23. RÉSZ.

Inti Jósué a népet a törvénynek őrizetire, és a pogányok társaságának eltávoztatására.

Lőn pedig sok napo után, minekutánna nyugodalmat * ada az Úr az Izráelnek minden ő ellenségeitől, kik valának ő körűlte: Jósué megvénhedék és megidősödék.

2. Akkor előhívá Jósué mind az egész Izráelt, az ő Véneit, az ő Fejeit, Bíráit, Tiszttartóit, és monda nékik: Én megvénhedtem és megidősödtem.

3. És ti láttatok mindeneket mellyeket cselekedett a ti Uratok Istentek mind ezeknek a pogányoknak ti előttetek; mivelhogy a ti Uratok Istentek az a * ki harczol érettetek.

4. Meglássátok: Sors szerint elosztám néktek a hétramaradott pogányokat örökségűl a ti nemzetségitekként a Jordántól fogva mind a nagy tengerig való pogányokat napnyugot felől.

5. A ti Uratok Istentek pedig kiűzi őket a ti orczátok elől, és kiűzi őket ti előletek; hogy örökös törvény szerint bírjátok az ő földöket, a miképen szólott * a ti Uratok Istentek néktek.

6. Erősítsétek meg annakokáért  magatokat igen, hogy megőrízzétek és megcseledjétel, valami meg vagyon írva a Mózes törvényének könyvében, hogy el * ne távozzatok attól, se jobbkézre, se balkézre.

7. És meg ne * elegyedjetek e pogányokkal, ezekkel, kik maradnak ti köztetek; és az ő isteneiknek nevekről meg ne emlékezzetek, # azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nékik, se meg ne hajtsátok magatokat nékik.

8. Hanem ragaszkodjatok a ti Uratokhoz Istentekhez, a miképen cselekedtetek e mai napig. *

9. Annakokáért űzött ki az Úr a ti orczátok elől nagy és erős pogányokat: és a mi titeket néz, senki előttetek meg nem állhatott mind e mai napig.

10. Egy *férjfiú közzűletek elűz ezeret: mert a ti Uratok Istentek az , a ki harczol érettek, a miképen szólott volt néktek.

11. Meglássátok annakokáért  szorgalmatosan, hogy szeressétek a ti Uratikat Istenteket;

12. Mert ha elfordulván elfordulándotok ő tőle, és ragaszkodándotok e megmaradott pogányokhoz, a megmaradtakhoz, mondom, kik vagynak veletek, és megelegyítitek magatokat velek, és ők ti veletek:

13. Bizonnyal megtudjátok ezt, hogy ennekutánna a ti Uratok Istentek ki nem űzi mind e pogányokat a ti orczátok elől, hanem inkább lésznek néktek * tőrötökre, bántástokra, és ostorotokra oldalaitokban, és tövistekre szemeitekben, míg elvesztek erről a jó földről, mellyet adott néktek a ti Uratok Istentek.

14. Ímé pedig én elmegyek * hamar az egész földnek szokása szerint: Tudjátok meg annakokáért  teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy el nem # esett egy beszéd mind azokból a jó beszédekből, melyeket szólott a ti Uratok Istentek felőletek, mindenek megteljesedtek néktek, csak egy beszéd is azokból el nem esett.

15. Miképen azért megteljesedett néktek minden jó beszéd, mellyet a ti Uratok Istentek szólott néktek: a képen hoz reátok az Úr minden gonosz beszédet, míglen elveszt titeket e jó földről, mellyet adott néktek a ti Uratok Istentek.

16. Mikor * általhágándjátok a ti Uratoknak Istenteknek szövetségét, mellyet parancsol néktek, és elmenándetek, és szolgálándotok idegen isteneknek, és meghajtándjátok magatokat ő előttök: felgerjed az Úrnak haragja ellenetek, és elvesztek hamar a jó földről, mellyet adott néktek.