16. RÉSZ.

Sámsonnak erős cselekedetei: Délilától megcsalattatása: fogsága: bosszúálló halála.

Elméne pedig Sámson * Gázába, és megláta ott egy parázna asszonyt, és béméne ő hozzá.

2. A Gázabelieknek pedig mikor meg mondották volna, mondván: Ide jött Sámson, körűlvevék őtet és leselkedének utánna mind az egész éjszaka a városnak kapujában, és hallgatának mind egész éjjel, mondván: Mind viradtig várjuk, és öljük meg őtet.

3. Aluvék pedig Sámson éjfélig: éjfélben pedig felkele, és megfogván a város kapujának ajtait, mindkét felől való oldalküszöbivel egyetembe, elméne velek mind zárjával együtt, minekutánna vállára vette volna: és felméne azokkal a hegy tetejére, melly vala Hebron ellenében.

4. Annakutánna pedig megszerete egy asszonyembert a Sórek patakja mellett, kinek neve Délila vala.

5. Felmenének pedig ahoz a Filiszteusok Fejedelmei, és mondának * néki: Csald meg őtet és lásd meg, miben vagyon az ő nagy ereje, és miképen vehetünk erőt rajta, hogy megkötözvén kínozzuk őtet: És mi mindnyájan adunk kiki néked ezer és száz ezüstpénzt.

6. Monda azért Délila Sámsonnak: Mond meg, kérlek téged, nékem, miben vagyon a te nagy erőd: és mivel köttethetnél meg, hogy megerőtelenülnél?

7. Felele néki Sámson: Ha megköténdnek engem hét szál nyers gúzsvesszővel, mellyek még meg nem száradtak: tehát erőtlen lészek, és csak ollyan lészek, mint egy a több emberek közzűl.

8. Vivének annakokáért néki a Filiszteusok Fejedelmei hét szál zöld nyeres gúzsvesszőket, mellyek még meg nem száradtak vala: és megköté őtet azokkal.

9. Továbbá lest vetettek vala ő nála a hálóházban: És monda néki: A Filiszteusok rajtad vagynak Sámson! És elszakasztá a * gúszokat, miképen elszakad a csepűből font fonal, mikor megéri azt a tűz, és nem esmérteték meg az ő erőssége.

10. És monda Délila Sámsonnak: Ímé megcsúfoltál engemet, és hazugságot szóltál nékem: Most mond meg nékem, kérlek, mivel köttethetel meg.

11. Ki felele néki: Ha megkötvén megkötnek engemet új vastag kötelekkel, mellyekkelmég semmi dolgot nem tettek: akkor erőtlen lészek és ollyan lészek mint egy a több emberek közzűl.

12. Hoza annakokáért Délila új vastag köteleket, és megköté őtet azokkal, és monda néki: A Filiszteusok rajtad vagynak Sámson! (lest vetettek vala pedig az ágyasházban) és elszakaztá azokat az ő karjairól, mind a fonalat.

13. És monda Délila Sámsonnak: Ez ideig csak csúfoltál engemet, és hazugságokat szólottál nékem: Mond meg nékem, mivel köttethetnél meg? Felele néki: Ha az én fejemnek hétszerbe font haját a szövő zugolyra tekered.

14. És az, a zugolyt szeggel megerősítvén, monda: Rajtad vagynak a Filiszteusok Sámson! És felserkenvén álmából, dolgára méne mind a zugollyal és a szeggel.

15. Amaz ismét monda néki: Hogy-hogy mondod: Szeretlek téged, és a te szíved nincsen én velem? Immár három ízben csaltál meg engemet, és meg nem jelentetted nékem, miben legyen a te nagy erőd.

16. Lőn pedig, hogy mikor * szorongatná őtet beszédekkel minden nap, és untatná őtet: megszomorodék az ő lelke, úgyhogy meghalna.

17. Annakokáért megjelenté néki minden szívét, és monda néki: Beretva nem volt * soha az én fejemen: mert Istennek szenteltetett vagyok az én anyámnak méhétől fogva. Ha megnyírettetem, eltávozik tőlem az én erőm, és erőtlen lészek, és ollyan lészek mind egy a több emberek közzűl.

18. Látván pedig Délila, hogy megmondotta volna néki minden szívét, elkülde, hogy felhívnák a Filiszteusok Fejedelmeit, illy szókkal: Jöjjetek fel az egyszer, mert megjelentette nékem minden szívét: Felmenének annakokáért ő hozzá a Filiszteusoknak Fejedelmei, felvivén * a pénzt is az ő kezekben.

19. És elaltatá őtet az ő térdein, és híva elő egy férjfiat, és elnyíreté az ő fejének hét fonatékját: és kezdé őtet nyomorgatni és eltávozék tőle az ő erőssége.

20. És monda: Rajtad vagynak a Filiszteusok Sámson! Felserkenvén annakokáért álmából, monda: Kimegyek most is mint egyébkor, és elmulatom az álmot: és nem tudja vala, hogy az Úr eltávozott ő tőle.

21. Mikor megfogták volna azért őtet a Filiszteusok: * kiváják az ő szemeit, és alávivék őtet Gázába; és megköték két erős vaslánczal, és őröl vala a foglyoknak házában.

22. Kezde pedig az ő fejének haja megnevekedni, minekutánna megnyíretett vala.

23. A Filiszteusoknak Fejedelmei pedig őszvegyültek vala, hogy nagy áldozatot áldoznának az ő isteneknek * Dágonnak, és hogy örvendenének: mert ezt mondják vala: Kezünkbe adta nékünk a mi istenünk Sámsont a mi ellenségünket.

24. És mikor látta volna őtet a község, dícsérék az ő isteneket, és azt mondják vala: Kezünkbe adta a mi istenünk ellenségünket, és azt, a ki * pusztítja vala a mi földünket, és a ki sokat megölt # vala közzülünk.

25. Lőn pedig, hogy mikor megvídámult volna az ő szívek, mondának: Hívjátok Sámsont, hadd játszék előttünk: Előhívák azért Sámsont a foglyoknak házából, hogy játszanék ő előttök, és állaták őtet az oszlopok közzé.

26. És monda Sámson a gyermeknek, a ki kezénél fogva hordozza vala őtet: Vígy el engemet, hogy tapasztaljam meg az oszlopoket, mellyek tartják e házat, hadd támaszkodjam hozzájok.

27. Továbbá a ház tele vala férjfiakkal és asszonyokkal, és ott valának a Filsizteusoknak minden Fejedelmei; és a padlás felett, közel három ezer férjfiak és asszonyok, kik nézik vala, mikor Sámson játszik vala.

28. Kiálta pedig Sámson az Úrhoz, és monda: Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és * erősíts meg engemet, kérlek, csak ez egyszer, óh én Istenem! hadd álljam bosszúmat egyszer az én két szemeimért a Filiszteusokon.

29. Megragadván annakokáért Sámson a közepén való két oszlopokat, kiken az égész ház áll vala, hozzájok támaszkodék, egyikhez jobbkezével, másikhoz balkezével.

30. És egyetembe monda Sánson: Haljak meg én együtt a Filiszteusokkal! és nagy erővel megrándítván az oszlopokat, leszakada a ház a Fejedelmekre, és mind az egész népre, melly vala a házban: És így halának meg * azok, kiket ő megöle, mikor ő meghala, többen hogynem mint a kiket éltében megölt vala.

31. Alámenének pedig az ő attyafiai, és az ő attyának egész háza, és elvivék őtet, és felmenvén eltemeték őtet * Czóra és Estháol között, Mánoáhnak az ő attyának koporsójába, ő pedig # ítélé az Izráelt húsz esztendeig.