10. RÉSZ.

Az Izráel Thóla és Jáir holtok után bálványimádásba, és azért ellenség kezébe esik.

Támada pedig Abimélek után az Izráel megszabaadítására Thóla, a Pua fija, ki Dodónak fija vala, Issakhár nemzetségéből való: ő pedig lakik vala Sámirban Efraimnak hegyén.

2. És ítélé Izráelt huszonhárom esztendeig: és meghala, és eltemetteték Sámirban.

3. Azután támada * Jáir, ki a Gikleád nemzetségéből való vala, és ítélé Izráelt huszonkét esztendeig.

4. Voltak pedig néki haarmincz fijai, kik nyargalnak * vala harmincz szamárcsikókon: kiknek harmincz városok vala, melyeket hívnak avala Jáir faluinak mind e mai napig, mellyek vagynak Gileádnak földében.

5. Meghala pedig Jáir, és eltemettetek Kámonban.

6. Ismét pedig az Izráel fijai gonoszt cselekednének az Úrnak szemei előtt, és szolgálának * a Baálimnak és Astarótnak, és a Siria irteneinek, és Sidon isteneinek, és Moáb isteneinek, és az Ammon fijai isteneinek, végezetre a Filiszteusok isteneinek, és elhagyák az Urat és nem szolgálának néki.

7. annakokáért *  felgerjede az Úrnak haragja Izráel ellen, és a Filiszteusoknak kezekbe adá őket, és az Ammon fijainak kezekbe.

8. Kik megronták és öszvetörék az Izráel fijait mind addig az esztendeig, tudniillik  tizennyolcz esztendeig, minden fijait Izráelnek, kik valának túl a Jordánon, az Emoreusok füldükben, melly vagyon Gileádban.

9. És általmennének az Ammon fijai a Jordánon, hogy hadakoznának Júdával és Benjáminnal, és Efraimnak házával, és igen megszorongattaték az Izráel.

10. És kiáltának * az Izráel fijai az Úrhoz, mondván: Vétkeztünk te ellened, mert elhagytuk a mi Istenünket és szolgáltunk Baálimnak.

11. Monda pedig az Úr az Izráel fijainak: Nemde az Égyiptombeliektől, az Emoreustól és Ammon fijaitól, és * a Filiszteusoktól.

12. Továbbá a Sídonbeliektől és az Amálektől, és a Maonitáktól, kik megnyomorítottek vala titeket: mikor én hozzám kiáltottatok volna, nem szabadítálak é meg titeket az ő kezekből?

13. Ti pedig * elhagyátok engemet, és idegen isteneknek szolgálátok, annakokáért  nem szabaditlak meg titeket ezután többé.

14. Menjetek el, és * kiáltsatok azokhoz az istenekhez, kiket választottatok, azok szabadítsanak meg a ti nyomorúságtoknak idején.

15. Felelének pedig az Izráel fijai az Úrnak: Vétkeztünk, cseledejél te úgy velünk, a mint jónak tetszik a te szemeid előtt, csak szabadits meg, kérünk téged e mai napon!

16. És kihányák * az idegen isteneket ő közzűlök, és szolgálának az Úrnak: És illy módon szálla meg az Isten haragja az Izráeliták nyomorúságáért.

17. Öszvegyülének pedig az Ammon fijai és táborba szállának Gileádba: öszvegyülének az Izráel fijai is, és táborba szállának Mispába.

18. És mondának Gileádnak népe és Fejedelmei egyik a másiknak: Kicsoda az a ki hadakozni kezd az Ammon fijai ellen? A legyen * Hadnagy Gileádnak minden lakói között.