17. RÉSZ.

A Manasse félnemzetségének az Efraim nemzetségével elegy, és a Sélofhád leányainak örökségek.

Vala pedig sorsa a Manasse nemzetségének: mert ő vala elsőszülötte * Józsefnek: Mákirnak a Manasse # elsőszülöttének a Gileáditák attyoknak, (mert ő hadakozó férjfiú vala) juta, mondom, néki Gileád és Básán.

2. Juta ismét a Manasse fijainak többinek, házoknépe szerint, az * Abiézer fijainak, Hélek fijainak, Asriel fijainak, Sékem fijainak, Héfer fijainak, és Sémida fijainak: Ezek a Manassénak, József fijának fijai, férjfiak mind az ő házoknépei szerint.

3. Továbbá Sélofhádnak a Héfer fijának, melly Héfer Gileád fija vala, melly Gileád Mákir fija vala, melly Mákir Manassa fija vala, nem valának fijai hanem leányai, kiknek ezek a * neveik: Makhla, Nóha, Hogla, Milka és Thirsa.

4. Ezek menének eleibe Eleázár Papnak, és Jósuénak a Nún fijának eleibe, és a Fejedelmeknek eleikbe, mondván: Az Úr megparancsolta * Mózesnek hogy örökséget adjon nékünk a mi bátyáinkk között. Annakokáért ada nékik az Úrnak beszéde szerint örökséget, az ő attyoknak báttyai között.

5. És juta tíz rész Manassénak, Gileádnak és Básának földén kivűl, mellyek a Jordánon túl valának.

6. Mert a Manasse leányai bírának örökséget az ő fijai között: a Gileádnak földe pedig juta a Manasse több fijainak.

7. Volt pedig határa Manassénak Ásertől fogva Mikhmetáthig, melly vagyon Sékem előtt, és megyen a határ jobbkéz felé az En-Tappuáhnak lakóira.

8. Manassé volt ugyan a Tappuah földe: de a Tappuah, melly vala a Manasse határában, az Efraim fijaié.

9. És alámegyen a határ Kána patakjára, a patak délről való részére: Ezek az Efráim nemzetségének városai vagynak a Manasse városai között: de a Manasse határa vagyon a patak észak felől való részén és vagynak annak kimenetelei a tengerre.

10. Délről Efraimé, északról pedig Manasséé, és a tenger az ő határa: és Áserbe ütköznek egybe észak felől, Issakhárba pedig napkelet felől.

11. Vala pedig Manasséé Issakhárban és Áserben, Beth-séán és annak mezővárosai: és Jibleám és annak mezővárosai: és Dórnak lakói és annak mezővárosai: és ndornak * lakói és annak mezővárosai: és Thannáknak lakói és annak mezővárosai: és Megiddónak lakói és annak mezővárosai: Három tartományok.

12. De * nem űzheték ki Manassénak fijai e városoknak lakóit; és akara a Kananeus lakni azon a földön.

13. Mikor pedig megerősödtek volna az Izráel fijai, adófizetés alá veték a Kananeust, de ki nem üzék őtet.

14. Szólának pedig a József fijai Jósuénak, mondván: Miért adtál nékem örökségűl sors szerint való egy rész örökséget, holott én sok nép vagyok, annyira hogy ez idig még megáldott az Úr engemet?

15. És monda nékik Jósué: Ha sok nép vagy te, menj fel amaz erdőre, és irts ott magadnak a Perizeusoknak és Réfaimnak földében, ha szoros néked az Efraim hegye.

16. És felelének a József fijai: Nem lészen nékünk elég az a hegy: És vas szekereik * vagynak mind a Kananeusoknak, kik laknak a völgynek földén, mind azoknak a kik laknak Beth-seánban és annak mezővárosaiban, és mind azoknak, a kik laknak a Jezréel völgyében.

17. És szóla Jósué a József házának, tudniillik Efraimnak és Manassénak, mondván: Sok nép vagy és nagy erőd vagyon néked, nem lészen néked csak egy sors szerint való részed.

18. Mert a hegy tiéd lészen, mivelhogy erőd: vágd le azért azt, és annak határai tiéid lésznek: mert kiűzöd a Kananeust, noha * vasszekerei vagynak néki, és igen erős!