21. RÉSZ.

A Lévitáknak adatott 48 városok.

Hozzá menének pedig a Léviták attyoknak Fejedelmei Eleázár Paphoz és Jósuéhoz a Nún fijához, és az Izráel fijai nemzetségek között való atyáknak Fejedelmeihez.

2. És szólának néki Silóban a Kanaán földében, mondván: az Úr megparancsolta * Mózes által, hogy adnátok nékünk városokat, mellyekben laknánk, azoknak hostátival egybe a mi barmainknak.

3. Adák annakokáért  az Izráel  fijai a Lévitáknak az ő örökségekből az Úrnak  beszéde szerint e városokat hostátival egybe.

4. Kijöve annakokáért  a Kéhátiták házoknépéért való sors: és jutának az Áron Pap  fijainak. kik a Lévitőák közzűl valók valának, a Júda nemzetségéből és Benjámin nemzetségéből sors szerint, tizenhárom városok.

5. A Kéhát több fijainak pedig az Efraim nemzetségének házoknépe közzűl, és az Áser nemzetségéből, és a Nafthali nemzetségéből, és a Manasse Básánban való félnemzetségéből, juta sors szerint tizenhásom város.

6. A Gerson fijainak pedig, Az Issakhár nemzetségének házok népe közzűl, és az Áser nemzetségéből, és a Nafthali nemsetségéből, és a Manasse Básánban való félnemzetségéből, juta sors szerint tizenhárom város.

7. A Mérari fijainak az ő házoknépe szerint, a Rúben nemzetségéből, Gád nemzetségéből, és a Zebulo nemzetségéből juta tizenkét város.

8. Adák, mondom az Izráel  fijai a Lévitáknak e városokat, és azoknak hostátit, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes keze által, sors szerint.

9. Adák, annakokáért  a Júda fijai nemzetségéből, és a Simeon fijai nemzetségéből e városokat, mellyeket nevek szerint olvashat az olvasó;

10. Hogy lennének az Áron fijai közzűl a Kéhátiták házanépeé , kik a Lévi fijai közzűl valók valának: mert azoké volt az első sors.

11. És adák nékik a Anák attyának városát Kirjáth.árbát (ez a Hebron) a Judának hegyén, és annak hostátit köröskörül való kerületiben.

12. A városnak mezejét pedig és a faluit adák * Káéebnek a Jefunné fijának hogy bírná azt.

13. Az Áron Pap  fijainak azért adák a gyilkosok mentségének városát Hebront és annak hostátit: és Libnát és annak hostátit.

14. És Jatthirt és annak hostátit: és Istemoát, és annak hostátit.

15. És Hólont, és annak hostátit: és Débirt, és annak hostáti.

16. És Aint, és annak hostátit: és Juttát, és annak hostátit: és * Beth-sémest, és annak bhostátit. Kilencz városokat e két nemzetségekből.

17. A Benjámin nemzetségáből pedig Gibeont és annak hopstátit: Gebát és annak hostátit.

18. Anathótot * és annak hostátit: Almont és annak hostátit: Négy városokat.

19. Az Áron fijainak a Papoknak minden városaik, tizenhárom városok, és azoknak hostáti.

20. A Kéhát fijai házoknépének padig a Lévitáknak , kik még a Kéhát fijai * közzűl hátramaradtak vala (jutottak vala pedig sors szerint nékik városok az Efraim nemzetségéből.)

21. Azoknak, mondom, adák a gyilkosok mentségeknek városát * Sékemet és annak hostátit az Efraim hegyén; és Gézert és annak hostátit.

22. És Kibsaimot és annak hostátit: és Bethóront, és annak hostátit; négy városokat.

23. A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak hostátit: Gibbethont és annak hostátit.

24. És Ajaéont és annak hostátit: és Gáthrimmont és annak hostátit: Négy városokat.

25. A manasse félnemzetségéből pedig Tahanákot és annak hostátit: Gáthrimmont és annak hostátit: Két városokat.

26. Mindenestől tíz városok, és azoknak hostáti, a Kéhát fijainak több házoknépének. .

27. Továbbá a Gerson * fijainak, kik valának a Léviták házoknépe közzűl, adák a Manasse félnemzetségéből, a gyilkosok mentségeknek városát Gólánt Básánban, és annak hostátit: Beesterát, és annak hostátit: Két városokat.

28. Az Issakhár nemzetségéből Kisjont és annak hostátit: Dobráthát és annak hostátit.

29. Jármuthot és annak hostátit: Engannimot és annak hostátit: Négy városokat.

30. Az Áser nemzetségeűéből juta * Misál és annak hostáti: Abdon és annak hostáti.

31. Helkát és annak hostáti, és Réhob és annak hostáti: Négy városok.

32. A Nafthali nemzetségéből pedig adák nékik a gyilkosok mentségeknek városát, Kédest Galileában, és annak hostátit:Hámothdórt és annak hostátit: Karthánt és annak hostátit, Három városokat.

33. Mindenestől a Gersonitáknak városai az ő házoknépe szerint, * tizenhárom városok, és azoknak hostáti.

34. A Mérári * fijai nemzetségének pedig a Lévitáknak többinek, a Zebulon nemzetségéből adák Jokneámot és annak hostátit: Karthát és annak hostátit.

35. Dimnát és annak hostátit: Nahalált és annak hostátit: Négy városokat.

36. A Rüben  nemzetségéből pedig Béczert, és annak hostátit: és Jahasát és annak hostátit.

37. Kédemóthot és annak haostátit: Méfahátot és annak hostátit: Négy városokat.

38. És a Gád nemzetségéből, a gyilkosok mentségeknek városokát, Rámóthot Gileádban, * és annak hostátit: és Mahanaimot és annak hostátit.

39. Hesbont és annak hostátit: Jaázert és annak hostátit: Négy városokat.

40. Mind e városokat adták a Mérári fijainak az ő házoknépe szerint, a Léviták házoknépének többinek, kiknek sorsok szerint tizenkét városok jutottak.

41. Minden * városaik a Lévitáknak az Izráel  fijainak birodalmok közt, negyvennyolcz városok és azoknak hostáti.

42. Mind ezek a városok, mindenik az ő mellette való hostátokkal; ezt értsed egyenként mindenik város felől.

43. Megadá annakokáért  az Úr az Izráel nek mind az egész földet, mellyről megesküdt vala, hogy az ő attyaiknak adná azt, és bírák azt, és lakának benne. *

44. Nyugodalmat is ada néki az Úr az ő környékekben, szinte úgy, amint megesküdt vala az ő attyaiknak: és nem vala senki, ki ellenek * állanak nékik minden ő ellenségeik közzűl Minden ellenségeiket kezekbe adá az Úr nékik.

45. Nem * esettel csak egy beszéd is, mind abból a jó beszédből, mellyet szólott vala az Úr Izráel  házának ; mindenek # meglettek!