7. RÉSZ.

Gedeon a több népet elbocsátván, háromszázad magával csuda praktika által rettenti és veri meg a Midiánitákat.

Felkele pedig jó reggel * Jerubaál (ez a Gedeon) és mind a nép, melly vala vele, és táborba szállának a Haród kútfő mellett: a Midiának tábora pedig vala észak felől a Móré halom körűl a völgyben:

2. És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, melly te veled vagyon, hogynem mint annak kezébe adjam a Midiánt, hogy ne dicsekedjék az Izráel én felettem, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem.

3. Most annakokáért kiáltsd meg e népnek hallására, mondván: Kicsoda a félelmes * és rettegő? Térjen hátra: és mikor reggel lészen, menjen a Gileád hege felé, és megtérének a nép közzűl huszonkét ezeren, és csak tízezeren maradának.

4. És monda ismét az Úr Gedeonnak: Mégis sok e nép. Vidd őket a víze, és megpróbálom őket néked ott: és lészen, hogy valamellyről azt mondándom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled: és valakiről azt mondándom néked: Ez ne menjen el veled, az ne menjen el.

5. Elvivé azért a népet a vízre: és monda az Úr Gedeonnak: Mindent, valaki nyelvével nyal a vízből, a mind szokott nyalni az eb, állass félre: és mindent, valaki esik az ő térdeire hogy igyék vizet.

6. Valának pedig szám szerint, kik kezekkel hányják vala szájokba a vizet, háromszáz férjfiak: mind a több maradékai pedig a népnek estek vala térdeikre, hogy vizet innának.

7. És monda az Úr Gedeonnak: Ez háromszáz * férjfiak által, kik nyalták a vizet, megszabadítlak titeket, és kezedbe adom a Midiánt; azért mint az egész megmaradott nép közzűl kiki menjen az ő helyére.

8. Mikor annakokáért e nép eledelt vett volna kezébe az útra, és kürtjeiket is kezekbe vették volna: és a több Izráeliták közzűl kit-kit mind elbocsátott volna hajlékaiba, e háromszáz férjfiakat tartá csak meg: A Midián táborba pedig csak alatta vala a völgyben.

9. Lőn pedig azon éjjel, monda néki az Úr: Kelj fel, menj alá a táborba: mert kezedbe adtam azt néked.

10. Ha pedig félsz alámenni, menj alá te és Púra, a te inasod, a táborba.

11. És hallgasd meg mit beszélnek, hogy annakutánna megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a tábor ellen. Aláméne annakokáért ő és Púra az ő inasa, a fegyveres vitézek szélibe, kik valának a táborban:

12. A Midián pedig és az Amálek, és a napkeletieknek fijai széllyel feküsznek vala a völgyben mit a sáskák * a sokaság miatt: és tevéiknek nem vala számok, miképen a fővénynek, melly vagyon a tengernek partján, a sokaság miatt.

13. Oda juta Gedeon, és ímé egy beszéli vala álmát az ő felebarátjának, és ezt mondja vala: Ímé álmot álmodtam: Mert ímé egy sült árpakenyérnek pogácsája lebocsátatá magát a Midiánnak táborára, és szálla minden sátorra, és megrontja vala azt annyira, hogy leesnék, és felfordítja vala azt és illyen módon minden sátor leomol vala.

14. Kinek felele az ő felebarátja, és monda: Nem egyéb az, hanem Gedeonnak a Joás fijának, az Izráelből való férjfiúnak fegyvere: Kezébe adta az Isten Midiánt és az egész tábort.

15. Lőn pedig, mikor hallotta volna Gedeon az álomnak megbeszélését és annak magyarázatját: meghajtá magát tisztelvén azt Istent, és visszatére az Izráel táborába,, és monda: Keljetek fel, mert * kezetekbe adta néktek az Úr Midián táborát.

16. Elosztá annakokáért  e háromszá férjfiakat három részre, és mindenik kezébe egy-egy kürtöt adá, és üres edényeket, és égő szövétnekeket az edényekbe.

17. És monda nékik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. Mert ímé én bémegyek a tábornak szélibe, és akkor a mint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek.

18. Mert én kürtölök a kürttel, és mind azok a kik lésznek velem: akkor ti is kürtöljetek az egész tábor körűl, és ezt mondjátok: Az Úré és Gedeoné!

19. Bémenne annakokáért  Gedeon és a száz férjfial, kik valának ő vele a tábornak szélibe, a középső tikszónak elein (és amazok csak akkor rendelnek vala másodrendbeli őrzőket) és kürtölének a kürtökkel, és öszvetörék az üres edényeket, mellyek kezekben valának.

20. És kürtölének a három seregek a kürtökkel, mikor öszvetörtek volna az edények, és tarják vala balkezekkel a lámpásokat, jobbkezekkel pedig a kürtöket, hogy kürtölnének, és felkiáltának: az Úrnak és Gedeonnak fegyvere!

21. És állanak vala mindnyájan kiki mind helyén a tábor körűl, és széllyel futván mind az egész tábor, kiáltnak és szakadnak vala.

22. Mikor azért kürtölnének viszontag a háromszázak a kürtökkel: ford1tá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő * felebarátja ellen, és mind az egész tébor ellen: Elfuta annakokáért  a tábor mind Bethsittáig, Sererán által Abelmeholának határáig, melly vagyon Tabbáth mellett.

23. Öszvegyülének  pedig az Izráel férjfiai Nafthaliból és Áserből, és a Manasse egész nemzetségéből, és űzék a Midiánt.

24. És követeket külde Gedeon Efraimnak minden hegyére mondván: menjetek alá a Midiánnak eleibe, és foglaljátok el előttök a vizeket Beth-baráig és a Jordánig. Összvegyülének annakokáért  Efraimnak minden férjfiai, és megállák a vizeket mind * Beth-baráig és a Jordánig.

25. És megfogták két Fejedelmeit Midiánnak, Orebet * és Zéebet és megölék Orebet az Oreb kőszikláján: és Zéebet megölék a Zéeb sajtójában, és üzék Midiánt. Az Orebnek pedig és Zéebnek fejeket vivék túl a Jordánon.