak vala;

22. A jövendőmondó Bálámot is Beórnak fiját megölék az Izráel fijai fegyverrel, azokkal egybe, a kiket levágtak vala.

23. Vala pedig határok a Rúben fijainak a * Jordán, és a Jordánnak határa. Ez Rőben fijainak örökségek és az ő házoknépei szerint, a városok és azoknak falui.

24. Adott vala Mózes a Gád nemzetségnéek is, a Gád fijainak, az ő házoknépei szerint örökséget.

25. És vala nékik határok Jaázer, és minden városai Gileádnak, és az * Ammon fijainak földöknek fele Aróerig, melly vagyon Rabba előtt.

26. És Hesbontól fogva Mispének Rámáth nevű városáig, és Bethónimig; * és Mahanáimtól fogva Débir határáig;

27. A mezőségen pedig Beharám, Bethnimra, Sukkót és Fáon, Sihonnak, Hesbon Királyának maradék országa, a Jordán és annak határa, mind a Kinnéreth tengernek széléig a Jordánon túl napkelet felől.

28. Ez a Gád fijainak örökségek az ő házoknépei szerint, a városok és azoknak falui.

29. Adott vala továbbá Mózes a Manasse félnemzetségének is örökséget; és vala a Manasse fijai félnemzetségének az ő házoknépe szerint:

30. Vala, mondom az ő határok Mahanáimtól fogva mind az egész Básán, Ognak, Básán Királyának egész országa, és Jairnak minden falui, mellyek valának Básánban hatvan városok.

31. És Gileádnak fele Astarót és Edrei, az Og birodalmának városai, ki Básánban uralkodik vala: * Mákirnak Manasse fijának fijainak, a Mákir fijainak felének, az ő házoknépei szerint ezeket adta vala.

32. Ezek az örökségek, mellyeket adott vala Mózes, a Moáb mezőségében, a Jordán vizén túl, az Izráel fijainak, Jérikhó ellenében napkelet felől.

33. A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget; az Izráelnek Ura Istene az ő örökségek, * a mint megmondotta nékik.