15. RÉSZ.

Júdának jutott városok és faluk.

Vala pedig sorsa a Júda fijai nemzetségének az ő házoknépe szerint: * Edomnak határa felé, a Czin pusztája vala a déli határnak vége, dél felé.

2. Volt nékik délről való határok a Sóstengernek széle a kősziklától fogva, melly néz délre.

3. És kimegyen délre, Maaleákrabbimra, és onnan általmegyen a Czinre: feljebb menvén pedig délről Kádes-Berneára, általmegyen onnét Hesronra, és ismét felmegyen Adárra, honnét kerűl Karkahára.

4. Innen általmegyen Asmonra, és kimegyen az Égyiptom patakára: melly határnak vége a tenger. E lészen néktek határotok délre.

5. A határ pedig napkelet felé a Sóstenger, a Jordánnak végéig: Határa pedig az északi résznek, a tengernek kősziklájától és a Jordán végétől fogva.

6. Felmegen ez a határ Bethhogláig, és általmegyen észak felől Betharában, és onnan felmegen ez a határ * Bohánnak a Rúben fijának kövéhez.

7. Felmegyen továbbá e határ Débirbe, az Akor völgyétől; és ésazk felől néz Gilgálra, melly vagyon ellenében az Adummim felmenetelnéek, melly vagyon a pataknak dél felől való részén; és általmegyen ez a határ az Ensémes vizeire, és annak vége vagyon a Rógel nevű forrásnál.

8. És felmegyen ez a határ * a Hinnom fijának völgyén, a Jebuzeusoknak városa mellett dél felől, ez a Jerusálem: Felmegyen továbbá ez a határ a hegynek tetejére, melly vagyon a Hinnom völgye ellenében napnyugotról, és a melly vagyon Réfaim völgyének széliben északról.

9. Kerűl pedig a határ a hegynek tetejéről a Neftoah víznek kútfejére; és kimegyen a Hefron hegyének városaira: és kerűl e határ Bahalába; ez a Kirjáthjeárim.

10. És kerűl onnan ez a határ Bahalától napnyugot felől Seirnek hegyére, és onnan általmegyen a Jeárim hegynek oldalára észak felől, ez a Késalon: és alámegyen Bethsémesre, és általmegyen Timnán.

11. És kimegyen ez a határ Ekronnak oldalára észak felől, és kerűl ez a határ Sikkeronra, és általmegyen a Bahala hegyig: és onnan kimegyen Jabnéelbe; vagynak pedig e határnak kimenetelei a tengerre.

12. Továbbá a napnyugoti * határ a nagy tengernek széléig. Ez a Júda fijainak határok köröskörűl, az ő házoknépei szerint.

13. Kálebnek pedig, a Jefunné fijának ada * részt a Júda fijai között, az Úrnak Jósuénak mondott beszéde szerint Kirjáth-árbát, melly az Anák attyáé vala, ez a Hebron.

14. És kiüzé onnan Káleb Anáknak három fijait, * Sésait, Abimánt és Thálmait, kik Anáknak fijai valának.

15. És felméne onnan Débirnek lakóira; (Débirnek pedig neve az előtt Kirjáthséfer volt.)

16. És monda Káleb: Valaki megveri a Kirjáth-séfer város népét, és megveszi azt: néki adom Aksát az én leányomat * feleségűl.

17. Megvevé pedig az *Othniel, Kénáznak a Káleb báttyának fija; és néki adá Aksát az ő leányát feleségűl.

18. És lőn, hogy mikor ahoz menne a leány: tanácsúl adá néki az, hogy az ő attyától kérne mezőt, és leszálla a szamárról: és monda néki Káleb: Mi dolgod vagyon?

19. A leány pedig felele: Adj nékem áldást; mivelhogy száraz földet adtál, adj nékem vizes földet is. És ada néki felső kútfejeket és alsó kútfejeket.

20. Ez a Júda fijai nemzetségének öröksége az ő házoknépei szerint.

21. Ezek voltak pedig a városok a Júda fijai nemzetségének öröksége széliben: Edom határa mellett dél felől: Kabséel, és Eder, és Jágur.

22. És Kína és Dimóna, és Adada.

23. És Kédes és Hásor, és Ithnán.

24. Zif és Télem, és Behalóth.

25. És Hásor, Hadátha, és Kérióth, Hesron ez a Hásor.

26. Amám és Séma, és Mólada.

27. És Hásár-Gadda, és Hesmon és Beth-pélet.

28. És Hásár-Suál, és Beersébe, és Bizjothéja.

29. Baála és Ijim, és Asem.

30. És Eltholád, és Késil, és Horma.

31. És Siklág, és Madmanna, és Sánsanna.

32. És Lebaóth, és Silhim, és Ain, és Rimmon. Mindenestől huszonkilencz városok és azoknak faluik.

33. A lapáczon: Estháól és Sóra, és Asna.

34. És Zanoah, és Engannim Tappuah és Enám.

35. Jármut és Adullám, Sókó és Azeka.

36. Saharaim, és Adithaim, és Gedéra, és Gederóthaim. Tizennégy városok, és azoknak faluik.

37. Senán és Hadása, és Migdálgád.

38. Dilán, és Mispé, és Joktéel.

39. Lákis és Boskáth, és Eglon.

40. És Kabbon, és Lahmás, és Kitlis.

41. És Gederóth, Beth-dágon, és Nahama, és Makkeda. Tizenhat városok és azoknak faluik.

42. Libna és Ether, és Asán.

43. És Jiftah, és Asna, és Nésib.

44. És Kéhila, és Akzib, és Máresa. Kilencz városok és azoknak faluik.

45. Ekron, és az ő mezővárosai és falui.

46. Ekrontól fogva a tengerig minden városok, mellyek vagynak Asdód mellett, és azoknak faluik.

47. Asdód, az ő mezővárosai és falui; Géza, az ő mezővárosai és falui, Égyiptomnak patakáig, és a nagy tengerig az ő határa.

48. És a hegyen, Sámir, Játhir és Sókó.

49. És Danna, és Kirjáth-sanna, ez a Débir.

50. És Anáb, és Estemó, és Anim.

51. És Gósen, és Hólon, és Giló. Tizenegy városok és azoknak faluik.

52. Arád és Dúma, és Esán.

53. És Jánum és Beht-tappuah, és Afeka.

54. És Humta, és Kirjáth-árba, ez a Hebron és Czihor. Kilencz városok és azoknak faluik.

55. Máhon, Kármel, és Zif, és Júta.

56. És Jezréel, és Jokdehám, és Zánoah.

57. Kajin, Gibea és Timna. Tíz városok és azoknak faluik.

58. Halhúl és Beth-súr, és Gédor.

59. És Maharát, és Béth-anóth, és Elthekon. Hat városok és azoknak faluik.

60. Kirjáth-baál, ez a Kirjáth-jeárim és Rabba. Két városok és azoknak faluik.

61. A pusztában: Beht-arába, Middin és Sékáka.

62. És Nibsán, és a sónak városa, és Engedi. Hat városok és azoknak faluik.

63. Továbbá a Jebuzeusokat, Jérusálemnek lakóit nem üzheték ki Júdának fijai: annakokáért lakának * Jebuzeusok Júdának fijaival Jérusálemben, mind e mai napig.