18. RÉSZ.

Az Isten sátora Silóba vitetik: a Kanaán földe leirattatik Benjáminnak határa.

Öszvegyüle pedig az Izráel fijainak egész Gyülekezete Silóba, és helyhezteték oda a Gyülekezetnek * sátorát: minekutánna a föld meghódola ő előttök.

2. Maradtak vala pedig még az Izráel fijai közzűl, kiknek ki nem osztották vala az ő örökségeket, hét nemzetségek.

3. És monda Jósué az Izráel fijainak: Míg mulattok elébb menni, hogy bírjátok a földet, mellyet adott néktek a ti atyáitoknak Ura Istene?

4. Adjatok közzűletek három-három férjfiat minden nemzetségből kiket küldjek el, hogy felkeljenek és járják el a földet, és írják le azt az ő örökségek szerint, annakutánna térjenek meg én hozzám.

5. És osszák el azt hét részre: Júda maradjon az ő határaiban dél felől és a József háznépei álljanak az ő határokban észak felől.

6. És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide én hozzám: akkor sorsot vetk itt néktek a mi Urunk Istenünk előtt.

7. Mert nincsen * részek a Lévitáknak ti közöttetek: Mert az Úrnak Papsága az ő öröksége: Gád pedig és Rőben és a Manasse félnemzetsége elvették # az ő örökségeket, a Jordánon túl napkelet felé, mellyet adott nékik Mózes, az Úrnak szolgája.

8. És felkelének azok a férjfiak és elmenének. Parancsolá pedig Jósué azoknak kik elmenének, hogy leírnák a földet, mondván: * Menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt, annakutánna térjetek meg én hozzám, és itt vetek néktek sorsot reá az Úr előtt Silóban.

9. Elmenének annakokáért a férjfiak, és általmenének a földön, és megírák azt városonként hét részre, könyvben, és megtérének Jósuéhoz a táborba Silóba.

10. Vete pedig Jósué sorsot nékik Silóban, az Úr előtt: és elosztá ott Jósué a földet az Izráel fijainak, kinek-kinek az ő része szerint.

11. Kijöve pedig a Benjámin fijai nemzetségnek sorsa az ő házoknépe szerint; és az ő részeknek határa esék Júdának és Józsefnek fijai közzé.

12. És lőn az ő határok a szegeletben észak felé a Jordántól fogva; és felméne a határ a Jérikhó oldalára észak felől; és felméne a hegyre napenyészet felé, és az ő kimeneteli vagynak * Bethávennak pusztájáig.

13. Onnan pedig általmegyen a határ Lúzba, Lúznak délről való részére, e város a Béthel: és alámegyen a határ Ataróth-adárba a hegy mellett, melly vagyon az alsó Beth-horonnak dél felől való részén.

14. És innen megyen a határ és kerül a tenger szegeletiben délre, a hegytől, melly vagyon Beth-hóronnak ellenébe délről: és vagynak az ő kimeneteli Kirjáth-baálra (e város a Kirjáth-jeárim) a Júda fijainak városára Ez a napnyugoti határ.

15. A délről való része pedig vagyon Kirjáth-jeárimnak szélitől fogva, és kimegyen ez a határ napnyugotra, és megen a Neftoah vizeinek kútfejére.

16. És alámegyen ez határ a hegynek szélire, melly vagyon ellenébe a Hinnom fija * völgyének, és melly vagyon a Réfaim völgyében északról: és alámegyen a Hinnom völgyén a Jebuzeus mellett dél felé, és onnan alámegyen a # Rógel forrására.

17. És kerűl északról és megyen Ensémesre, onnét megyen Gelitóthra, melly vagyon ellenébe az Adummim felmenetelinek; és alámegyen Bohánnak * a Rúben fijának kövére.

18. Onnan általmegyen az oldalra, melly vagyon a lapácz földnek ellenében északról, és alámegyen Arabába.

19. Innen általmegyen a határ Bethhogla oldalára észak felé; és kimenetelei a határnak vagynak a sóstengernek kifolyására észak felől; a Jordánnak szélire dél felől. Ez a délről való határ.

20. És a Jordán határozza meg őtet napkelet felől való oldalára. Ez örökségek a Benjámin fijainak az ő határok szerint köröskörűl, az ő házoknépei szerint.

21. Ezek voltak pedig a Benjámin fijai nemzetségének városai az ő házoknépei szerint: Jérikhó és Bethhogla, a Kesis nevű völgy.

22. És Beth-arába, és Semáraim, és Béthel.

23. És Avim, és Pára, és Ofra.

24. És a Hammonai faluja, és Ofni, és Gába. Tizenkét városok és azoknak faluik.

25. Gibeon és Ráhma, és Beeróth.

26. És Mispé, és Kéfira, és Mósa.

27. És Rékem, és Irpéel, és Thareála.

28. És Séla, Elef, és a Jebuzeus városa (ez a Jérusálem) Gibeáth, Kirjáth. Tizennégy városok és azoknak faluik. Ez a Benjámin fijainak örökségek az őházoknépei szerint.