12. RÉSZ.

Az Efraimiták egybevesznek Jeftével, megverettetnek; Jefte után következett Bírák: Ibsán, Élon, Abdon.

Öszvegyülének pedig az Efraim férjfijai, és általmenének éjszakra, és mondának Jeftének: * Miért mentél által, hogy hadakoznál az Ammon fijaival, és nem hívtál minket, hogy elmentünk volna veled? A te házadat és te magadat megégetünk tűzzel.

2. És monda Jefte nékik: Nagy háboruság volt én közöttm és népem között az Ammon fijai ellen: és hívtalak titeket és nem szabadítátok meg engemet az ő kezekből.

3. Látván pedig hogy meg nem tartotok engemet: veszedelemre * vetém életemet, és általmenék az Ammon fijaira és kezembe adá őket az Úr: De mire jöttetek fel most hozzám, hogy hadakozzatok én ellenem?

4. Egybegyűjté annakokáért Jefte Gileádnak minden férjfiait, és megharczola Efraimmal: És megverék a Gileád férjfiai Efraimot, mivelhogy azt mondták vala: Efraimnak seprei vagytok ti, ki Gileádban, Efraim és Manasse között laktok!

5. És elfoglalák a Gileáditák Efraim előtt a Jordánon való réveket: és lőn, mikor az Efraim közzűl az elszaladtak azt mondják vala: Hadd menjek által: a Gileád férjfiai azt mondják vala néki: Talán Efraim közzűl való vagy? Ha azt mondja vala: Nem:

6. Tehát azt mondják vala néki: Mondjad hát most: Sibboleth; a pedig azt mondja vala, Szibboleth: és nem mondhatja vala ki igazán, akkor megfogván azt, megölik vala a Jordánnak réviben: És elhullának az időben Efraim közzűl negyvenkét ezeren.

7. Ítélé pedig Jefte Izráelt hat esztendeig, és meghala Jefte a Gileád fija, és eltemetteték egyben a Gileád városai közzűl.

8. És voltak néki harmincz fijai * és harmincz leányokat házasított ki, és harmincz leányokat hozott bé kivűl az ő fijainak, és ítélé Izráelt hét esztendeig.

9. És voltak néki harmincz fijai * és harmincz leányokat házasított ki, és harmincz leányokat hozott bé kivűl az ő fijainak, és ítélé Izráelt hét esztendeig.

10. Meghala pedig Ibsán, és eltemetteték Bethlehemben.

11. És ítélé ő utánna Izráelt Élon, ki Zebulon nemzetségéből vala: és ítélé Izráelt tíz esztendeig.

12. És meghala a Zebulon nemzetségéből való Élon, és eltemetteték Ajalonban, Zébulon földében.

13. És ő utánna ítélé Izráel Abdon, a Hillel fija, ki Piráthonnak városából vala.

14. Ennek negyven fijai voltak és harmincz unokái, kik * nyargaltak hetven szamárcsikón: és ítélte Izráelt nyolcz esztendeig.

15. Meghala pedig Abdon a Hillel fija, Piráthon városából való és eltemetteték Piráthonban, Efraimnak földében az Amálekitáknak hegyeken.