20. RÉSZ.

Az Izráeliták eltörlik a Benjáminitákat, kikben mindazáltal marad hatszáz.

Kimenvén azért az Izráelnek minden fijai, öszvegyüle mind az egész Gyülekezet egyenlő * akarattal, Dántól fogva mind Bersebáig, és Gileá földétől fogva, az Úrhoz Mispába.

2. És előállának az egész sokaságnak fő-fő emberei, és az Izráelnek minden nemzetségei az Isten népének Gyülekezetiben, négyszáz ezer gyalog fegyverfogható férjfiak.

3. (Meghallák pedig a Benjámin fijai, hogy felmentek volna az Izráel fijai Mispába,) és mondanák az Izráel fijai; mondjátok meg, hogy-hogy lett ez a gonoszság?

4. És felelé a Lévita, a megöletett asszonyembernek férje, és monda: * Gibeába, mel Benjámin nemzetségében vagyon, jutottam vala az én ágyásommal, hogy ott hálnék;

5. És ellenem támadának Gibeának férjfiai, és körülvevék ellenem a házat éjjel: Engemet akartak megölni; az én ágyásomat annyira nyomorgatták hogy megholt.

6. Ragadám annakokáért  az én ágyásomat, és darabonként * vagdalám őtet, és küldözém őtet Izráel örökségének minden tartományaira: mert utálatosságot és rútságot cselekedtek Izráelben,

7. Ímé ti mindnyájan Izráel fijai jelen vagytok , szóljatok erről itt és tanácskozzatok!

8. És felkele az egész nép egyenlő akarattal, és monda: Senki közzűlünk sátorába ne menjen, és senki házához ne oszoljon.

9. Most annakokáért  azt cselekedjük Gibeával ő ellene sors szerint:

10. Vegyük tíz férjfiakat száz közzűl Izráelnek minden nemzetségei közzűl, és százat ezer közzűl, és ezeret tízezer közzűl, hogy hordjanak eledelt a népnek, hogy mikor jutánd a nép Benjámin városába Gibeába, cselekedjék úgy a * mint cselekedett ő Izráelben.

11. Öszvegyülekezék * annakokáért  minden férjfiai Izráelnek a város ellen, mindnyájan egyenlő társasággal és akarattal,

12. Küldenék pedig az Izráel nemzetségei követeket  a Benjámin fijainak minden nemzetségeihez, mondván: Micsoda gonosz dolog ez, a melly * lett ti közöttetek?

13. Most annakokáért  adjátok ki az istentelen férjfiakat, kik vagynak Gibeában, hadd * öljük meg őket és veszessük ki a gonoszt Izráelből. És nem akarák hallani a Benjámin fijai az ő attyokfiainak az Izráel fijainak szavokat;

14. Hanem gyúlének minden fijai Benjáminnak a városokból, Gibeába, hogy kimennének harczolni az Izráel fijai ellen.

15. Számláltatának pedig a Benjámin fijai az napon, kik jöttek vala városokból, huszonhat ezer fegyverfogható férjfiak, Gibeának lakóin kívül, kik szám szerint valának hétszáz válogatott férjfiak.

16. Ebből az egész népből hétszáz válogatott férjfiak valának, kik jobbkezekkel * nem élnek vala, kik mindnyájan parittyából hajítván követ, a hajszálat is elüthették volna, és nem tévelyegtek volna hajításokban.

17. Az Izráel fijai pedig szám szerint valának, a Benjámin fijain kivűl, négyszáz ezeren fegyvert vonható férjfiak, kik mindnyájan hadakozó férjfiak valának.

18. Felkelének annakokáért , és felmenének az Istenek * házába; és megkérdék az Istent, és mondának az Izráel fijai: Ki menjen fel először közzűlünk a Benjámin fijai ellen hadakozni, és monda az Úr: Júda először.

19. Felkelének azért az Izráel fijai reggel, és táborba szállának Gibea ellenében.

20. És kimenének az Izráel fijai harczra Benjámin ellen, és rendelének az Izráel fijai seregeket ő ellenek Gibea ő ellenébe.

21. Kijövének pedig a Benjámin fijai Gibeából, és elvesztenék az Izráel fijaiban az nap huszonkét ezeret, kiket leverének a földre.

22. Mindazáltal megbátoríttaték az Izráel népe, és ismét rendelének seregeket ugyanazon helyen, a hol rendeltek vala első napon.

23. Felmentek vala pedig az Izráel fijai, és sírtak vala az Úr előtt mind estvéig, és megkérdették * vala az Urat ez igékkel: Elmenjek é még hadakozni az én attyámfiának Benjáminnak fijai ellen? És mondotta vala az Úr: Menjetek fel ő ellene.

24. Közelgetének azért az Izráel fijai a Benjámin fijai felé másodnapon.

25. És kijöve Benjámin Gibeából és eleikbe másodnapon: és elvesztének ismét az Izráel fijaiban tizennyolcz ezer férjfiakat a földre, kik mindnyájan kardot tudnak vala vonni.

26. Annakokáért felmenének mind az Izráel fijai, és mind az egész nép és menének az Istennek * házába, hol sírának, és ott lőnek az Úr előtt: böjtölének is ott az napon estvéig, és égőáldozattal és háláadásnak áldozatjával áldozának az Úr előtt.

27. És kérdék az Izráel fijai az Urat (mert ott vala az napokban az * Istennek frígyládája.

28. És Fineás az Áron Pap fjának Eleázárnak fija, áll vala ő előtte az napokban) mondván: Menjek é még is hadakozni többször az én attyafiának Benjáminnak fija ellen, vagy megszünjem? Felele az Úr: Menjetek fel: mert holnap kezetekbe adom őtet.

29. Hánya annakokáért  Izráel * leseket Gibea ellen köröskörűl.

30. És felmenvén az Izráel fijai a Benjámin fijai ellen harmadnapon, rendelének ismét seregeket Gibea ellenébe, úgy mint annakelőtte.

31. Kijövén pedig a Benkámin fijai a népnek eleibe, elszakasztatának a várostól, és kezdének a nép közzűl megölni mint annakelőtte az ösvényeken a mezőben, (mellynek egyik az Isten házára megyen vala fel, a másik Gibeára) közel harmincz férjfiakat Izráel közzűl.

32. És mondának a Benjámin fijai: Megverettetnek ezek mi előttünk mint annakelőtte. Az Izráel fijai pedig mondának: Siessük és szakasszuk el őtet a várostól az ösvényekig.

33. Mikor pedig minden férjfia Izráelnek kitámadtak volna helyekből, rendelének seregeket Baál-thamárnál: azonközben az Izráel lesei is * kijövének az ő helyekről, minekutánna  Gibea pusztán maradott volna.

34. És menének Gibea ellenébe tizezer vélogatott férjfiak egész Izráelből, és a haarcznak néki búsulának: Amazok pedig nem tudják vala, hogy reájok ért volna immár a veszedelem.

35. És megveré az Úr Izráel előtt Benjámint, és elvesztének az Izráel fijai az napon a Benjámin fijai közzűl huszonöt ezer és száz férjfiakat, kik mindnyájan fegyverfogható férjfiak valának.

36. Mert mikor látták volna a Benjámin fijai hogy megverettetnének: (mert az Izráel fijai hátat adtak vala Benjáminnak, mivelhogy bíznak vala a lesekbe, kiket Gibea ellen hagytak vala.)

37. A lesek pedig sietvén rohanást tettek vala Gibea ellen, és kürttel jelt adván, levágták vala a városnak minden lakóit fegyvernek élivel.

38. Mert hagyott idejek vala az Izráel fijainak a lesekkel, hogy mikor ők a városnak nagy füstit felbocsátanák:

39. Hátrafordulnának az Izráeliták harczon: A Benjáminiták pedig kezdettek vala úgymint harmincz férjfiakat megölni: mert ezt mondják vala: Bizony igen megverettetik ő mi előttünk, miképen az első ütközetben.

40. A városnak * füsti pedig mint egy oszlop fel kezdett vala menni, annyira hogy Benjámin hátra tekintvén, látná hogy immár a vának lángja felérné az eget.

41. És mikor látták volna, hogy az Izráel fijai megfordulnának, elijedének a Benjámin férjfia: mert látták vala, hogy rajtok a veszedelem.

42. És futni kezdének a pusztának útára az Izráel férjfiai előtt, és a harcz eléré őket, és akik a városokbók kijőnek vala, azok is vágják vala őket magok között.

43. Körülvevék Benjámin, űzék őtet szorgalmatosan, tapodák őtet mind napkeletig Gibeának ellenében.

44. Hullának annakokáért  el Benjámin közzűl tizennyolcz ezer férjfiak, kik mindnyájan erős férjfiak valának.

45. A kik pedig hátat adván elszaladtak vala a pusztára a Rimmon kősziklájára, azokban megölének az ösvényeken ötezer férjfiakat; és azután űzvén őket mind Gideomig, megölének közzűlök kétezer férjfiakat.

46. Valának pedig mindnyájan, kik elhullottak vala Benjámin közzűl, huszonöt ezeren, kik mindnyájan fegyvert vontak vala az napon, és mindnyájan erős férjfiak valának.

47. A kik pedig megmaradának, szakadának a puszta felé a Rimmon * kősziklájára hatszáz férjfiak, és valának a Rimmon kősziklájában négy hónapig.

48. Továbbá az Izráel fijai megtérének a Benjámin fijaira, és megölék őket fegyvernek élivel, a városokból a férjfiakat, a mezőben pedig a barmokat, mindeneket valamiket kaphatnak vala: minden városokat is, mellyek megmaradtak vala, mind megégetének.