19. RÉSZ.

A hat nemzetségeknek is örökség adatik: Jósuénak egy város.

Kiméne pedig a második sors Simeonnak a Simeon fijai nemzetségének az ő házoknépei szerint, és lőn az ő örökségek a Júda fijainak örökségek között.

2. És lőn övék azoknak örökségekben: Beerséba és Séba, és Mlada.

3. És Hasársnál, és Béla, és Esem:

4. És Elthólád, és Béthul, és Horma.

5. És Siklág, és Beth-markabóth, és Hasársusa.

6. És Beth-lébaóth, és Sarúhen. Tizenhárom városok, és azoknak faluik.

7. Ain, Rimmon és Ether, és Asán: Négy városok és azoknak faluik.

8. És minden faluk, mellyek valának körületiben e városoknak Bahaláth-beérig, és délről való Rámáthig. Ez öröksége a Simeon fijai nemzetségének az ő házoknépei szerint.

9. A Júda fijainak részekből adattaték örökség a Simeon fijainak; mert a Júda fijainak részek nagyobb vala, mint illett volna nékik, azért vevének a Simeon fijai örökséget az ő örökségek között.

10. Kijöve pedig a harmadik sors a Zebulon fijainak az ő házoknépei szerint, és lőn az ő örökségeknek határa Sáridig.

11. És felmegyen az ő határok a tengerre és Maralára, és ér Dabbaséthig; és megyen a folyóvizre, melly vagyon ellenében Jokneámnak.

12. És hajol Sáridtól napkelet felé, a Kislóth-thábor határára, és onnan kimeyen Dobráthra, és felmegyen Jáfiára.

13. Innen továbbá általmegyen napkelet felé Gittha-héferre, és Itthakasinra, és onnan kimegyen Rimmonba, melly kerül Neára.

14. Kerül ugyanazon határ északról Hannáthonra: és annak kimenetelei vagynak a Jiftáhel völgyébe.

15. És Kattáth, és Nahalál, és Simron, és Ideála, és Bethlehem. Tizenkét városok, és azoknak faluik.

16. Ez örökségek a Zebulon fijainak az ő házoknépei szerint; ezek a városok és azoknak faluik.

17. Issakhárnak jöve ki a negyedik sors: az Issakhár fijainak mondom, az ő házoknépei szerint.

18. És lőn az ő határok, Jezréel és Késulóth, és Sőnem.

19. És Hafáraim, és Sion, és Anaharáth.

20. És Rabbith, és Kisjon, Abes.

21. És Rémeth, és Engannim, és Enhadda, és Bethpáses.

22. És ér a határ Tháborig és Sahasimáig, és Beth-sémesig; és az ő határok vége a Jordán. Tizenhat városok és azoknak faluik.

23. És az Issakhár fijai nemzetségeknek örökségek az ő házoknépei szerint: a városok és azoknak faluik.

24. Kijöve pedig az ötödik sors az Áser fijai nemzetségének, az ő házoknépei szerint.

25. És lőn az ő határok Helkáth és Háli, és Béthen és Aksáf.

26. És Alammélek, és Amhád, és Misál; és ér Kármelig napnyugot felől, és Sihór Libnáthig.

27. És visszatér napkelet felé Bethdágonba; és ér Zebulonba és a Jiftáhel völgyébe észak felől, és Beth-hémekhbe, és Néhielbe; és kimegyen * kabulra balkéz felől.

28. És Ebron, és Réhob, és Hammon, * és Kána a nagy Sídonig.

29. És megtér a határ * Rámába, a kősziklának erős városáig: innen megtér a határ Mósába; és vagynak az ő kimenetelei a tengerre, az Akzib tartományától fogva.

30. És Umma, és Afek, és Rehob. Huszonkét városok és azoknak faluik.

31. Ez öröksége az Áser fijai nemzetségének az házoknépei szerin; a városok és azoknak faluik.

32. A Nafthali fijainak jöve ki a hatodik sors: a Nafthali fijainak, mondom, az ő házoknépei szerint.

33. És lőn az ő határok Héleftől és Elontól fogva Sahanánnimban: és Adaminékeb, és Jabnéel Lakumig: és vagynak az ő kimeneteli a Jordánra.

34. Annakutánna megtér a határ a tenger felé Aznóth-háborra, és megyen onnan Hukkókba: és ér Zebulonra délrő, Áserre pedig jut napnyugot felől, és júdába a Jordánra napkelet felől.

35. És abban az erős városok ezek: Siddim, Sér és Hammát, Rakkát és Kinnéret.

36. És Adama, és Ráma, é Hásor.

37. És Kédes, Edrei és En-hásor.

38. És Jireon, és Migdálel: Hórem, és Beth-anáth, és Beth-sémes. Tizenkilencz városok és azoknak faluik.

39. Az öröksége a Nafthali fijai nemzetségének az házoknépei szerint; a városok és azoknak faluik.

40. A Dánf fijai nemzetségének jöve ki a hetedik sors, az ő házoknépei szerint.

41. És lőn az ő örökségek határa Sóra és Estháol, és Ir-sémes.

42. És Shalábin, és Ajalon, és Jithla.

43. És Elon, és Timnátha, és Ekron.

44. És Elthéke, és Gibbethon, és Bahalát.

45. És Jéhud, és Bene-berák, és Gárimmon.

46. És Mejárkon, és Rakkon, a * Jáfó ellenébe való határral.

47. A Dán fijainak pedig kissebb határ esett vala, hogynem mint nékik elég volna: Annakokáért felmenének a Dán fijai, és hadakozának Léfem város ellen, és megvevék azt, és levágák annak népét éles fegyverrel, és örökségűl magoknak vevék azt és lakának benne: és nevezék * Lésemet Dánnak, az atyoknak Dánnak neve szerint.

48. Ez öröksége a Dán fijai nemzetségének az házoknépei szerint; a városok és azoknak faluik.

49. Minekutánna pedig véget vetettek volna a föld öröksége vételének, annak határai szerint: adának az Izráel fijai örökséget Jósuénak a Nőn fijának ő közöttök.

50. Az Úrnak beszéde szerint adák néki azt  várost, mellyet kére, * Thimnáthseráth az Efraim hegyén; és megépité azt a várost, és lakék benne.

51. Ezek az örökségek, mellyeket adának bírni * Eleázár Pap és Jósué a Nún fija, és az atyáknak Fejedelmei, az Izráel fija nemzetségeinek sors szerint, Silóban az Úr előtt a Gyülekezet sátorának ajtajánál. És illyen módon elvégzék a földosztást.